Vyhláška č. 13/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1985 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.

OBSAH

Oddiel I (§ 1 - § 6)
Oddiel II (§ 7 - § 8)
Oddiel III (§ 9 - § 12)
Oddiel IV (§ 13 - § 15)

13

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 13. februára 1974,

ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok

Federálne ministerstvo spojov ustanovuje podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách po dohode s Československým rozhlasom a Československou televíziou:


Oddiel I

§ 1

Rozhlasové a televízne prijímače

1. Rozhlasovým prijímačom sa rozumie telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových programov šírených rozhlasovými vysielačmi.1)

2. Televíznym prijímačom sa rozumie telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu televíznych programov šírených televíznymi vysielačmi.

3. Telekomunikačné zariadenia spojené v jednom celku a určené na príjem a reprodukciu rozhlasových i televíznych programov sa považujú tak za rozhlasový, ako aj za televízny prijímač.

4. Zariadenia uvedené v odsekoch 1 až 3 sa považujú za rozhlasové, prípadne televízne prijímače bez ohľadu na to, či sú napájané elektrickým prúdom zo siete alebo z batérie.

5. Oznamovacie prijímače a iné prijímače používané na osobitné účely sa nepovažujú za rozhlasové, prípadne televízne prijímače, ani keď príjem rozhlasových alebo televíznych programov umožňujú.

§ 2

Evidencia rozhlasových a televíznych prijímačov

1. Vlastník rozhlasového prijímača aj televízneho prijímača (ďalej len „prijímač“) je povinný prihlásiť tak rozhlasový ako aj televízny prijímač na evidovanie na svojej dodávacej pošte. Ak vlastník zveril používanie prijímača inej osobe alebo organizácii (používateľovi), musí ho prihlásiť na evidovanie používateľ, s výnimkou prijímačov vypožičaných v oprávnených požičovniach priemyselného tovaru.

2. Ak občan prihlási na evidovanie jeden rozhlasový prijímač alebo jeden televízny prijímač, môže na základe vydaného potvrdenia o evidovaní prijímača s príslušníkmi svojej domácnosti používať v byte aj mimo bytu dva alebo viac rozhlasových alebo televíznych prijímačov. Samostatnej prihláške na evidovanie a povinnosti platiť poplatok podliehajú však rozhlasové a televízne prijímače trvalo zriadené a v prevádzke v dopravnom prostriedku.

3. Organizácie sú povinné prihlásiť na evidovanie všetky rozhlasové a televízne prijímače, ktoré používajú vo svojich kancelárskych, obchodných, prevádzkových a výrobných miestnostiach aj mimo nich. To sa týka aj prijímačov určených na požičiavanie v oprávnených požičovniach priemyselného tovaru.

4. Evidencii nepodliehajú prijímače:

a) organizácie spojov, Československého rozhlasu a Československej televízie slúžiace na služobné účely a na kontrolu rozhlasového alebo televízneho vysielania,

b) orgánov vojenskej správy, Zboru národnej bezpečnosti, vojsk a útvarov ministerstva vnútra a Zboru nápravnej výchovy používané na vojenské alebo bezpečnostné účely,

c) vyrábané, opravované alebo predávané na to oprávnenou organizáciou,

d) zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov v ČSSR, ako aj ich pracovníkov, pokiaľ nie sú československými štátnymi príslušníkmi, za predpokladu vzájomnosti,

e) používané cudzími štátnymi príslušníkmi, pokiaľ čas ich pobytu v ČSSR nepresahuje 3 mesiace.

§ 3

Prihlášky na evidovanie prijímačov a potvrdenie o evidovaní

1. Vlastník, prípadne používateľ (ďalej len „účastník“) je povinný prihlásiť prijímač na evidovanie do 15 dní odo dňa, keď ho nadobudol. Prijímač sa prihlasuje na predpísanom tlačive, ktoré mu vydá pošta, alebo pri nákupe, alebo prenájme predávajúca, prípadne prenajímajúca organizácia. Prihláška sa podáva na pošte, prípadne poštovému doručovateľovi alebo vhodením do poštovej schránky.

2. Na evidovanie prijímačov a vyberanie poplatkov je príslušná dodávacia pošta, v obvode ktorej má účastník trvalý pobyt, ak ide o organizáciu, trvalé sídlo.

3. Po prihlásení vydá pošta účastníkovi potvrdenie o evidovaní prijímača.

4. Potvrdenie o prihlásení prijímača na evidovanie platí len pre účastníka, na ktorého znie prihláška.

§ 4

Hlásenie zmien

Účastník je povinný bez meškania oznámiť zmenu trvalého pobytu alebo sídla príslušnej dodávacej pošte a zaplatiť aj prípadné dlžné poplatky. Pošta vyznačí túto zmenu v potvrdení o evidovaní prijímača. To isté platí pri zmene priezviska alebo zmene názvu organizácie.

§ 5

Technické a prevádzkové podmienky

1. Prijímače, ich antény a prípojné vedenia reprodukčných zariadení treba - s dodržaním stavebných a iných predpisov - zriaďovať a používať tak, aby škodlivo nerušili iné telekomunikačné zariadenia.

2. Účastník, ktorého rozhlasový alebo televízny príjem je rušený, môže priamo alebo prostredníctvom ktorejkoľvek pošty požiadať príslušnú pobočku Správy rádiokomunikácií v Prahe alebo Správy rádiokomunikácií v Bratislave, vykonávajúcej rádiokomunikačnú ochranu, aby zistila zdroj škodlivého rušenia a vydala záväzný príkaz na odstránenie príčiny rušenia.

3. Organizácie spojov nie sú povinné zisťovať a odstraňovať závady vzniknuté tým, že prijímajúce zariadenia sťažujúceho si účastníka nevyhovujú československým štátnym normám a iným všeobecne záväzným predpisom.

4. Prijímač sa môže používať len tak, aby príliš hlasitou reprodukciou, najmä v prírode, vo verejných dopravných prostriedkoch a v noci, nerušil pokoj spoluobčanov, pokiaľ reprodukcia nie je zakázaná osobitnými predpismi vôbec.

§ 6

Odhlásenie prijímača z evidencie

1. Účastník, ktorý prestane prijímač prihlásený na evidovanie používať, môže ho z evidencie odhlásiť na tlačive vyžiadanom na pošte s uvedením dôvodov odhlásenia (nemožnosť opravy, zničenie prijímača a pod.). Pri odhlásení je účastník povinný zaplatiť poplatok za celý mesiac, v ktorom prijímač odhlasuje, a vrátiť pošte potvrdenie o evidovaní; pokiaľ potvrdenie o evidovaní nemôže predložiť, je povinný dôvod pošte písomne oznámiť. Pošta príjem odhlášky potvrdí.

2. Pri odhlásení prijímača z evidencie je doterajší účastník povinný pošte oznámiť, aké opatrenia urobil, aby bolo vylúčené neoprávnené používanie prijímača, príp. požiadať poštu, aby na jeho náklad prijímač zapečatila.

3. Ak účastník zomrie alebo ak zanikne účastnícka organizácia, je príslušník domácnosti, resp. právny nástupca organizácie povinný prijímač z evidencie odhlásiť alebo oznámiť pošte zmenu účastníka. Pri tom predloží pošte potvrdenie o prihlásení na evidovanie.

Oddiel II

§ 7

Poplatky za prijímače

1. Za každý prijímač podliehajúci evidovaniu je účastník povinný platiť poplatok.2)

2. Účastník, ktorý nepodá prihlášku na evidovanie prijímača v lehote ustanovenej v § 3 ods. 1 tejto vyhlášky, zaplatí za čas, po ktorý nebol prijímač prihlásený na evidovanie, dlžné poplatky podľa ods. 1. Ak čas neoprávneného používania prijímača nemožno presne zistiť, je účastník povinný zaplatiť paušálnu náhradu vo výške 360 Kčs za rozhlasový a 900 Kčs za televízny prijímač.

3. Orgány správy spojov vymáhajú dlžné rozhlasové a televízne poplatky správnou exekúciou na základe výkazu dlžných telekomunikačných poplatkov.

§ 8

Zročnosť poplatkov a spôsob platenia

1. Poplatok podľa § 7 ods. 1 sa vyberá vopred, je zročný vždy k prvému dňu v mesiaci a platí sa priamo na pošte alebo prostredníctvom poštového doručovateľa. Pokiaľ sú poplatky súčasťou sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, sú zročné spoločne s inými mesačnými platbami inkasa.

2. Účastník, ktorý prihlási prijímač na evidovanie v prvej polovici mesiaca (t. j. do 15. dňa včítane), je povinný súčasne zaplatiť poplatok za bežný aj nasledujúci mesiac; ak prijímač prihlási v druhej polovici mesiaca (začínajúc 16. dňom), je povinný ihneď zaplatiť poplatok až za nasledujúci mesiac.

3. Povinnosť platiť poplatok sa končí uplynutím mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu evidencie alebo k odhláseniu. Poplatky zaplatené vopred vráti pošta oprávnenému do troch mesiacov po zrušení evidencie.

Oddiel III

§ 9

Úplné a čiastočné oslobodenie od poplatkov

1. Účastníkom možno na ich žiadosť priznať úplné alebo čiastočné oslobodenie od rozhlasového alebo televízneho poplatku, prípadne od oboch týchto poplatkov, ak ich ročný príjem spolu aj s príjmom príslušníkov ich domácnosti nepresahuje sumy uvedené v odsekoch 2 a 3.

(2) Úplné oslobodenie od poplatkov možno priznať účastníkom,

a) ktorých čistý ročný príjem nepresahuje sumu 5760 Kčs a u manželov 10 260 Kčs,

b) ktorí pre telesnú chybu alebo chorobu potrebujú stále cudzie ošetrovanie alebo starostlivosť a ktorých ročný príjem nie je vyšší než dvojnásobok súm uvedených pod písmenom a), t. j. 11 520 Kčs a u manželov 20 520 Kčs.

(3) Pri čiastočnom oslobodení sa platí rozhlasový poplatok 5 Kčs, televízny poplatok 15 Kčs. Čiastočné oslobodenie možno priznať účastníkom

a) osamelým dôchodcom, ktorých dôchodok spolu s iným čistým príjmom nepresahuje sumu 11 400 Kčs ročne,

b) manželom, z ktorých aspoň jeden je dôchodca, ak úhrn ich dôchodkov a iných čistých príjmov nepresahuje ročne sumu 19 200 Kčs.

(4) Do súm rozhodných pre priznanie úplného oslobodenia (odsek 2) alebo čiastočného oslobodenia (odsek 3) sa nezapočítavajú príjmy v zmysle zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení (t. j. výchovné, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, príspevky z doplnkovej sociálnej starostlivosti, pracovný príjem z činnosti, ktorá netrvá dlhšie ako 60 dní v kalendárnom roku, pracovné príjmy dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka staršieho ako 70 rokov).

§ 10

Podávanie žiadostí o oslobodenie

1. Žiadosti o oslobodenie podľa § 9 ods. 2 alebo ods. 3 podáva účastník na svojej dodávacej pošte na tlačive, ktoré mu vydá pošta; v žiadosti treba uviesť údaje o účastníkovom prijme a o príjmoch príslušníkov jeho domácnosti potvrdené zamestnávateľom alebo poštou vyplácajúcou dôchodok, prípadne pripojiť doklady o ďalších okolnostiach odôvodňujúcich oslobodenie (lekárske potvrdenie, odporúčanie Českého združenia zväzu invalidov, prípadne Združenia zväzu slovenských invalidov).

2. Účastník sa pri podaní žiadosti zaviaže, že ohlási pošte všetky okolnosti, ktoré by mali vplyv na trvanie alebo druh oslobodenia, a vyhlási, že si je vedomý následkov, ktoré by mu vznikli z uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych údajov v žiadosti.

3. O žiadostiach rozhoduje príslušná okresná správa spojov alebo organizácia postavená jej na roveň; o odvolaniach proti týmto rozhodnutiam rozhoduje s konečnou platnosťou orgán nadriadený orgánu, ktorý o veci rozhodol.

§ 11

Preukaz o oslobodení

Ak orgán uvedený v § 10 ods. 3 rozhodne, že účastník je oslobodený od poplatkov úplne alebo čiastočne, vydá mu preukaz o úplnom alebo čiastočnom oslobodení (ďalej len „preukaz“) a uvedie v ňom čas, na ktorý sa oslobodenie priznáva. Tento čas určí podľa okolností jednotlivého prípadu, najdlhšie však na 3 roky. Ak vlastník preukazu pred skončením jeho platnosti preukáže, že sa podmienky pre priznanie oslobodenia nezmenili, môže orgán, ktorý o oslobodení rozhodol, platnosť preukazu predĺžiť.

§ 12

Zánik oslobodenia

1. Oslobodenie zaniká:

a) uplynutím času, na ktorý bolo priznané,

b) zmenou podmienok, za ktorých bolo priznané (§ 9 ods. 2 a 3),

c) právoplatným rozhodnutím orgánu uvedeného v § 10 ods. 3, najmä ak dodatočne vyjde najavo, že oslobodenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov,

d) úmrtím vlastníka preukazu.

2. Ak účastník neohlási zánik podmienok rozhodných pre priznanie oslobodenia, je povinný zaplatiť poplatky v plnej výške za čas, po ktorý nespĺňal podmienky na oslobodenie.


Oddiel IV

§ 13

Prechodné ustanovenia

1. Skôr vydané povolenia na zriadenie a prevádzku rozhlasových a televíznych staníc sa považujú za potvrdenia o evidencii prijímačov podľa tejto vyhlášky.

2. Úplné alebo čiastočné oslobodenie od rozhlasového alebo televízneho poplatku priznané podľa skorších predpisov zaniká uplynutím času, na ktorý sa udelilo.

§ 14

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 357/1951 Ú. l. (č. 387/1951 Ú. v.), ktorou sa vydáva rozhlasový poriadok;

2. Vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 358/1951 Ú. l. (č. 388/1951 Ú. v.), ktorou sa vydáva rozhlasový poplatkový poriadok;

3. Vyhláška Ministerstva spojov č. 85/1954 Ú. l. (č. 105/1954 Ú. v.), ktorou sa mení a dopĺňa rozhlasový poriadok;

4. Vyhláška Ministerstva spojov č. 86/1954 Ú. l. (č. 106/1954 Ú. v.), ktorou sa mení a dopĺňa rozhlasový poplatkový poriadok;

5. Vyhláška Ministerstva spojov č. 177/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa dopĺňa rozhlasový poplatkový poriadok;

6. Opatrenie Federálneho výboru pre pošty a telekomunikácie č. 167/1969 VPT, pokiaľ sa týka zmeny mesačného rozhlasového a televízneho poplatku;

7. Opatrenie Federálneho ministerstva spojov č. 29/1972 VFMS, len pokiaľ sa týka zmien rozhlasového poplatkového poriadku.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1974.


Minister:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Rozhlasovým prijímačom nie je účastnícka stanica pre rozhlas po drôte zriadená podľa vyhlášky č. 146/1954 Ú. l. (č. 172/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva poriadok rozhlasu po drôte.

2) Výška rozhlasových a televíznych poplatkov (mesačne 10 Kčs za rozhlasový a 25 Kčs za televízny prijímač) bola určená výmerom Českého cenového úradu č. 95/42/69 z 28. 5. 1969 a dodatkom č. 120/42/69 z 13. 6. 1969 a výmerom Slovenského cenového úradu č. 337/69 z 26. 5. 1969 a dodatkom č. 423/69 s účinnosťou od 1. 7. 1969.