Vyhláška č. 22/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 7. júnom 1973.

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. januára 1974

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky


Dňa 25. apríla 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky.

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 7. júnom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky,

vedené prianím ďalej prehlbovať a rozvíjať priateľské a bratské vzťahy medzi národmi oboch krajín na zásadách marxizmu-leninizmu, socialistického internacionalizmu a v súlade so Zmluvou o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou,

konštatujúc, že Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957 zohrala dôležitú úlohu v rozvoji priateľstva a spolupráce národov oboch štátov v obohacovaní a rozvoji vzájomných stykov v oblasti kultúry, osvety a vedy,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu v oblasti osvety, vedy, školstva, kultúry, literatúry a umenia, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, zdravotníctva, turistiky, telesnej výchovy, športu a v ďalších oblastiach, na ktorých sa dohodnú.

Článok 2

Zmluvné strany budú sústavne oboznamovať pracujúci ľud svojej krajiny s úspechmi socialistickej výstavby v druhej krajine, s politickým, hospodárskym a kultúrnym životom ich národov, ako aj s uskutočňovaním a výsledkami spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vysokého, stredného všeobecnovzdelávacieho a stredného odborného školstva a vo výchove učňov.

Za týmto účelom budú:

a) napomáhať výmenu informácií a publikácií o nových pedagogických metódach a skúsenostiach a o systéme vyučovania na vysokých, odborných, stredných a učňovských školách;

b) podporovať uskutočňovanie výmeny učiteľov a vedeckých pracovníkov na zvyšovanie ich kvalifikácie, na prednášky a konzultácie a na odovzdávanie skúseností;

c) spolupracovať v oblasti prípravy kádrov s vysokoškolským, stredoškolským a odborným vzdelaním pri príprave kandidátskych a doktorských dizertačných prác a pri ich obhajovaní v druhej krajine;

d) v súlade s vnútroštátnymi predpismi navzájom uznávať diplomy o ukončení univerzít a iných vysokých škôl, vysvedčenia o skončení stredných škôl, ako aj diplomy potvrdzujúce udelenie vedeckých hodností;

e) podporovať vzájomnú výmenu študentov, ašpirantov a praktikantov za účelom štúdia, osvojenia si jazyka, praxe, účasti na seminároch, konzultáciách a exkurziách;

f) napomáhať nadväzovanie priamej spolupráce medzi vysokými, strednými a odbornými školami;

g) poskytovať si navzájom praktickú a metodickú pomoc pri vydávaní učebníc pre vysoké a stredné školy a uskutočňovať výmenu učebníc.

Článok 4

Zmluvné strany budú napomáhať poznávanie národných kultúr a umenia druhej krajiny.

Za týmto účelom budú podporovať:

a) vzájomné vystúpenia profesionálnych a ochotníckych kolektívov, jednotlivých umelcov a stretnutia umeleckých činiteľov;

b) usporadúvanie výstav výtvarného úžitkového umenia, umeleckých obrazov a fotografií;

c) spoluprácu pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov umenia a prekladateľov krásnej literatúry;

d) spoluprácu pri prekladaní významných literárnych a umeleckých diel a vzájomnú výmenu tlačovín, umeleckých časopisov a kníh z oblasti kultúry a umenia;

e) výmenu filmových odborníkov a pracovníkov, premietanie filmov a ich dabovanie, usporadúvanie filmových festivalov, výmenu umeleckých, dokumentárnych a spravodajských filmov v rámci spolupráce medzi filmovými organizáciami oboch krajín;

f) rozvíjanie spolupráce tvorivých pracovníkov a usporadúvanie dní literatúry a hudby.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu medzi vydavateľskými organizáciami, organizáciami novinárov, redakciami novín, vedeckých, kultúrnych, umeleckých a odborných časopisov, rozvíjanie úzkej spolupráce pri výmene a zverejňovaní materiálov o druhej krajine a napomáhať pri výmene novinárov a dopisovateľov.

Každá zmluvná strana bude poskytovať pomoc novinárom a dopisovateľom druhej krajiny pri ich pobyte na jej území.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi knižnicami, archívmi a múzeami oboch krajín.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať výmenu lekárov, vedeckých a iných pracovníkov v zdravotníctve a lekárskej vede v súlade s platnou dohodou o spolupráci v zdravotníctve a s cieľom získať a vymeniť si skúsenosti a rozširovať spoluprácu v jednotlivých odboroch zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými agentúrami, rozhlasovými a televíznymi organizáciami na popularizáciu a propagovanie úspechov druhej krajiny v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry a vedy.

Za týmto účelom budú umožňovať:

a) vzájomnú výmenu informácií, článkov, fotografií a iných materiálov na uverejňovanie v tlači, rozhlase a televízii;

b) výmenu osobitných rozhlasových a televíznych programov, filmov, hudobných a iných nahrávok pri príležitosti štátnych sviatkov a iných významných udalostí;

c) výmenu pracovníkov z uvedených oblastí na prerokovanie otázok spolupráce, výmeny skúseností a získania vedeckých, technických a iných študijných a propagačných materiálov.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj vzťahov medzi ústrednými organizáciami telovýchovy a športu, usporadúvanie súťaží a priateľských stretnutí, rozvíjanie priamej spolupráce medzi športovými organizáciami, výmenu športovcov a trenérov, výmenu vedeckých a metodických informácií a skúseností z medzinárodných stretnutí.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať úzku a účinnú spoluprácu medzi Výborom československo-mongolského priateľstva pri Československej spoločnosti pre medzinárodné styky a Spoločnosťou mongolsko-československého priateľstva, medzi spoločnosťami pre šírenie vedeckých poznatkov a medzi odborovými organizáciami, organizáciami žien, mládeže a pionierov a medzi inými spoločenskými organizáciami oboch krajín.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi organizáciami zapodievajúcimi sa turistikou v záujme rozšírenia a prehĺbenia priateľských vzťahov národov oboch krajín.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať pozývanie predstaviteľov druhej krajiny na zjazdy, konferencie, umelecké festivaly a na stretnutia medzinárodnej povahy, ktoré sa budú usporadúvať v ich krajine.

Článok 13

Zmluvné strany budú:

- napomáhať ďalšie zdokonaľovanie všestrannej kultúrnej spolupráce medzi krajinami socialistického spoločenstva;

- uskutočňovať výmenu informácií o kultúrnych stykoch s tretími krajinami;

- poskytovať si pomoc v medzinárodných organizáciách, radiť sa o príprave a účasti na rokovaní zjazdov a konferencií medzinárodného významu v oblasti kultúry.

Článok 14

Na uskutočnenie tejto Dohody budú obe zmluvné strany dojednávať na určité časové obdobia plány kultúrnej spolupráce, včítane ich finančného zabezpečenia. Plány kultúrnej spolupráce sa budú dojednávať striedavo v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike. Zmluvné strany posúdia pri prerokúvaní nového plánu výsledky plnenia predošlého plánu.

Článok 15

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, prestane platiť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957.

Článok 16

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu desiatich rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 17

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení.

Táto Dohoda bola podpísaná v Prahe 25. apríla 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a mongolskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky

Lodogijn Rinčin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.