Vyhláška č. 29/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel

Čiastka 4/1974
Platnosť od 01.04.1974
Účinnosť od 01.04.1974

OBSAH

29

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. marca 1974,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 14 zákona č. 98/1964 Zb. o dani z motorových vozidiel:


§ 1

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel,

b) smernice Ministerstva financií č. 153/72 500/1964 z 21. decembra 1964 pre vybavovanie žiadostí o oslobodenie a úľavy pri dani z motorových vozidiel, registrované v Zbierke zákonov v čiastke 14/1965, v znení predpisov ich meniacich a dopĺňajúcich.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1974.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Ministerstva financií ČSR č. 153/15 299/1971 z 25. augusta 1971, registrované v Zbierke zákonov v čiastke 24/1971, smernice Ministerstva financií SSR č. 83/2004/1971, registrované v Zbierke zákonov v čiastke 16/1972.