Vyhláška č. 75/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom

Čiastka 12/1974
Platnosť od 25.07.1974 do31.12.1974
Účinnosť od 01.08.1974 do31.12.1974

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 8. júla 1974,

ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou a po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí v zmysle uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1973 č. 234 a podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


Čl. I

Odsek 14 vyhlášky č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom sa dopĺňa ďalšou vetou tohto znenia:

„Pracovníkovi, ktorému sa poskytuje mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, prislúcha však toto mzdové zvýhodnenie za prácu v piatok 30. augusta."


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1974.


Minister:

Krocsány v. r.