Vyhláška č. 19/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1978

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. januára 1974

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Dňa 29. novembra 1973 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym Kráľovstvom.

Podľa svojho článku 8 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1974 do 31. decembra 1978.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva,

berúc do úvahy priaznivé podmienky pre ďalšie rozšírenie obchodných a ekonomických vzťahov,

prajúc si podporiť a uľahčiť rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,

sa dohodli takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s pravidlami Všeobecnej dohody o clách a obchode a s touto dohodou, ako aj s ročnými protokolmi uzavieranými k tejto dohode a tvoriacimi jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 2

Zmluvné strany urobia všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie čo najširšej výmeny tovaru medzi oboma krajinami.

Článok 3

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými v každej z oboch krajín.

Článok 4

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe zmlúv uzavieraných na československej strane československými organizáciami zahraničného obchodu ako samostatnými právnickými osobami alebo inými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov na zahraničnoobchodnú činnosť.

Článok 5

S prihliadnutím na dôležitosť kooperácie pre budúce hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami obe strany vyhlasujú, že majú záujem podporovať a uľahčovať kooperáciu medzi organizáciami a spoločnosťami oboch krajín v priemyselnej a vedecko-technickej oblasti a utvárať pre ňu stabilné a priaznivé podmienky.

Článok 6

Zriaďuje sa Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán, aby preverovala uskutočňovanie tejto dohody.

Zmiešaná komisia preskúma vývoj obchodu medzi oboma krajinami a na návrh ktorejkoľvek strany uváži problémy, ktoré by vznikli pri uskutočňovaní tejto dohody alebo hocijaké iné otázky vznikajúce vo vzájomných obchodných vzťahoch.

Zmiešaná komisia je oprávnená uzavierať ročné protokoly k tejto dohode a robiť návrhy alebo odporúčania príslušným vládam, zamerané na zabezpečenie ďalšieho vývoja výmeny tovaru medzi oboma krajinami.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať raz za rok, striedavo v Československej socialistickej republike a v Nórsku a okrem toho sa zíde na žiadosť jednej zo zmluvných strán v deň a na mieste, ktoré budú zakaždým dohodnuté.

Článok 7

Touto dohodou sa zrušuje Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom z 3. decembra 1968.

Článok 8

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1974 do 31. decembra 1978.

Platnosť tejto dohody sa predľži automaticky o jeden rok, ak jedna zo zmluvných strán nedá výpoveď pred 30. septembrom 1978, a ďalej vždy o ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ nebude daná výpoveď tri mesiace pred skončením príslušného obdobia.

Vyhotovené v Prahe 29. novembra 1973 dvojmo v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

Jens Evensen v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.