Vyhláška č. 88/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

Čiastka 15/1974
Platnosť od 25.09.1974
Účinnosť od 10.10.1974
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 11. júla 1973. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 6. májom 1974.

88

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júla 1974

o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce


Dňa 12. apríla 1973 bola v Moskve podpísaná Zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce.

Prezident republiky Zmluvu ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená v sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci - depozitára
Zmluvy - 5. februára 1974.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 11. júla 1973. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 6. májom 1974.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky, vedené prianím napomáhať rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce úpravou otázok právnej ochrany vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok, ktoré vznikajú pri uskutočňovaní spolupráce, a aj poskytovaním vzájomnej pomoci pri riešení týchto otázok, sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa takto:

Článok 1

1. Táto Zmluva sa vzťahuje:

a) na vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory, ktoré utvorili občania zmluvných krajín pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce týchto krajín:

pri spoločnom vykonávaní výskumných, vývojových, technologických a pokusných prác v medzinárodných výskumných ústavoch, vývojových organizáciách, spoločných laboratóriách a oddeleniach, v medzinárodných vedecko-výrobných združeniach a iných medzinárodných organizáciách a kolektívoch zriaďovaných na základe dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv;

pri vykonávaní výskumných, vývojových, technologických a pokusných prác spolupracujúcimi organizáciami zmluvných krajín kooperáciou, na základe deľby práce zakotvenej v príslušných dohodách;

pri vykonávaní koordinovaných výskumných, vývojových, technologických a pokusných prác spolupracujúcimi organizáciami zmluvných krajín podľa spoločne dohodnutého plánu s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok samostatným rozpracovaním jednotlivých tém (vykonanie jednotlivých etáp práce) so vzájomnou povinnosťou následného odovzdania výsledkov prác na ich využitie v národnom hospodárstve krajín;

b) na ochranné známky používané na označovanie výrobkov vyrobených pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce zmluvných krajín.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú aj pre vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené v dôsledku uskutočňovania kooperácie a špecializácie výroby podnikmi zmluvných krajín, ako aj pri iných formách hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce týchto krajín v súlade so zmluvami a dohodami o takej spolupráci.

2. Ustanovenia článkov 3, 7, 12, 13, 14 (bodu 2), 15, 17 tejto Zmluvy sa vzťahujú aj na vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory, ktoré nie sú výsledkom činnosti vykonávanej v rámci hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce zmluvných krajín, a to v tých prípadoch, keď sú súčasťou technickej dokumentácie, ktorú odovzdávajú organizácie jednej krajiny (niekoľkých krajín) organizáciám druhej krajiny (druhých krajín).

Ustanovenia článkov 3, 7, 16 a 17 tejto Zmluvy sa vzťahujú aj na ochranné známky zapísané skôr zmluvnými krajinami samostatne, a to aj v prípadoch, keď sa také známky používajú na označenie výrobkov vyrobených v dôsledku uskutočňovania hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce týchto krajín.

Článok 2

1. Vynálezmi, priemyselnými vzormi a úžitkovými vzormi podľa bodu 1 článku 1 tejto Zmluvy sa rozumejú spoločné vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory, ako aj vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené samostatne občanmi jednej zo zmluvných krajín.

2. Spoločnými sú:

a) vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené v spoluautorstve občanmi zmluvných krajín nezávisle od toho, na území ktorej z týchto krajín boli utvorené. Práva na také vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory patria zmluvným krajinám, ktorých občanmi sú ich autori, alebo príslušným organizáciám týchto krajín, pokiaľ to pripúšťa národné zákonodarstvo;

b) vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené v medzinárodných výskumných ústavoch, vývojových organizáciách, spoločných laboratóriách a oddeleniach, v medzinárodných vedecko-výrobných združeniach a v iných medzinárodných organizáciách a kolektívoch nezávisle od toho, či tieto vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorili občania jednej alebo niekoľkých zmluvných krajín, pokiaľ sa v zmluvách o utvorení takých organizácií a kolektívov neustanovuje inak. Práva na tieto vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory patria krajinám zúčastneným v uvedených organizáciách a kolektívoch alebo príslušným organizáciám týchto krajín, pokiaľ to pripúšťa národné zákonodarstvo;

c) vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené pri vykonávaní prác spoločne financovaných zmluvnými krajinami, pokiaľ tak určujú zmluvy a dohody o vykonávaní takých prác. Práva na také vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory patria krajinám zúčastneným na týchto prácach alebo príslušným organizáciám týchto krajín, pokiaľ to pripúšťa národné zákonodarstvo.

3. Právami na spoločné vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory sa rozumejú:

a) právo zabezpečovať právnu ochranu a využívať tieto vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory na území svojej krajiny v súlade s národným zákonodarstvom;

b) právo zabezpečovať právnu ochranu týchto vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov v krajinách, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory;

c) právo vyvážať výrobky vyrobené s využitím týchto vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov;

d) právo odovzdávať tieto vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory krajinám, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory. Také odovzdanie sa môže uskutočniť bezodplatne, alebo za úhradu určitej časti nákladov na rozpracovanie, alebo na komerčnom základe licenčnými zmluvami.

Práva uvedené pod písmenami b), c) a d) tohto bodu sa môžu využiť len po vzájomnej dohode medzi príslušnými organizáciami zmluvných krajín, ktoré majú právo na spoločné vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory, alebo spôsobom určeným v listinách upravujúcich činnosť príslušných medzinárodných organizácií a kolektívov.

4. Samostatné vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory podľa bodu 1 tohto článku sú vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory utvorené v dôsledku uskutočňovania hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce občanmi jednej zo zmluvných krajín, s výnimkou vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, ktoré sa považujú za spoločné podľa písm. b) a c) bodu 2 tohto článku. Práva na také vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory patria krajine, ktorej občanom je vynálezca, alebo príslušnej organizácii tejto krajiny, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo.

Ďalším zmluvným krajinám sa môže poskytnúť právo na využitie takých vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov za podmienok dojednaných medzi príslušnými organizáciami zainteresovaných krajín.

Článok 3

Spolupracujúce organizácie zmluvných krajín robia opatrenia potrebné na zabezpečenie právnej ochrany vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov.

Spolupracujúce organizácie robia opatrenia, aby nedošlo k rozšíreniu údajov o vynálezoch, priemyselných vzoroch a úžitkových vzoroch do tých čias, kým sa nezabezpečí ich právna ochrana.

Článok 4

Prihlášky spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov na ochranu sa podávajú v čo najkratšom čase vo všetkých zmluvných krajinách, ktorým patrí právo na také vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory, v súlade s národným zákonodarstvom týchto krajín. Prvá prihláška sa podáva spravidla v krajine, na území ktorej bol vynález alebo vzor utvorený. V tých prípadoch, keď podľa zákonodarstva tejto krajiny sa nemôže poskytnúť na vynález alebo vzor právna ochrana, možno podať prvú prihlášku v jednej z uvedených krajín, kde sa môže právna ochrana poskytnúť. V iných zmluvných krajinách sa podávajú prihlášky v lehote neprevyšujúcej štyri mesiace od času podania prvej prihlášky pri zachovaní únijnej priority.

Článok 5

Pri vzájomnom podávaní prihlášok spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov na ochranu v zmluvných krajinách, ktorých organizácie sa zúčastňujú na spolupráci, sa žiada o poskytnutie ochrany formou, ktorá poskytuje štátu alebo príslušnej organizácii právo využívať vynález, priemyselný vzor a úžitkový vzor, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo krajiny, v ktorej sa žiada o ochranu.

V jednotlivých zmluvách uzatváraných medzi spolupracujúcimi organizáciami sa môže určiť aj iná forma ochrany týchto vynálezov a vzorov. Tieto zmluvy musia schvaľovať príslušné štátne orgány.

Článok 6

Úrad pre vynálezy, v ktorom sa podala prihláška spoločného vynálezu, priemyselného vzoru a úžitkového vzoru na ochranu, vykonáva prieskum novosti tejto prihlášky. Výsledky prieskumu, ktoré sa môžu využiť pri prerokúvaní prihlášky tohto vynálezu a vzoru na ochranu v ostatných zmluvných krajinách, sa oznamujú bez meškania úradom pre vynálezy týchto krajín.

Úrady pre vynálezy organizujú v prípade potreby vzájomné konzultácie v priebehu prieskumu.

Článok 7

Spolupracujúce organizácie zmluvných krajín sa vzájomne informujú o podaných prihláškach, o získaní právnej ochrany a o všetkých úkonoch a zmenách, ktoré sa týkajú právnej ochrany vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov.

Článok 8

Príslušné organizácie spolupracujúcich zmluvných krajín prerokúvajú spoločné návrhy na zabezpečenie právnej ochrany spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov v krajinách, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, dojednávajú zoznam krajín, v ktorých treba zabezpečiť právnu ochranu týchto vynálezov a vzorov, a určia, ktorá zo spolupracujúcich organizácii bude vystupovať v prípade potreby ako prihlasovateľ.

Pri podaní prihlášok spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov v krajinách, ktorým neprislúcha právo na tieto vynálezy a vzory, vystupuje ako prihlasovateľ, pokiaľ to dovoľuje zákonodarstvo krajiny, v ktorej sa prihláška podáva, jedna alebo niekoľko spolupracujúcich organizácií s uvedením autorov. V krajinách, kde sa vyžaduje, aby prihlášku podal autor (autori), vystupuje ako prihlasovateľ autor (autori).

Medzinárodné organizácie a kolektívy utvorené zmluvnými krajinami prerokúvajú otázky spojené s právnou ochranou spoločných vynálezov alebo vzorov spôsobom určeným v listinách, ktoré upravujú činnosť takých organizácií alebo kolektívov.

Ak príslušná organizácia jednej zo zmluvných krajín, ktorým patrí právo na spoločné vynálezy a vzory, vyhlási, že nemá záujem na zabezpečení právnej ochrany týchto vynálezov a vzorov v krajinách, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, môžu ostatné spolupracujúce krajiny samostatne urobiť opatrenia na právnu ochranu takých vynálezov a vzorov.

V tom prípade otázky spojené s rozdelením príjmov získaných z odovzdávania spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, z vývozu výrobkov vyrobených s využitím týchto vynálezov alebo vzorov, so spôsobom výplaty odmeny autorom vynálezov alebo vzorov a ďalšie otázky využívania práv na tieto vynálezy a vzory sa spravujú osobitnou zmluvou medzi príslušnými organizáciami všetkých krajín, ktorým patrí právo na tieto spoločné vynálezy a vzory.

Článok 9

Náklady spojené s právnou ochranou spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov sa rozdeľujú medzi spolupracujúce organizácie zmluvných krajín takto:

a) každá spolupracujúca organizácia uhrádza náklady spojené s právnou ochranou vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov vo svojej krajine nezávisle od spôsobu financovania prác, ktorých dôsledkom bolo utvorenie vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov;

b) náklady spojené s právnou ochranou vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov v krajinách, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, uhrádzajú spolupracujúce organizácie, ktorým patrí právo na tieto vynálezy a vzory, pomerne podľa podielu svojej účasti na financovaní prác, ktorých dôsledkom bolo utvorenie vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, alebo iným spôsobom na základe dohody medzi príslušnými organizáciami spolupracujúcich krajín.

Článok 10

Príjmy získané z odovzdania spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov krajinám, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, na komerčnom základe alebo za podmienok čiastočnej úhrady nákladov na rozpracovanie sa rozdeľujú medzi príslušnými organizáciami krajín, ktoré majú právo na tieto vynálezy a vzory, a to pomerne podľa podielu ich účasti na financovaní prác, ktorých dôsledkom bolo utvorenie vynálezov a vzorov. Na základe dohody príslušných organizácií spolupracujúcich krajín, ktoré sú oprávnené viesť zahraničné obchodné rokovania, môžu sa uvedené príjmy rozdeliť aj iným spôsobom.

Článok 11

Náklady uvedené v článku 9 písm. b) tejto Zmluvy sa rozdeľujú v tej mene, v ktorej boli vynaložené.

Príjmy podľa čl. 10 tejto Zmluvy sa rozdeľujú v tej mene, v ktorej sa získali.

Príslušné organizácie spolupracujúcich zmluvných krajín sa v jednotlivých prípadoch môžu dohodnúť o prevode zodpovedajúcich súm v inej mene.

Článok 12

Autorom vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov patrí právo na odmenu za využitie vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov v krajinách, ktorým patrí právo na tieto vynálezy a vzory, ako aj pri odovzdávaní vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov iným krajinám.

Článok 13

Pri využití spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov na území jednej alebo niekoľkých zmluvných krajín, ktorým patrí právo na tieto vynálezy a vzory, určia odmenu autorovi (autorom) príslušné organizácie krajín, ktoré vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory využívajú. Výška odmeny sa určuje podľa zákonodarstva krajiny, v ktorej sa vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory využívajú.

Odmena, ktorá patrí autorom - občanom druhých krajín, sa prevádza príslušným organizáciám krajín trvalého pobytu autorov a tie potom v súlade s národným zákonodarstvom svojej krajiny vyplatia odmenu autorom.

Autorské odmeny medzi krajinami sa prevádzajú v súlade s platnými dohodami o zúčtovaní neobchodných platieb.

Článok 14

1. Pri bezplatnom odovzdaní spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov krajinám, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, sa upravujú otázky výplaty autorskej odmeny na základe dohody medzi príslušnými organizáciami krajiny (krajín), ktorá vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory odovzdáva, a organizáciami krajiny (krajín), ktorá tieto vynálezy a vzory preberá.

2. Pri odovzdaní spoločných vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov krajinám, ktorým nepatrí právo na tieto vynálezy a vzory, za podmienok úhrady určitej časti nákladov na rozpracovanie, ako aj podľa licenčných zmlúv na komerčnom základe vyplácajú príslušné organizácie krajiny (krajín), ktoré odovzdali tieto vynálezy a vzory, odmenu autorom týchto vynálezov a vzorov zo svojho podielu príjmov podľa svojho národného zákonodarstva.

Článok 15

Pri odovzdaní samostatne utvorených vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov z jednej zmluvnej krajiny do druhej za podmienok úhrady určitej časti nákladov na rozpracovanie, ako aj podľa licenčných zmlúv na komerčnom základe sa vypláca odmena autorom spôsobom určeným v článku 14 bode 2 tejto Zmluvy.

Pri bezplatnom odovzdaní technickej dokumentácie, ktorej súčasťou sú vynálezy, priemyselné vzory a úžitkové vzory, z jednej zmluvnej krajiny do druhej, sa určuje a vypláca odmena autorom podľa článku 13 tejto Zmluvy. Ak existuje právna ochrana vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov len v odovzdávajúcej krajine, vypláca sa odmena autorom týchto vynálezov a vzorov na základe dohody medzi odovzdávajúcou a preberajúcou organizáciou.

Článok 16

Otázky výberu, využitia a právnej ochrany ochrannej známky na označenie výrobkov, ktoré boli vyrobené v dôsledku uskutočňovania hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce zmluvných krajín, upravujú dohody o vykonávaní výskumných, vývojových, technologických a pokusných prác, ako aj zmluvy a dohody o špecializácii a kooperácii výroby.

Článok 17

Otázky spojené s realizáciou tejto Zmluvy a s ďalším zdokonaľovaním spolupráce v rámci Zmluvy prerokúvajú príslušné orgány zmluvných krajín.

Spory medzi spolupracujúcimi organizáciami vznikajúce v súvislosti s právnou ochranou a využívaním vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce sa riešia v súlade so Zmluvou o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní, podpísanou 26. mája 1972. Zmluvné krajiny, ktoré nie sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, môžu riešiť uvedené spory iným spôsobom podľa dohody medzi zúčastnenými krajinami.

Spory, ktorých prerokovanie patrí podľa národného zákonodarstva platného v čase podpísania tejto Zmluvy alebo podľa medzinárodných zmlúv do výlučnej právomoci príslušných orgánov zmluvných krajín, riešia tieto orgány.

Článok 18

Táto Zmluva je otvorená na podpis z poverenia vlád krajín uvedených v preambule tejto Zmluvy do 1. júna 1973.

Článok 19

Pri podpísaní tejto Zmluvy môže ktorákoľvek krajina urobiť výhradu týkajúcu sa jej dodatočného schválenia v súlade so svojím národným zákonodarstvom.

Vyrozumenia o schválení tejto Zmluvy sa zasielajú sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom tejto Zmluvy.

Článok 20

Táto Zmluva nadobúda platnosť medzi zmluvnými krajinami, ktoré ju podpíšu bez výhrady dodatočného schválenia, po uplynutí 90 dní od jej podpisu.

Pre zmluvné krajiny, ktoré podpíšu túto Zmluvu s výhradou dodatočného schválenia, nadobúda Zmluva platnosť 90 dní po tom, čo depozitár dostal ich upovedomenie o schválení Zmluvy.

Článok 21

Po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy môžu k nej pristúpiť so súhlasom zmluvných krajín iné krajiny, a to tak, že odovzdajú listiny o prístupe depozitárovi. Prístup nadobúda platnosť po uplynutí deväťdesiatich dní odo dňa, keď depozitár dostal posledné upovedomenie o súhlase s prístupom.

Článok 22

Táto Zmluva sa uzaviera na 5 rokov od okamihu nadobudnutia platnosti. Po uplynutí tohto času sa platnosť Zmluvy automaticky predlžuje vždy na nové päťročné obdobie. Ktorákoľvek zmluvná krajina môže túto Zmluvu vypovedať do šiestich mesiacov pred uplynutím riadneho času platnosti Zmluvy písomným upovedomením zaslaným depozitárovi.

Článok 23

Táto Zmluva sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých zmluvných krajín. Návrhy na zmenu Zmluvy môže podať ktorákoľvek zmluvná krajina. Tieto návrhy sa zasielajú depozitárovi.

Článok 24

Depozitár tejto Zmluvy urobí príslušné opatrenia na registrovanie tejto Zmluvy v sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s jej Chartou.

Článok 25

Depozitár zašle overené odpisy tejto Zmluvy všetkým zmluvným krajinám, informuje ich o dni, keď Zmluva nadobudne platnosť, o došlých upovedomeniach o schválení, o prístupe k nej, o výpovedi, ako aj o všetkých iných oznámeniach, ktoré dostal.

Vyhotovené v Moskve 12. apríla 1973 v jednom výtlačku v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.