Zákon č. 125/1974 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1975

125

ZÁKON

zo 17. decembra 1974

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 143 741 234 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 142 435 312 000 Kčs

rozpočtový prebytok je 1 305 922 000 Kčs.

(Príloha)

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 13 892 754 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 7 533 099 000 Kčs

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 934 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 911 000 000 Kčs

b) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 440 050 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 281 954 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 11 652 800 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 928 300 000 Kčs

d) dotácie na potreby brannej povahy, včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 865 904 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 411 845 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 24 287 246 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 27 506 901 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu federácie uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.


Príloha zákona č. 125/1974 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva142 855 154
Ostatné príjmy886 080
Úhrn143 741 234
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo48 949 614
kultúrne a sociálne opatrenia 3 733 758
obranu a bezpečnosť15 132 700
správu 1 384 149
súdy, prokuratúry a arbitráž 15 091
Spolu 69 215 312
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 73 220 000
Úhrn142 435 312
Prebytok 1 305 922