Vyhláška č. 21/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 nadobudla Dohoda platnosť 17. Aprílom 1973.

21

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1974

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana


Dňa 11. mája 1972 bola v Akkre podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.

Podľa svojho článku 7 nadobudla Dohoda platnosť 17. aprílom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ghana (ďalej v tejto Dohode uvádzané ako „zmluvné strany“), vedené prianím ďalej zlepšovať vzťahy medzi oboma krajinami na základe spolupráce na poli kultúry, vzdelania, vedy a umenia, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v rámci tejto Dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy, športu a zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi, vzdelávacími, vedeckými, zdravotníckymi a umeleckými organizáciami svojich krajín, najmä formou

a) podporovania vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov na odborných a vedeckých zariadeniach,

b) usporadúvania umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru na území oboch zmluvných strán,

c) usporadúvania koncertov, divadelných predstavení a iných vystúpení umelcov na území oboch zmluvných strán,

d) prekladania a vydávania literárnych a vedeckých diel a ich sprístupnenia príslušným organizáciám a inštitúciám,

e) výmeny kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,

f) výmeny tlačových, rozhlasových a televíznych materiálov,

g) premietania umeleckých, vedeckých a výchovných filmov na území oboch zmluvných strán,

h) pozývania príslušných predstaviteľov oboch zmluvných strán na kongresy, konferencie, semináre a iné odborné stretnutia s medzinárodnou účasťou, usporadúvané na území jednej zo strán, pokiaľ to dovoľujú pravidlá a stanovy takýchto stretnutí.

Článok 3

Obe zmluvné strany umožnia poskytnutím štipendií a iných výhod štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich univerzitách a iných vzdelávacích zariadeniach. O prijatie na štúdium patrí rozhodnúť prijímajúcej strane.

Zmluvné strany okrem toho uľahčia vedcom, výskumným a vedeckým pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a do iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Článok 4

Zmluvné strany budú čo najviac podporovať športové súťaže medzi štátnymi príslušníkmi svojich krajín a výmenu športovcov, telovýchovných odborníkov a športových družstiev.

Článok 5

V súlade so svojimi štátnymi predpismi bude každá zmluvná strana skúmať otázku uznania diplomov a vedeckých hodností udelených v druhej krajine. Ak zistia, že je to nevyhnutné, uzavrú zmluvné strany na tento účel osobitnú dohodu.

Článok 6

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobia vykonávacie plány, v ktorých sa určia konkrétne akcie spolupráce, včítane finančných podmienok.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany potvrdia výmenu nót jej schválenie alebo ratifikovanie v súlade s príslušnými ústavnými predpismi každej zo zmluvných strán.

Článok 8

Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.

Článok 9

Táto Dohoda bude platiť po čas piatich (5) rokov začínajúc dňom nadobudnutia platnosti a môže sa predĺžiť na ďalšie obdobie, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, ak tak navrhne písomne jedna zo strán najmenej šesť (6) mesiacov pred uplynutím času platnosti Dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Akkre 11. mája 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Josef Žabokrtský v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Za vládu

Republiky Ghana:

gen. mjr. Nathan A. Aferi D. S. O. v. r.

komisár zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.