Redakčné oznámenie č. 112/1974 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do30.06.1996
Zrušený 180/1996 Z. z.

112

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. vo vyhláške Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v slovenskom vydaní

2. v colnom zákone č. 44/1974 Zb. v slovenskom vydaní

3. vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 59/1974 Zb. o cestnej taxislužbe v slovenskom vydaní

1. V § 23 ods. 5 v 10. riadku má byť miesto „náklady na rovnakej časti“ správne: „náklady na rovnaké časti“;

v § 53 má úvodná veta odseku 2 správne znieť: „Federálny cenový úrad podľa potreby ustanoví;

v § 54 ods. 1 má byť miesto „osobitné druhy cien" správne „zvláštne druhy cien";

v § 74 ods. 6 má začiatok vety správne znieť: „Ak je odovzdávaný základný prostriedok odpísaný";

v § 75 ods. 3 má byť miesto „najvyššou platnou cenou" správne „najviac platnou cenou";

v § 76 ods. 3 má byť miesto „ktoré treba dojednávaní cien" správne „ktoré treba pri dojednávaní cien";

v § 77 ods. 5 v druhom riadku má byť miesto „určené po účinnosti tejto vyhlášky" správne „určené od účinnosti tejto vyhlášky";

v § 103 ods. 2 písm. d) má byť posledné slovo miesto „realizácie" správne „racionalizácie";

v § 107 je chybné číslovanie odsekov; predposledný odsek má byť označený ako 3. a posledný ako 4.;

poznámka 16 má správne znieť: „Podľa predpisov o dokumentácii stavieb sa na určovanie týchto nákladov používajú okrem cien technicko-ekonomické ukazovatele, prepočtové a rozpočtové ukazovatele odvodené zo skôr realizovaných stavieb,...";

začiatok poznámky 19 má správne znieť: „Výmery podľa predchádzajúcej poznámky a ďalej úprava...".

2. V § 11 ods. 2 je prvý riadok chybne vysadený; má znieť: „Príslušníkom colnej správy sa môže stať".

3. V § 2 ods. 1 písm. a) v prvom riadku má byť miesto „ciachovým zaplombovaným taxametrom" správne „ciachovaným zaplombovaným taxametrom".

Redakcia