Vyhláška č. 47/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb.

Čiastka 7/1974
Platnosť od 08.05.1974
Účinnosť od 08.05.1974

OBSAH

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 19. marca 1974

o zmene vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení čl. III vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb. sa mení takto:

Ustanovenie § 3 znie:

(1) Predmetom činnosti podniku je vykonávanie obchodnej činnosti v styku so zahraničím v týchto odboroch:

a) sprostredkovanie alebo obstarávanie nákupu a predaja priemyselných práv, ako sú patenty, ochranné známky, priemyselné vzory, nepatentované technické znalosti, skúsenosti a recepty (tzv. know-how) a uzavieranie licenčných a im podobných zmlúv o nich;

b) sprostredkovanie alebo obstarávanie vývozu a dovozu technických projektov a inej dokumentácie, ako výrobných výkresov, technologických postupov a receptov;

c) sprostredkovanie alebo obstarávanie vývozu a dovozu výskumných, vývojových, inžinierskych, konzultantských prác a služieb;

d) sprostredkovanie alebo obstarávanie vývozu a dovozu prác súvisiacich so základným geologickým výskumom a vyhľadávacím prieskumom všetkého druhu, včítane technických prác s tým spojených;

e) sprostredkovanie alebo obstarávanie vývozu a dovozu technických služieb bez hmotných dodávok, najmä v odbore skúšok, pokusov a iných zákazkových prác na technologickom zariadení, ďalej projektov a programov z oblasti automatizovaných informačných a riadiacich systémov;

f) výhradné zabezpečovanie a sprostredkovanie vedecko-technickej pomoci a v jej rámci vysielanie a prijímanie vedeckých a technických odborníkov a sprostredkovanie výrobnotechnickej praxe;

g) výhradné obchodné zabezpečovanie a sprostredkovanie vedecko-technickej spolupráce na základe medzištátnych dohôd;

h) výhradné zabezpečovanie obchodných stykov s orgánmi OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami v oblasti vymedzených služieb.

(2) Podnik je oprávnený vykonávať všetku ostatnú činnosť súvisiacu bezprostredne s predmetom jeho činnosti.

(3) Činnosti uvedené v odseku 1 môže podrobne vymedziť Federálne ministerstvo zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(4) Pri vykonávaní obchodnej činnosti podľa odseku 1 uzaviera Polytechna podľa povahy prípadu zmluvy buď v mene a na účet tuzemskej organizácie (osoby), alebo vo svojom mene a na účet tuzemskej organizácie alebo vo vlastnom mene a na vlastný účet.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Barčák v. r.