Vyhláška č. 116/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 21/1974
Platnosť od 27.11.1974 do24.11.1994
Účinnosť od 11.12.1974 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 ods. 2 Zmluva nadobudla platnosť 16. novembrom 1974.

116

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. novembra 1974

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach

Dňa 21. decembra 1973 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Viedni 17. septembra 1974.

Podľa svojho článku 16 ods. 2 Zmluva nadobudla platnosť 16. novembrom 1974.

Český text Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

ZMLUVA
medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach

Československá socialistická republika a Rakúska republika vedené prianím vyšetrovať udalosti na spoločných štátnych hraniciach po vzájomnej dohode a podľa možností takýmto udalostiam predchádzať,

dohodli sa uzavrieť túto Zmluvu.

Za týmto účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

Prezident Československej socialistickej republiky p. Ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky,

Spolkový prezident Rakúskej republiky p. Georga Schlumbergera, mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra Rakúskej republiky v Československej socialistickej republike,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Čl. 1

Zmluvné štáty sa budú usilovať o to, aby podľa možností vhodnými opatreniami zabránili incidentom na spoločných štátnych hraniciach, ako aj škodám, ktoré by mohli vzniknúť pôsobením z výsostného územia jedného zmluvného štátu na výsostnom území druhého zmluvného štátu (ďalej len „udalosti“).

Čl. 2

Zmluvné štáty zriaďujú na vyšetrovanie prípadných incidentov na spoločných štátnych hraniciach, ako aj na zisťovanie škôd vzniknutých pôsobením z výsostného územia jedného zmluvného štátu na výsostnom území druhého zmluvného štátu Československo-rakúsku komisiu na vyšetrovanie udalostí na spoločných štátnych hraniciach (ďalej len „Komisia“).

Čl. 3

(1) Komisia je osemčlenná. Zmluvné štáty určia po štyroch členoch Komisie, ktorí tvoria delegáciu príslušného zmluvného štátu; jej členovia sa môžu dať zastupovať. Delegácie môžu prizvať podľa svojej potreby expertov a pomocné sily.

(2) Zmluvné štáty určia z radov členov svojich delegácií ich vedúcich a zástupcov.

(3) Zmluvné štáty si diplomatickou cestou oznámia mená vedúcich svojich delegácií a ich zástupcov.

(4) Zmluvné štáty uhrádzajú náklady svojich delegácií, včítane nákladov na nimi prizvaných expertov a pomocné sily.

Čl. 4

Komisia sa schádza na mimoriadne alebo riadne zasadania.

Čl. 5

(1) Na mimoriadne zasadania sa Komisia schádza na žiadosť jedného z vedúcich delegácií.

(2) Žiadosť sa odovzdáva vedúcemu druhej delegácie najkratšou cestou, pokiaľ je to možné, telefonicky. V žiadosti sa uvedie podstata udalosti a navrhne sa miesto a čas stretnutia.

(3) Komisia sa zíde najneskôr do 24 hodín od prijatia žiadosti.

Čl. 6

(1) Na riadne zasadania sa Komisia schádza najmenej raz do roka, striedavo na výsostných územiach zmluvných štátov.

(2) Miesto a čas stretnutia sa v týchto prípadoch dohodnú diplomatickou cestou.

Čl. 7

Zmluvné štáty zabezpečia, aby všetky stopy a dôkazy, ktoré sa vzťahujú na udalosti, zostali zachované.

Čl. 8

(1) Komisia je na žiadosť jednej z delegácií povinná vykonať vyšetrovanie na mieste udalosti. Komisia, včítane expertov a pomocných síl, je oprávnená pri plnení tejto úlohy vstupovať na výsostné územie zmluvných štátov a vykonávať svoju činnosť v ktoromkoľvek dennom, v prípade potreby aj nočnom čase.

(2) Komisia, včítane expertov a pomocných síl, je pritom oprávnená prekračovať štátne hranice aj mimo hraničných priechodov určených pre verejný cestovný ruch, a to za prítomnosti príslušného pohraničného kontrolného orgánu druhého zmluvného štátu.

Čl. 9

(1) V prvý deň rokovania mimoriadneho zasadania predsedá Komisii vedúci delegácie, na žiadosť ktorého sa Komisia zišla. V prvý deň rokovania riadneho zasadania predsedá vedúci delegácie zmluvného štátu, na výsostnom území ktorého sa zasadanie koná. Potom sa predsedníctvo denne strieda.

(2) Komisia si určí rokovací poriadok. Rokovacími jazykmi sú čeština alebo slovenčina a nemčina.

(3) O každom zasadaní Komisie sa spíše protokol v českom alebo slovenskom a nemeckom jazyku, a to vo dvoch vyhotoveniach, ktoré podpíšu vedúci delegácií.

(4) Delegácie používajú pečatidlo a pečiatku so znakom svojho štátu, názvom Komisie a označením delegácie.

Čl. 10

(1) Komisia využíva pre svoje vyšetrovania a zistenia všetky dôkazné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, včítane podkladov predložených delegáciami.

(2) Delegácie sa budú usilovať o to, aby podľa povahy prípadu bola vzniknutá škoda vyrovnaná zmiernou cestou.

Čl. 11

(1) Protokol musí obsahovať výsledky vyšetrovania a zistenia Komisie, ako aj prípadné návrhy na zamedzenie udalostí. Pokiaľ by Komisia nedosiahla jednomyseľnosť, uvedú sa rozdielne názory v protokole.

(2) Protokol sa predkladá vládam zmluvných štátov.

Čl. 12

(1) Členovia Komisie, experti a pomocné sily môžu na plnenie úloh uvedených v článku 2 tejto Zmluvy bez vízovej povinnosti, ale s platným cestovným dokladom jedného zmluvného štátu na hraničných priechodoch určených pre verejný cestovný ruch prekračovať štátne hranice a zdržiavať sa počas plnenia týchto úloh na výsostnom území druhého zmluvného štátu, ak sa zúčastnia:

a) na mimoriadnom zasadaní a k prekročeniu štátnych hraníc dôjde na hraničnom priechode označenom v žiadosti,

b) na riadnom zasadaní a prekročeniu štátnych hraníc dôjde na hraničnom priechode a v čase, ktoré sa oznámili 24 hodín vopred vedúcemu delegácie druhého zmluvného štátu.

(2) V prípadoch, keď sa nepredpokladá bezvízový vstup podľa odseku 1, udelia zmluvné štáty za účelom účasti na zasadaní členom Komisie, expertom a pomocným silám bez meškania a bezplatne pre vstup a pobyt potrebné víza, ak má žiadateľ platný cestovný doklad druhého zmluvného štátu.

(3) Pri prekračovaní štátnych hraníc podľa článku 8 odseku 2 tejto Zmluvy sa nevyžaduje osobitné povolenie.

(4) Členovia komisie, experti a pomocné sily môžu pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy nosiť na výsostnom území druhého zmluvného štátu služobnú rovnošatu, nie však zbraň.

Čl. 13

(1) Členovia Komisie, experti a pomocné sily nesmú byť na výsostnom území druhého zmluvného štátu pre výkon úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy stíhaní ani po ich skončení. V priebehu pobytu na výsostnom území druhého zmluvného štátu podmieneného týmito úlohami nesmú byť žiadnym spôsobom zadržaní alebo zatknutí; toto sa nevzťahuje na prípady, ak budú pristihnutí pri spáchaní úmyselného trestného činu, za ktorý sa podľa práva príslušného zmluvného štátu môže uložiť trest odňatia slobody vyšší než päť rokov.

(2) Predmety nevyhnutné pre ich osobnú potrebu, ako aj materiál, vozidlá, plavidlá, náradie, podklady, doklady a pečiatky, ktoré majú so sebou, sa nesmú zhabať.

(3) Zmluvné štáty sa zaväzujú postarať sa o osobnú ochranu a fyzickú bezpečnosť členov Komisie, expertov a pomocných síl, ako aj o nedotknuteľnosť ich podkladov, dokladov a pečiatok, ktoré majú so sebou na výkon svojej činnosti.

(4) Ak bude člen Komisie alebo expert alebo pomocná sila jedného zmluvného štátu pri výkone úloh, ktorými bol poverený podľa tejto Zmluvy, v dôsledku nehody spôsobenej opatreniami druhého zmluvného štátu týkajúcimi sa štátnych hraníc usmrtený alebo zranený, alebo ak bude vec, ktorú má so sebou, poškodená alebo zničená, poskytne oprávnenému náhradu plnej škody zmluvný štát, ktorý poškodeného vyslal, pokiaľ poškodený nezavinil nehodu úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou; všetky ostatné otázky náhrady škody sa spravujú právom tohto zmluvného štátu.

(5) Ak sa voči jednému zo zmluvných štátov uplatní nárok podľa odseku 4, upovedomí o tom diplomatickou cestou druhý zmluvný štát spolu s odovzdaním podkladov, ktoré má k dispozícii. Druhý zmluvný štát vykoná potrebné vyšetrenia a oznámi rovnakou cestou v primeranej lehote svoje stanovisko k tomu.

(6) Pokiaľ zmluvný štát poskytol podľa odseku 4 náhradu škody, odškodní ho druhý zmluvný štát. Aj za iné plnenia, ktoré poskytol jeden zmluvný štát v súvislosti s nehodou na základe právneho nároku, mu poskytne druhý zmluvný štát náhradu za predpokladu, že poškodený nezavinil nehodu úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

Čl. 14

(1) Materiál na vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy prevážaný z výsostného územia jedného zmluvného štátu na výsostné územie druhého zmluvného štátu je oslobodený od všetkých dovozných a vývozných poplatkov za predpokladu, že po vykonaní úloh bude vyvezený späť, iba že by sa spätný vývoz neuskutočnil pre úplné opotrebenie alebo zánik materiálu.

(2) Členovia Komisie, experti a pomocné sily môžu vziať so sebou pre svoju osobnú potrebu cestovné potreby, včítane potravín, nápojov, liekov a tabakových výrobkov bez dovozných a vývozných poplatkov v množstve primeranom dĺžke pobytu na výsostnom území druhého zmluvného štátu.

(3) Tovar, ktorý podľa odsekov 1 a 2 poplatkom nepodlieha, je oslobodený od dovozných a vývozných zákazov a obmedzení.

(4) Zmluvné štáty navzájom zabezpečia pre dovoz, vývoz a prevoz tovaru potrebného na vykonanie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy úľavy pri colnom prerokúvaní a dohľade. Môže sa najmä upustiť od vystavovania colných dokladov.

Čl. 15

Členovia Komisie, experti a pomocné sily sú povinní zachovávať mlčanlivosť podľa príslušných predpisov zmluvného štátu, ktorý ich vyslal.

Čl. 16

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Ratifikačné listiny budú vymenené vo Viedni.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti počas jedného roka. Pokiaľ ju jeden zo zmluvných štátov šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti nevypovie, platnosť Zmluvy sa predlžuje vždy na ďalší rok.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané v Prahe 21. decembra 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Chňoupek v. r.

Za Rakúsku republiku:

Schlumberger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.