Vyhláška č. 9/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.05.1999
Účinnosť od 01.01.1995 do31.05.1999
Zrušený 111/1999 Z. z.

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1973,

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 10 ods.2 a podľa § 11 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody:


§ 1

(1) Územie vymedzené v I. časti prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky, sa vyhlasuje za chránenú krajinnú oblasť „Vihorlat“ (ďalej len „oblasť“). Rozprestiera sa na území okresov Michalovce a Humenné, v katastroch obcí Remetské Hámre, Strihovce, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre, Snina, Kolonica a Stakčín.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 9/1974 Zb.

Vymedzenie územia chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a jej ochranného pásma

Chránená krajinná oblasť Vihorlat sa rozprestiera na území Slovenskej socialistickej republiky vo Východoslovenskom kraji, v okresoch Michalovce a Humenné, v katastroch obcí Remetské Hámre, Strihovce, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre, Snina, Kolonica a Stakčín.

Územie chránenej krajinnej oblasti a jej ochranného pásma je vyznačené na odtlačkoch Základnej mapy ČSSR v mierke 1:50 000 na týchto mapových listoch:

38 - 12 Humenné
38 - 14 Michalovce
38 - 21 Snina
38 - 23 Sobrance

Osobitné vymedzenie oblasti sa vykonalo na porastných mapách 1:10 000 platných k 1. januáru 1956.

I. Vymedzenie oblasti

Hranica oblasti vychádza z kóty 1023 (Nežiabec), odbočuje juhovýchodným smerom katastrálnou hranicou cez kótu 978 (Fedkov), odtiaľ sa otáča juhozápadným smerom do údolia Barlanovho potoka, sleduje západným a severovýchodným smerom trasu lesnej železničky k lesnému prieseku. Pokračuje lesným priesekom severozápadným smerom cez kótu 540 (Príkra), sleduje údolie Remetského potoka, pokračuje severným a západným smerom lesnou cestou, ďalej ide severozápadným smerom údolím potoka Hardinov, pod kótou 834 (Divá), pokračuje severozápadným smerom trasou bývalej lesnej železničky okolo kóty 740(Postávka), kde sa zatáča východným smerom lesnou cestou, pokračuje južným smerom údolím potoka k východiskovému bodu na kóte 1023 (Nežiabec).

Rozloha oblasti je 4383, 37 ha.

II. Vymedzenie ochranného pásma oblasti

Hranica ochranného pásma oblasti vychádza na západnom okraji intravilánu obce Remetské Hámre, pokračuje juhozápadným smerom trasou bývalej lesnej železničky južne pod kótou 345 cez kóty 258, 242 po lesný priesek Pod hrabinami. Odtiaľ sa stáča k okraju lesa cez Porubský potok k potoku Mylina nad lesný priesek Pod hrabinami, pokračuje severozápadným smerom Jovsianskym potokom cez sedlo severne od kóty 738 do údolia potoka Klimov a Kaminica pod kótu 614 (Jedlinky), okrajom lesa cez kótu 691 na spodný okraj lesa, odtiaľ severovýchodným smerom spodnou hranicou popod kótu Ščobík cez kótu 524 k lesnej ceste. Ďalej sleduje lesnú cestu južným a severným smerom cez kótu 450 do obce Snina. Od obce Snina sleduje východným smerom intravilán obce na kótu 234, pokračuje východným smerom štátnou cestou cez obce Stakčín, Kolonica, Ľadomírov, Ubľa, Dúbrava, Ruský Hrabovec, Podhoroď, pokračuje juhozápadným smerom štátnou cestou údolím Podhorodskej vody k spodnej hranici lesa. Spodnou hranicou lesa pokračuje nad Hlivištia, Vyšnú Rybnicu k Remetským Hámrom, smerom južným-západným-severným hranicou intravilánu obce Remetské Hámre k východiskovému bodu.

Rozloha ochranného pásma oblasti je 25 350 ha.