Vyhláška č. 92/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc

Čiastka 16/1974
Platnosť od 04.10.1974
Účinnosť od 04.10.1974

92

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra

z 2. októbra 1974

o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc

Federálne ministerstvo spojov po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra ustanovuje podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


Povoľovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc

§ 1

Udieľaním povolení na zriadenie a prevádzku amatérskych vysielacích rádiových staníc podľa § 5 ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách sa poverujú orgány uvedené v § 2 tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Orgánmi pre udieľanie povolení na zriadenie a prevádzku amatérskych vysielacích rádiových staníc sú:

a) v Českej socialistickej republike Správa rádiokomunikácií v Prahe,

b) v Slovenskej socialistickej republike Správa rádiokomunikácií v Bratislave.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 udieľajú povolenie československým štátnym príslušníkom a organizáciám. Ich príslušnosť sa spravuje miestom, kde sa má požadovaná amatérska vysielacia rádiová stanica trvalo zriadiť a kde má byť v prevádzke (trvalé stanovište).

(3) Cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám udieľa povolenie za podmienok vzájomnosti Federálne ministerstvo spojov.

§ 3

(1) Povolenie na zriadenie a prevádzku amatérskych vysielacích rádiových staníc a vysvedčenia o skúškach operátorov amatérskych staníc udelené podľa doterajších predpisov orgánmi Ministerstva vnútra zostávajú v platnosti po čas uvedený v povolení.

(2) Osobitné oprávnenia na zriadenie a prevádzku amatérskych vysielacích rádiových staníc pre mládež zostávajú v platnosti.

§ 4

Zmeny doterajších predpisov

(1) Vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, sa mení takto:

1. § 3 ods. 1 písm. c) znie:

c) Správa rádiokomunikácií Praha a Správa rádiokomunikácií Bratislava, pokiaľ ide o vysielacie stanice, včítane amatérskych staníc.“

2. § 4 ods. 5 znie:

(5) Amatérske vysielacie stanice môžu obsluhovať iba osoby, ktoré preukázali svoju odbornú spôsobilosť a majú platné vysvedčenie podľa predpisov o skúškach operátorov amatérskych staníc, ktoré vydá Federálne ministerstvo spojov.“

(2) Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra č. 23/1966 Zb. o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní sa mení takto:

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister vnútra ČSSR:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Minister spojov ČSSR:

Ing. Chalupa v. r.