Uznesenie č. 45/1974 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 7/1974
Platnosť od 08.05.1974

45

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 24. apríla 1974

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federáciizákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 30. marca 1974 č. 28 Zb. o zrušení dane z motorových vozidiel.

Indra v.r.