Vyhláška č. 111/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do14.09.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do14.09.1975
Zrušený 99/1975 Zb.

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 11. októbra 1974

o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou uznesením z 9. júla 1973 č. 234 o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v súvislosti s 29. augustom v rokoch 1973 až 1975 ustanovila podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom a podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov, ako aj podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času upravuje sa v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975 tak, že pracovným dňom je sobota 18. októbra.

(2) Dĺžka pracovnej smeny v sobotu 18. októbra 1975 sa rovná dĺžke pracovnej smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná smena na sobotu 18. októbra 1975, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(4) Na pracoviskách s pretržitou prevádzkou môže organizácia so súhlasom závodného výboru, v štátnych orgánoch po prerokovaní s ním, presunúť druhú a tretiu smenu, ktorá pripadne na 18. októbra 1975, na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým je pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a jeho predĺženie o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.

(6) Pracovný čas sa neupravuje:

a) mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov,

b) pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou,

c) pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na šesť dní v týždni a

d) pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov.

(7) Pokiaľ by pracovník v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 nemal v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.

(8) Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než jeden týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia pracovná smena podľa odseku 1, nemení sa tým celkový počet pracovných dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane pracovník, ktorému by pripadla do času dovolenky na zotavenie niektorá z ďalších smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.

(9) Sobota 18. októbra 1975 je vyučovacím dňom.

Odmeňovanie práce v ďalšej smene

(10) Za prácu konanú 18. októbra 1975 neprislúcha pracovníkovi mzdové zvýhodnenie práce cez soboty a nedele,1) a to ani vtedy, keď nejde o prácu v ďalšej smene. Pracovníkovi odmeňovanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalšej pracovnej smeny jeho základná mzda nezvyšuje.

(11) Pokiaľ bude pracovníkovi určená ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 a 7, prislúcha mu za prácu v týchto dňoch zvýhodnenie práce cez soboty a nedele.1)

(12) Práca v ďalšej smene nie je prácou nadčas, a preto za ňu neprislúcha pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.


Záverečné ustanovenie

(13) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Minister:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.