Vyhláška č. 77/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975

(v znení č. 9/1975 Zb.)

Čiastka 13/1974
Platnosť od 28.08.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 17.02.1975 do31.12.1975

77

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 5. augusta 1974

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 5. októbra 1972 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas určený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa vyhlášky č. 62/1966 Zb. o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov, alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje v roku 1975 tak, že pracovnými dňami sú aj soboty pripadajúce na 22. marec, 5. apríl, 27. september a 27. december.

(2) Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(4) Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru, štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorí majú pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a predĺženie pracovného času o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, po ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.

(6) Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov.

(7) Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.

(8) Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach kratších než týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia smena, nemení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane pracovník, ktorému by pripadla do doby dovolenky na zotavenie niektorá z ďalších smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.

Presun pracovného voľna a pracovného času

(9) V roku 1975 sú

a) pracovnými dňami nedeľa 4. mája a 28. decembra a

b) dňami pracovného pokoja piatok 2. mája a streda 24. decembra.

(10) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(11) Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu prevádzkových režimov, ktoré v súvislosti s presunmi uvedenými v odseku 9 vydajú s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií príslušné ústredné orgány.

Odmieňanie práce

(12) Za prácu v ďalších smenách (odsek 1) patrí pracovníkovi mzda vo výške ustanovenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.

(13) Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 alebo 7 tejto vyhlášky, patrí mu za prácu v týchto dňoch zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(14) Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani keď nejde o prácu v ďalších smenách.

(15) Práca v ďalších smenách nie je prácou nadčas, a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.

(16) Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času podľa odseku 9 bude pracovať v sobotu alebo v nedeľu, nepatrí za prácu vykonávanú v tieto dni mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) ani pri odmieňaní práce nadčas sa tieto dni nepovažujú za dni pracovného pokoja.

Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu v piatok 2. mája a v stredu 24. decembra.

Úprava pracovného času 31. decembra 1975

(17) Organizácie môžu pracovný čas pripadajúci na 31. december 1975 upraviť so súhlasom závodného výboru, štátne orgány po prerokovaní s ním takto:

a) na pracoviskách s pretržitou prevádzkou sa môže odpoludňajšia a nočná smena presunúť na iný deň,

b) vo výrobných organizáciách sa môže práca v správnych útvaroch končiť súčasne s koncom rannej smeny výrobných útvarov,

c) v nevýrobných organizáciách sa smena môže končiť o 14. hodine.

Úprava sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(18) Opatrenia, pri ktorých sa podľa predchádzajúceho odseku presúva celá smena alebo odpadá jej časť, môže organizácia vykonať u pracovníkov odmieňaných hodinovou mzdou iba po dohode s nimi; v týchto prípadoch nepatrí pracovníkom za odpadnutý pracovný čas náhrada mzdy. Ak k dohode nedôjde, je organizácia povinná pracovníkom umožniť odpracovať plný pracovný čas podľa svojich prevádzkových možností 31. decembra alebo v iných dňoch.

(19) Ak sa podľa odsekov 17 alebo 18 pracovný čas presunie na sobotu alebo nedeľu, nepatrí pracovníkom za prácu vykonávanú v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(20) Dĺžku pracovného času 31. decembra pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určia organizácie podľa pokynov príslušných ústredných orgánov.


Záverečné ustanovenie

(21) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.