39

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Lučenci

zo 16. novembra 1973,

ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Lučenci určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a čl. 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich ako stavebný úrad

Mestský národný výbor vo Fiľakove.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Eibner v. r.

Predseda:

Husár v. r.