Vyhláška č. 18/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. januára 1974

o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice


Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Československej socialistickej republike z 27. novembra 1973 bolo dohodnuté zriadenie cestného hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice na prepravu občanov Československej socialistickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Rumunskej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík pre malý pohraničný styk s výkonom spoločnej pasovej a colnej kontroly.

Zároveň bolo dohodnuté, že sa príloha č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísaného v Prahe 8. júla 1971, dopĺňa takto:

Por. čís.Druh a názov hraničného priechoduDruh pohraničného stykuMiesto (úsek) spoločnej kontrolyPoznámka
33.Cestný Krnov - Pietrowicemalý pohraničný styk*)Krnov

*) Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb.


Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Týmto sa dopĺňa vyhláška ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb.