Vyhláška č. 16/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 15 Dohovor nadobudol platnosť 26. januárom 1973 a pre Československú socialistickú republiku 9. septembrom 1973.

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27.decembra 1973

o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva


Dňa 23.septembra 1971 bol v Montreale dojednaný Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva. Dohovor bol v mene Československej socialistickej republiky podpísaný 23.septembra 1971 s výhradou k jeho článku 14 ods. 1.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval s výhradou k článku 14 ods. 1. Československá ratifikačná listina bola uložená 10.augusta 1973 u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

Na základe svojho článku 15 Dohovor nadobudol platnosť 26. januárom 1973 a pre Československú socialistickú republiku 9. septembrom 1973.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHOVOR

o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva

Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,

uvedomujúc si, že protiprávne akty proti bezpečnosti civilného letectva ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, majú vážne dôsledky pre prevádzku leteckých služieb a podkopávajú dôveru národov sveta v bezpečnosť civilnej leteckej dopravy,

uvedomujúc si, že výskyt takých aktov vedie k vážnemu znepokojeniu,

uvedomujúc si, že na účel predchádzania takým činom je naliehavo potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na potrestanie páchateľa, sa dohodli na tomto:

Článok 1

1. Trestného činu sa dopustí osoba, ktorá nezákonne a úmyselne:

a) spácha násilný čin proti osobe na palube lietadla za letu, ak tento čin môže ohroziť bezpečnosť tohto lietadla; alebo

b) zničí lietadlo v prevádzke alebo spôsobí takému lietadlu škodu, ktorá ho urobí neschopným letu alebo ktorá môže ohroziť jeho bezpečnosť za letu; alebo

c) umiestni alebo dá umiestniť v lietadle v prevádzke akýmkoľvek spôsobom zariadenie alebo predmet, ktorý môže toto lietadlo zničiť alebo spôsobiť na ňom škodu, ktorá ho urobí neschopným letu alebo spôsobí na ňom škodu, ktorá môže ohroziť jeho bezpečnosť za letu; alebo

d) zničí alebo poškodí zariadenia slúžiace riadeniu leteckej prevádzky alebo zasahuje do ich prevádzky, ak môže ktorýkoľvek taký čin ohroziť bezpečnosť lietadiel za letu; alebo

e) oznámi informáciu, o ktorej vie, že nie je pravdivá, čím ohrozí bezpečnosť lietadla za letu.

2. Trestný čin spácha aj osoba:

a) ak sa pokúsi spáchať niektorý z trestných činov uvedených v odseku 1 tohto článku,

b) ak je spolčená s osobou, ktorá spácha alebo sa pokúsi spáchať niektorý taký trestný čin.

Článok 2

Na účely tohto Dohovoru sa považuje:

a) lietadlo za lietadlo za letu v ktoromkoľvek čase od okamihu, keď sú všetky jeho vonkajšie dvere po naložení a nastúpení cestujúcich uzavreté, až do okamihu, keď sú hociktoré z týchto dverí otvorené za účelom vyloženia a vystúpenia; v prípade núdzového pristátia sa považuje let za trvajúci až do času, keď príslušné orgány prevezmú zodpovednosť za lietadlo a za osoby a majetok na palube;

b) lietadlo za lietadlo v prevádzke v čase od začiatku predletovej prípravy lietadla vykonávanej pozemným personálom alebo posádkou pre určitý let až do 24 hodín po akomkoľvek pristátí; čas lietadla v premávke v každom prípade zahŕňa celý čas, po ktorý je lietadlo za letu, ako ustanovuje odsek a) tohto článku.

Článok 3

Každý zmluvný štát sa zaväzuje, že za trestné činy uvedené v článku 1 ustanoví prísne tresty.

Článok 4

1. Tento Dohovor sa nevzťahuje na lietadlá používané na vojenské, colné alebo policajné účely.

2. V prípadoch predpokladaných pod písm. a), b), c) a e) ods. 1 článku 1 tento Dohovor platí bez ohľadu na to, či lietadlo uskutočňuje medzinárodný alebo vnútroštátny let iba vtedy,

a) ak miesto vzletu alebo pristátia lietadla, či už skutočné alebo zamýšľané, je mimo územia štátu registrácie tohto lietadla,

b) ak trestný čin bol spáchaný na území iného štátu než štátu registrácie lietadla.

3. Bez ohľadu na odsek 2 tohto článku v prípadoch predpokladaných pod písm. a), b), c) a e) ods. 1 článku 1 tento Dohovor platí, ak je páchateľ alebo údajný páchateľ zastihnutý na území iného štátu než štátu registrácie lietadla.

4. Vo vzťahu k štátom uvedeným v článku 9 a v prípadoch uvedených pod písm. a), b), c) a e) ods. 1 článku 1 tento Dohovor neplatí, ak miesta uvedené pod písm. a) ods. 2 tohto článku sú na území toho istého štátu, kde tento štát je jedným zo štátov uvedených v článku 9, pokiaľ trestný čin nebol spáchaný, alebo páchateľ alebo údajný páchateľ nebo zastihnutý na území iného štátu než tohto štátu.

5. V prípadoch predpokladaných pod písm. d) ods. 1 článku 1 tento Dohovor platí iba vtedy, ak sa zariadenia slúžiace na riadenie leteckej prevádzky používajú v medzinárodnej leteckej premávke.

6. Ustanovenia ods. 2, 3, 4 a 5 tohto článku platia aj v prípadoch predpokladaných v ods. 2 článku 1.

Článok 5

1. Každý zmluvný štát urobí nevyhnutné opatrenia na uplatnenie svojej právomoci nad trestnými činmi v týchto prípadoch:

a) keď trestný čin bol spáchaný na území tohto štátu,

b) keď trestný čin bol spáchaný proti lietadlu alebo na palube lietadla registrovaného v tomto štáte,

c) keď lietadlo, na palube ktorého bol spáchaný trestný čin, pristane na jeho území s údajným páchateľom, ktorý je ešte na palube,

d) keď trestný čin bol spáchaný proti lietadlu alebo na palube lietadla prenajatého bez posádky nájomcovi, ktorý má v tomto štáte hlavné miesto obchodnej prevádzky, a ak nájomca nemá také obchodné miesto, má v ňom trvalé bydlisko.

2. Každý zmluvný štát urobí obdobne nevyhnutné opatrenia na uplatnenie svojej právomoci nad trestnými činmi uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. a), b) a c) a v článku 1 ods. 2, pokiaľ sa tento odsek vzťahuje na tieto trestné činy v prípade, keď údajný páchateľ je na jeho území a tento štát ho nevydá podľa článku 8 niektorému zo štátov uvedených v odseku 1 tohto článku.

3. Tento Dohovor nevylučuje trestnú právomoc vykonávanú v súlade s národným právom.

Článok 6

1. Ak je ktorýkoľvek zmluvný štát, na území ktorého je páchateľ alebo údajný páchateľ, dostatočne presvedčený o tom, že ho na to okolnosti oprávňujú, vezme ho do väzby alebo podnikne iné opatrenia na zabezpečenie jeho prítomnosti. Väzba a iné opatrenia sa budú spravovať zákonmi tohto štátu, ale môžu trvať iba tak dlho, ako je nevyhnutné na začatie trestného alebo vydávacieho konania.

2. Taký štát vykoná okamžité predbežné zisťovanie skutočností.

3. Ktorejkoľvek osobe, ktorá je vo väzbe podľa odseku 1 tohto článku, sa umožní, aby sa okamžite spojila s najbližším príslušným zástupcom štátu, ktorého je príslušníkom.

4. Ak štát vezme v súlade s týmto článkom osobu do väzby, upovedomí okamžite štáty uvedené v článku 5 ods. 1 a štát, ktorého je taká osoba príslušníkom - a pokiaľ to považuje za vhodné - ktorékoľvek ďalšie zainteresované štáty, o skutočnosti, že táto osoba je vo väzbe, a o okolnostiach oprávňujúcich vziať ju do väzby. Štát, ktorý vykonáva predbežné zisťovanie uvedené v odseku 2 tohto článku, bez meškania oznámi svoje zistenie spomínaným štátom a uvedie, či zamýšľa vykonávať jurisdikciu.

Článok 7

Zmluvný štát, na území ktorého je údajný páchateľ zistený, bude povinný, pokiaľ ho nevydá, bez akejkoľvek výnimky a bez ohľadu na to, či bol trestný čin spáchaný na jeho území alebo nie, predložiť prípad príslušným orgánom za účelom trestného stíhania. Tieto orgány rozhodnú rovnakým spôsobom ako v prípade ktoréhokoľvek iného závažného trestného činu podľa práva tohto štátu.

Článok 8

1. Trestné činy sa budú považovať za zahrnuté do každej zmluvy o vydávaní, ktorá existuje medzi zmluvnými štátmi, ako trestné činy podliehajúce vydaniu. Zmluvné štáty sa zväzujú, že trestné činy ako trestné činy podliehajúce vydaniu zahrnú do každej zmluvy o vydávaní, ktorá sa medzi nimi uzavrie.

2. Ak zmluvný štát, ktorý vydanie viaže na existenciu zmluvy, bude požiadaný iným zmluvným štátom, s ktorým nemá žiadnu zmluvu o vydávaní, o vydanie páchateľa, môže podľa svojej úvahy považovať tento Dohovor za právny podklad pre vydanie za trestné činy. Vydanie páchateľa bude podliehať ostatným podmienkam ustanoveným právnym poriadkom štátu, ktorý bol o vydanie požiadaný.

3. Zmluvné štáty, ktoré neviažu vydanie páchateľa na existenciu zmluvy, uznajú trestné činy medzi sebou za trestné činy podliehajúce vydaniu podľa podmienok ustanovených zákonom štátu, ktorý bol o vydanie požiadaný.

4. Na účely vydania medzi zmluvnými štátmi sa bude každý z trestných činov posudzovať tak, ako keby bol spáchaný nielen v mieste, kde k nemu došlo, ale aj na územiach štátov, ktoré majú uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b), c) a d).

Článok 9

Zmluvné štáty, ktoré zriadia organizácie na spoločné uskutočňovanie leteckej dopravy alebo medzinárodné prevádzkové agentúry, majúce v prevádzke lietadlá, ktoré podliehajú spoločnej alebo medzinárodnej registrácii, určia medzi sebou vhodným spôsobom pre každé lietadlo štát, ktorý bude vykonávať jurisdikciu a bude na účel tohto Dohovoru štátom registrácie a upovedomia o tom Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo, ktorá oznámi túto informáciu všetkým štátom, ktoré sú stranou tohto Dohovoru.

Článok 10

1. Zmluvný štát sa vynasnaží v súlade s medzinárodným a národným právom podniknúť všetky uskutočniteľné opatrenia za tým účelom, aby zabránil trestným činom uvedeným v článku 1.

2. Ak by v dôsledku spáchania niektorého z trestných činov uvedených v ods. 1 došlo k odloženiu alebo prerušeniu letu, každý zmluvný štát, v ktorom je lietadlo alebo jeho cestujúci alebo posádka, umožní pokračovať v ceste cestujúcim a posádke čo najskôr, ako to bude uskutočniteľné, a bez meškania vráti lietadlo a jeho náklad osobám, ktoré sú na vlastníctvo oprávnené.

Článok 11

1. Zmluvné štáty si navzájom poskytnú v čo najväčšej miere pomoc v súvislosti s trestným konaním začatým vo veci trestných činov. Právo štátu, ktorému bola žiadosť zaslaná, bude platiť vo všetkých prípadoch.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nebude dotýkať záväzkov z ktorejkoľvek inej zmluvy, dvojstrannej alebo mnohostrannej, ktorou sa spravuje alebo bude spravovať úplne alebo čiastočne vzájomná pomoc v trestných veciach.

Článok 12

Ktorýkoľvek zmluvný štát, ktorý sa oprávnene domnieva, že bude spáchaný jeden z trestných činov uvedených v ods. 1, podá v súlade so svojím národným právom potrebné informácie, ktoré má k dispozícii, tým štátom, ktoré považuje za štáty uvedené v článku 5 ods. 1.

Článok 13

Každá zmluvná strana oznámi v súlade so svojím národným právom Rade Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo čo najskôr akékoľvek informácie dôležité pre vec, ktoré má k dispozícii:

a) o okolnostiach trestného činu,

b) o krokoch podniknutých podľa článku 10 ods. 2,

c) o krokoch podniknutých proti páchateľovi alebo údajnému páchateľovi a zvlášť o výsledkoch každého vydávacieho konania alebo iného právneho konania.

Článok 14

1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi týkajúci sa interpretácie alebo aplikácie tohto Dohovoru, ktorý sa nemôže vyriešiť rokovaním, sa postúpi na požiadanie jedného z nich arbitrážnemu konaniu. Ak do šiestich mesiacov od dátumu požiadania o arbitráž strany nie sú schopné sa dohodnúť na organizácii arbitráže, môže ktorákoľvek z týchto strán odovzdať spor Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade so Štatútom Medzinárodného súdneho dvora.

2. Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa nepovažuje byť viazaný predchádzajúcim odsekom. Ostatné zmluvné štáty nebudú viazané predchádzajúcim odsekom vo vzťahu ku ktorémukoľvek zmluvnému štátu, ktorý takúto výhradu urobil.

3. Ktorýkoľvek zmluvný štát, ktorý urobí výhradu podľa predchádzajúceho odseku, môže v ktoromkoľvek čase odvolať túto výhradu tým, že o tom upovedomí depozitárne vlády.

Článok 15

1. Tento Dohovor bude otvorený na podpis v Montreale 23.septembra 1971 štátom, ktoré sa zúčastnia na Medzinárodnej konferencii o leteckom práve, ktorá sa koná v Montreale od 8. do 23.septembra 1971 (ďalej len Montrealská konferencia). Po 10.októbri 1971 bude Dohovor otvorený na podpis všetkým štátom v Moskve, Londýne a vo Washingtone. Ktorýkoľvek štát, ktorý nepodpíše tento Dohovor pred nadobudnutím jeho platnosti podľa odseku 3 tohto článku, môže k nemu kedykoľvek pristúpiť.

2. Tento Dohovor bude podliehať ratifikácii signatárskych štátov. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa uložia u vlád Zväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, ktoré sa týmto určujú za depozitárne vlády.

3. Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsať dní po dátume uloženia ratifikačných listín desiatich signatárskych štátov tohto Dohovoru, ktoré sa zúčastnili na Montrealskej konferencii.

4. Pre ostatné štáty nadobudne tento Dohovor platnosť v deň nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru podľa odseku 3 tohto článku alebo tridsať dní po dátume uloženia ich ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa toho, k čomu dôjde neskôr.

5. Depozitárne vlády budú bez meškania informovať všetky signatárne a pristupujúce štáty o dátume každého podpisu, o každom dátume uloženia ratifikačných listín alebo listín o prístupe, o dátume nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru a o iných oznámeniach.

6. Len čo tento Dohovor nadobudne platnosť, budú ho depozitárne vlády registrovať v súlade s článkom 102 Charty OSN a v súlade s článkom 83 Dohovoru o medzinárodnej civilnej leteckej doprave (Chicago 1944).

Článok 16

1. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže vypovedať tento Dohovor písomnou notifikáciou depozitárnym vládam.

2. Vypovedanie nadobudne platnosť šesť mesiacov po dni, v ktorom depozitárne vlády dostanú notifikáciu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor.

Dané v Montreale dvadsiateho tretieho septembra tisíc deväťsto sedemdesiatjeden v troch origináloch, z ktorých každý je vyhotovený v štyroch autentických textoch v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.