Zákon č. 133/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1975

133

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1974

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 59 916 961 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 59 916 961 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 8 104 364 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 9 245 336 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Splnomocnenie

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 133/1974 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva15 999 033
Dane od obyvateľstva a poplatky 8 344 500
Ostatné príjmy 533 428
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie35 040 000
Spolu59 916 961
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo22 275 041
Kultúrne a sociálne opatrenia18 449 644
Obrana a bezpečnosť 1 224 500
Správa 451 460
Súdy, prokuratúry a arbitráž 166 616
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom17 349 700
Spolu59 916 961

Príloha č. 2 zákona SNR č. 133/1974 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky 729 2111 701 579
Západoslovenský krajský národný výbor1 682 3232 597 343
Stredoslovenský krajský národný výbor2 819 5132 454 136
Východoslovenský krajský národný výbor2 873 3172 492 278
Spolu8 104 3649 245 336