Uznesenie č. 56/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131 až 136

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

56

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131 až 136

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR číslo 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch číslo 131, 132, 133, 134, 135 a 136 a určuje deň ich konania na sobotu 14. septembra 1974.

Klokoč v. r.