Vyhláška č. 49/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974 do04.11.2003
Účinnosť od 15.06.1974 do04.11.2003
Zrušený 592/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 5. Februárom 1974.

49

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. februára 1974

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Dňa 18. júna 1973 bola v Ulánbátare podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 5. februára 1974.

Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 5. februárom 1974.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Československá socialistická republika a Mongolská ľudová republika,

vedené úprimným prianím ľudu oboch krajín neustále rozvíjať a prehlbovať vzťahy bratského priateľstva, všestrannej spolupráce a vzájomnej súdružskej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou,

hlboko presvedčené, že priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, založené na neochvejných zásadách marxizmu-leninizmu a socialistického internacionalizmu, plne zodpovedajú životným záujmom československého a mongolského ľudu a slúžia záujmom socialistického spoločenstva,

uznávajúc, že vzájomná podpora, upevňovanie a ochrana socialistických vymožeností, ktoré sa dosiahli hrdinským úsilím a obetavou prácou ľudu každej krajiny, ako aj všemožné upevňovanie jednoty a zomknutosti svetového socialistického spoločenstva, sú spoločnou internacionálnou povinnosťou socialistických krajín,

rozhodnuté všemožne prispievať k zaisteniu mieru a bezpečnosti v Európe, Ázii a v celom svete na základe dôsledného uskutočňovania politiky mierového spolunažívania štátov s rozličným sociálnym zriadením a v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

domnievajúc sa, že úzka hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami plne zodpovedá cieľom a úlohám ďalšieho rozvoja a zdokonaľovania socialistickej ekonomickej integrácie, postupného zbližovania a vyrovnávania úrovne ekonomického rozvoja členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

vysoko oceňujúc úlohu Zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957 v rozvoji priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

berúc do úvahy dosiahnuté skúsenosti a plodné výsledky vzájomnej spolupráce medzi oboma štátmi v uplynulých rokoch a prihliadajúc aj na veľké zmeny, ku ktorým došlo za túto dobu vo svete,

rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu a dohodli sa takto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu aj naďalej stále upevňovať bratské priateľstvo medzi československým a mongolským ľudom, rozvíjať vzťahy všestrannej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi oboma štátmi na základe rešpektovania štátnej zvrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nemiešania sa do vnútorných vecí.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú neochvejne rozvíjať a prehlbovať hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami, opierajúc sa o zásady súdružskej vzájomnej pomoci, vzájomnej výhodnosti a medzinárodnej socialistickej deľby práce. V tomto duchu budú strany podporovať a rozvíjať mnohostrannú spoluprácu medzi členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, všemožne prispievať k zbližovaniu a vyrovnávaniu úrovne ich ekonomického rozvoja uskutočňovaním Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej rozvíjať a rozširovať styky a výmenu skúseností medzi oboma krajinami v oblasti kultúry a vedy, školstva, zdravotníctva, literatúry, umenia, tlače, rozhlasu, televízie, filmu, turistiky, telesnej výchovy a športu a v iných oblastiach.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú povzbudzovať rozvoj spolupráce a priamych stykov medzi štátnymi orgánmi, inštitúciami a spoločenskými organizáciami oboch krajín ako dôležitý prostriedok zbližovania národov Československej socialistickej republiky a Mongolskej ľudovej republiky a vzájomné poznávanie života a skúseností pri budovaní novej spoločnosti v oboch krajinách.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú vynakladať všetko úsilie za účelom všemožného upevnenia jednoty a zomknutosti svetového socialistického spoločenstva - hlavnej opory všetkých revolučných a pokrokových síl sveta.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany budú dôsledne uskutočňovať politiku mierového spolunažívania štátov s rozličným spoločenským zriadením a v súlade so zásadami Charty Organizácie spojených národov budú prispievať k upevneniu medzinárodného mieru a bezpečnosti v celom svete. Strany budú vynakladať všetko úsilie na odvrátenie imperialistickej agresie, na zmiernenie medzinárodného napätia, zastavenie pretekov v zbrojení a dosiahnutie všeobecného a úplného odzbrojenia, na úplnú likvidáciu kolonializmu vo všetkých jeho formách a prejavoch, ako aj poskytovať podporu národom, ktoré sa oslobodili spod koloniálnej nadvlády a nastúpili cestu nezávislého rozvoja a sociálneho pokroku.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany sa budú dôrazne usilovať o to, aby napomáhali rozvoj priateľskej spolupráce medzi štátmi a utvorenie účinných systémov bezpečnosti tak v Európe, ako v Ázii.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany si budú vymieňať názory a informácie, zjednocovať svoje stanoviská a radiť sa o dôležitých medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov oboch štátov i mieru a bezpečnosti v celom svete.

Článok 9

Na základe tejto Zmluvy a za účelom jej plnenia sa budú uzavierať konkrétne zmluvy a dohody medzi vládami, štátnymi orgánmi, inštitúciami a organizáciami oboch strán.

Článok 10

Táto Zmluva sa nedotýka záväzkov vysokých zmluvných strán vyplývajúcich z dvojstranných a mnohostranných zmluv a dohôd.

Článok 11

Táto Zmluva sa uzaviera na dvadsať rokov a bude sa automaticky predlžovať zakaždým na ďalšie desaťročné obdobie, ak ju žiadna z vysokých zmluvných strán písomne nevypovie dvanásť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe v čo najkratšom čase.

Dané v Ulánbátare 18. júna 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a mongolskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú

Dr. Gustáv Husák v. r.

Dr. Lubomír Štrougal v. r.

Za

Mongolskú ľudovú republiku:

Jumžaagijn Cedenbal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.