Vyhláška č. 33/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do31.01.1991
Účinnosť od 01.05.1974 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

33

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 22. marca 1974

o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy uzavretej pri nábore vykonávanom národnými výbormi1) (ďalej len „pracovníci“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na doosídlencov vo vymedzenom území pohraničia2) a na pracovníkov získaných na cukrovarskú kampaň.3)

§ 2

Cestovné

(1) Pracovníkom patrí náhrada cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom pri ceste na nástup do práce z miesta trvalého pobytu pracovníka alebo z miesta, kde s ním bola uzavretá pracovná zmluva, pokiaľ pracovník nastúpil cestu najneskôr v deň dojednaný v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, prípadne neodkladne po odpadnutí prekážky, ktorá mu v tom bránila.

(2) Po skončení pracovného pomeru patrí pracovníkom náhrada cestovného do miesta ich trvalého pobytu, ak zotrvali v pracovnom pomere po dohodnutý čas. Náhrada cestovného tiež patrí, ak sa pracovný pomer skončil z dôvodov, pre ktoré sa môže pracovný pomer dojednaný na určitý čas rozviazať pred uplynutím tohto času v prípadoch ustanovených Zákonníkom práce, prípadne vymedzených pracovnou zmluvou;4) náhrada však nepatrí, ak pracovný pomer organizácia okamžite zrušila podľa § 53 ods. 1 Zákonníka práce alebo bol rozviazaný výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce.

(3) Cestovné sa uhrádza za druhú vozňovú triedu osobného vlaku alebo, ak je to úspornejšie alebo nevyhnutné, za autobus; pri ceste vlakom na vzdialenosť nad 100 km sa cestovné uhrádza za druhú vozňovú triedu rýchlika. Ak pracovníkovi použitím iného dopravného prostriedku vznikli vyššie výdavky, patrí mu náhrada len vo výške cestovného za dopravný prostriedok podľa predchádzajúcej vety. Pracovník je povinný využiť možnosti zliav cestovného, s výnimkou cestovných výhod, ktoré mu patria ako rodinnému príslušníkovi pracovníka dopravy.

§ 3

Stravné

Pracovníkom, ktorým patrí náhrada cestovného podľa § 2, sa poskytuje stravné zahŕňajúce aj náhradu zárobku, ktorý by pracovník dosiahol za čas konania cesty, a to ak cesta podľa cestovného poriadku trvá viac ako dve hodiny, vo výške 30 Kčs, a ak trvá viac ako 10 hodín, vo výške 60 Kčs.

§ 4

Náborový príspevok

(1) Náborový príspevok patrí pracovníkom, ktorí nastúpili do práce na základe pracovnej zmluvy uzavretej pri nábore na určitý čas, najmenej na jeden rok.

(2) Náborový príspevok pri nábore vykonávanom podľa plánov náboru ustanovených vládou alebo orgánom ňou na to splnomocneným [ďalej len „medzikrajský nábor 5)] patrí vo výške a v obdobiach zročnosti určených pre jednotlivé odvetvia a podľa skupín organizácií vnútri odvetvia, uvedených v prílohe 1 tejto vyhlášky. Zaradenie organizácií do skupín na účely poskytovania náborového príspevku určí podľa významu a ťažkosti náboru pracovníkov príslušný ústredný orgán po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, prípadne, ak ide o ústredné orgány republík, aj po dohode s ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky.

(3) Pracovníkom, ktorí nastúpili do práce na základe pracovnej zmluvy uzavretej na určitý čas, najmenej na jeden rok, patrí pri nábore vykonávanom podľa plánov náboru určených radami krajských národných výborov [ďalej len „krajský nábor"6)] náborový príspevok vo výške určenej organizáciou po dohode s krajským národným výborom podľa prílohy 1 tejto vyhlášky, najviac však v sumách určených na medzikrajský nábor v príslušnom odvetví pre druhú skupinu organizácií.

(4) Na účely tejto vyhlášky sa do času trvania dojednaného pracovného pomeru nezapočítava čas základnej (náhradnej) vojenskej služby.

(5) Podmienkou poskytovania ďalších splátok náborového príspevku je trvanie pracovného pomeru v organizácii v čase ich zročnosti a riadne plnenie povinností vyplývajúcich pre pracovníka z pracovnej zmluvy.

(6) Ak sa po uzavretí pracovnej zmluvy zmení zaradenie organizácie do skupín, nárok pracovníka na náborový príspevok zostáva nezmenený vo výške platnej v čase uzavretia pracovnej zmluvy.

§ 5

Príspevok na zapracovanie

(1) Pracovníkom, ktorí nie sú zaškoľovaní a odmeňovaní podľa všeobecného predpisu7) a nastupujú do práce v odbore, v ktorom nie sú vyučení ani v ňom nepracovali v posledných piatich rokoch, patrí príspevok na zapracovanie, a to v prvom mesiaci výkonu práce 40 %, v druhom mesiaci 20 % a v treťom mesiaci 10 % hrubého zárobku dosiahnutého pracovníkom v príslušnom mesiaci v určenom týždennom pracovnom čase. Do času poskytovania príspevku na zapracovanie sa nezahŕňajú dni ospravedlnenej neprítomnosti v práci.

(2) Ak zaškoľovaný pracovník bez ospravedlnenia zamešká smenu, stráca nárok na príspevok na zapracovanie pripadajúci na kalendárny mesiac, v ktorom smenu zmeškal.

Rodinná podpora

§ 6

(1) Rodinná podpora patrí pracovníkom, ktorým v obci pracoviska nebol predelený primeraný byt, a preto žijú odlúčene od miesta svojho trvalého pobytu.

(2) Rodinná podpora patrí

a) ženatým (vydatým) a iným pracovníkom, ktorí poskytujú svojim rodinným príslušníkom zaopatrenie, s výnimkami ustanovenými v odseku 3 písm. a), vo výške 12 Kčs za kalendárny deň. Rodinnými príslušníkmi sa na účely tejto vyhlášky rozumejú manželka (manžel), druh (družka), vlastné alebo nevlastné deti, vlastní alebo nevlastní rodičia, osvojenci a osvojitelia, deti v pestúnskej starostlivosti a pestúni žijúci s pracovníkom v spoločnej domácnosti;

b) ostatným pracovníkom, s výnimkami určenými v odseku 3 písm. b), vo výške 8 Kčs za kalendárny deň.

(3) Pracovníkom, ktorí pracujú pod zemou v ťažobných a banských výstavbových závodoch uhoľného a uránového priemyslu a v rudných baniach, patrí rodinná podpora, a to

a) ženatým (vydatým) a iným pracovníkom (pracovníčkam), ktorí poskytujú svojim rodinným príslušníkom zaopatrenia, vo výške 17 Kčs,

b) ostatným pracovníkom vo výške 12 Kčs.

(4) Rodinná podpora nepatrí za čas, keď pracovník

a) čerpá dovolenku na zotavenie,

b) nepracuje pre dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých mu nepatrí náhrada mzdy; ak je však pracovník v tomto čase hmotne zabezpečený podľa predpisov o nemocenskom poistení, nepatrí mu rodinná podpora iba vtedy, ak sa zdržiava v mieste svojho trvalého pobytu alebo ak je v ústavnom ošetrovaní alebo v kúpeľnom liečení,

c) je na vojenskom cvičení,

d) je na návšteve rodiny, pokiaľ sa mu z toho dôvodu poskytuje náhrada cestovného podľa § 8.

(5) Za čas, po ktorý pracovníkovi nepatrí rodinná podpora podľa odseku 4, patrí mu náhrada výdavkov za ubytovanie, ak si ho musel po tento čas zachovať.

§ 7

(1) Ak pracovník bez ospravedlnenia zamešká smenu, stráca nárok na rodinnú podporu pripadajúcu na kalendárny mesiac, v ktorom smenu zameškal.

(2) Nárok na rodinnú podporu zaniká dňom, keď bol pracovníkovi pridelený primeraný byt, prípadne keď primeraný byt, ktorý mu národný výbor alebo organizácia ponúkli v obci pracoviska alebo v mieste, z ktorého čas nevyhnutný na cestu na pracovisko a späť verejným hromadným dopravným prostriedkom je najviac tri hodiny, bez dôležitých dôvodov odmietol.

§ 8

Náhrada cestovného za cesty na návštevu rodiny

(1) Pracovníci, ktorí poberajú rodinnú podporu, majú nárok na náhradu preukázaného cestovného (§ 2 ods.3) na návštevu rodiny, a to ženatí a im na roveň postavení pracovníci [§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a)] dva razy za kalendárny mesiac, ostatní pracovníci raz za tri kalendárne mesiace.

(2) Za ďalšie cesty na návštevu rodiny sa poskytuje náhrada uvedená v odseku 1, len ak je cesta vyvolaná zvlášť závažnými a preukázanými dôvodmi (napr. vážnym ochorením rodinného príslušníka).

(3) Ak pracovné alebo dôležité osobné dôvody pracovníkovi bránia, aby sám vykonal cestu na návštevu rodiny v čase určenom v odseku 1, a navštívi ho preto jeho rodinný príslušník, má pracovník nárok na náhradu preukázaného cestovného (§ 2 ods.3) tohto rodinného príslušníka.

(4) Ak pracovník bez ospravedlnenia zamešká smenu, stráca nárok na náhradu cestovného na návštevu rodiny pripadajúcu na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, prípadne troch kalendárnych mesiacov (odsek 1 a 3), v ktorom smenu zameškal.

§ 9

Náhrada sťahovacích výdavkov

(1) Ak sa pracovník presťahuje do bytu v obci, v ktorej vykonáva prácu, prípadne v mieste, z ktorého čas nevyhnutný na cestu na pracovisko a späť verejným hromadným dopravným prostriedkom je najviac tri hodiny, patria mu

a) preukázané cestovné výdavky za jeho cestu a za cestu jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním budú užívať byt, z ich doterajšieho bydliska v rozsahu určenom v § 2 ods. 3,

b) preukázané výdavky za prepravu bytového zariadenia a zvrškov pracovníka a jeho rodinných príslušníkov a za poistenie prepravovaných predmetov.

(2) Náhrada podľa predchádzajúceho odseku nepatrí pracovníkovi, ktorý pracovnú zmluvu uzavrel na kratší čas ako tri roky.

§ 10

Príspevky a náhrady pri uzavretí ďalšieho pracovného pomeru v tej istej organizácii

Ak pracovník bezprostredne po uplynutí pôvodne dojednaného času trvania pracovného pomeru dojedná s organizáciou ďalší pracovný pomer na čas najmenej jedného roka, môže mu organizácia poskytnúť príspevky a náhrady podľa tejto vyhlášky.

§ 11

Úhrada príspevkov a náhrad

(1) Príspevky a náhrady podľa tejto vyhlášky poskytuje organizácia, s ktorou bola pracovná zmluva uzavretá.8)

(2) Cestovné a stravné (§ 2 a 3) pri nástupe do práce vyplatí pracovníkovi okresný národný výbor, ktorý s ním v mene organizácie pracovnú zmluvu uzavrel;9) vyplatenú sumu okresnému národnému výboru uhradí organizácia po nástupe pracovníka do práce, a to prípadne v dohodnutej paušálnej sume.

§ 12

Povinnosť pracovníka vrátiť náborový príspevok pri nesplnení záväzku

(1) Ak pracovný pomer skončil pred uplynutím času dojednaného v pracovnej zmluve, je pracovník povinný vrátiť poskytnutý náborový príspevok v sume zodpovedajúcej času, o ktorý bolo skrátené dojednané trvanie pracovného pomeru, s výnimkou prípadov, keď záväzok nebol splnený z dôvodu, že organizácia porušila podstatné povinnosti, ktoré má voči pracovníkovi podľa pracovnej zmluvy, alebo z dôvodu pracovného úrazu alebo pre ochorenie chorobou z povolania alebo ohrozenie touto chorobou.

(2) Organizácia môže po dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia odpustiť vrátenie poskytnutého náborového príspevku aj z iných vážnych dôvodov.

§ 13

Mzdové zaradenie pracovníka

Okresný národný výbor sa dohodne s pracovníkom v pracovnej zmluve uzavieranej v mene organizácie v medziach bližších podmienok prerokovaných krajským národným výborom s organizáciou10) na jeho mzdovom zaradení zodpovedajúcom podľa mzdových predpisov dojednanému druhu práce.

§ 14

Ubytovanie a stravovanie

Organizácia zabezpečí pracovníkom ubytovanie a stravovanie a umožní im účelné využitie voľného času.


Záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Okresný národný výbor pri uzavieraní pracovnej zmluvy dbá, aby v pracovnej zmluve (príloha 2) boli uvedené príspevky a náhrady ustanovené touto vyhláškou, na ktoré má pracovník nárok.

(2) Príspevky a náhrady podľa tejto zmluvy patria pracovníkom, len pokiaľ sú zamestnávaní na pracoviskách a podľa druhov práce dojednaných v pracovnej zmluve. Ak sa pracovník prevedie na inú prácu alebo na iné pracovisko,11) patria mu od tohto prevedenia príspevky a náhrady zodpovedajúce novému pracovnému zariadeniu.

§ 16

Pracovník je povinný bez prieťahov oznámiť organizácii zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie príspevkov a náhrad a ich výšky.

§ 17

(1) Ak pracovníci majú podľa osobitných predpisov nárok na náležitosti [náborové, stabilizačné odmeny, odlučné a pod. 12)], ktoré majú obdobnú povahu ako príspevky a náhrady podľa tejto vyhlášky, patria im náležitosti podľa osobitných predpisov, ak sú výhodnejšie ako obdobné príspevky a náhrady podľa tejto vyhlášky; obdobné príspevky a náhrady podľa tejto vyhlášky im v takom prípade nepatria.

(2) Pracovníkom, ktorých pracovný pomer trval v deň nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, zostávajú ich doterajšie nároky na príspevky a náhrady nezmenené, a to až do uplynutia času, na ktorý bol pracovný pomer dojednaný.

§ 18

Ak by pri vykonávaní tejto vyhlášky vznikli tvrdosti, môže na žiadosť ústredného orgánu po dohode s príslušným odborovým orgánom povoliť v jednotlivých odôvodnených prípadoch výnimku z ustanovení vyhlášky, pokiaľ nejde o výšku príspevkov a náhrad,

a) pre organizácie riadené federálnymi ústrednými orgánmi Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí,

b) pre organizácie riadené ústrednými orgánmi republík a národnými výbormi ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky so súhlasom Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.

§ 19

Zrušujú sa:

1. vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov;

2. vyhláška ministra ťažkého strojárstva č. 11/1961 Zb. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi;

3. vyhláška ministra dopravy č. 67/1963 Zb. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi;

4. úprava ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní z 9. 7. 1964 č. 4/64 o úprave rodinnej podpory (odlučného) pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi (reg. v čiastke 31/1966 Zb.);

5. článok IV úpravy č. 9 Ministerstva baníctva z 1. apríla 1967 č. 42.3/776/67 na vykonanie Zákonníka práce;

6. vyhláška Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky č. 171/1969 Zb., ktorou sa zrušuje príloha č. 2 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov, a nahrádza sa novým znením;

7. úprava ministra priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 5/1970 o náležitostiach pre pracovníkov v baníctve;

8. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 49/1970 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným národnými výbormi;

9. vyhláška Federálneho výboru pre priemysel č. 84/1970 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov;

10. vyhláška Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky č. 89/1970 Zb., ktorou sa mení príloha č. 3 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.;

11. § 24 až 26 úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. februára 1971 č. II/3-72/71-7400/Šm o úprave mzdových podmienok a ďalších náležitostí pracovníkov na výstavbe tranzitného plynovodu (reg. v čiastke 6/1971 Zb.);

12. § 4 úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 17. marca 1972 č. II/4-886/72-7400 o mzdovej preferencii a ďalších náležitostiach pracovníkov zabezpečujúcich montáž technologického zariadenia na trase tranzitného plynovodu (reg. v čiastke 8/1972 Zb.);

13. vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva č. 44/1972 Zb. o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí niektorým pracovníkom odborového podniku ČKD Praha;

14. úprava ministra priemyslu Slovenskej socialistickej republiky z 28.6.1972 č. 4/1972-E, ktorou sa dopĺňa príloha č. 5 vyhlášky č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov;

15. vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva č. 47/1972 Zb. o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom národných podnikov Slovenské magnezitové závody Košice a Banské stavby Prievidza;

16. úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky z 28.9.1972 č. 1330/72-VIII/3 o náležitostiach poskytovaných pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi na stavby mládeže v poľnohospodárstve;

17. vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva č. 95/1972 Zb. o poskytovaní náborových príspevkov a ostatných náležitostí pracovníkom odborových podnikov ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno získaným náborom vykonávaným národnými výbormi na prácu na dodávkach pre výstavbu tranzitného plynovodu;

18. úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 11.2.1974 č. 12 252-81/5-1974 o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi pre odborový podnik Vojenské stavby.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1974.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.


Príloha 1

Náborové príspevky

poskytované pracovníkom získaným v medzikrajskom nábore vykonávanom národnými výbormi pre organizácie v jednotlivých odvetviach

OdvetvieSkupina organizáciivýška a čas zročnosti nábrového príspevku (Kčs)
pri záväzku na jeden rok13)pri záväzku na najmenej 3 rok
spolupri nástupepo odpracovaní 1/2 rokaspolupri nástupepo odpracovaní
1/2 roka1. roka2. roka
palivá a energetika a rudné baneI.160080080065001000100020002500
II.1200600600500075075015002000
III.800400400350050050010001500
IV.50020030020002003005001000
hutníctvo a strojárstvoI.1200600600500075075010002500
II.80040040035005005008001700
III.400400-1200200200300500
stavebná výroba a výroba stavebných hmôtI.1200600600500075075011502000
II.900400500400060060012001600
III.60030030030004004008001400
IV.5002003002000200300700800
železničná doprava a prevádzka metraI.900400500400060060012001600
II.60030030030004004008001400
III.400400-1200200200300500
chemický a sklársky priemyselI.60030030030004004008001400
II.50020030020002003005001000
ostatnéI.50020030020002003005001000
II.400400-1200200200300500

Príloha 2

VZOR PRACOVNEJ ZMLUVY

uzavieranej pri nábore pracovníkov vykonávanom národnými výbormi

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, a§ 10 a nasl. vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa tento zákon vykonáva.

2) Vyhláška č. 62/1970 Zb. o poskytovaní náborových príspevkov a iných výhod doosídlencom vo vymedzenom území pohraničia.

3) Vyhláška č. 58/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú náležitosti pracovníkov získaných pre cukrovarskú kampaň náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov.

4) § 57 Zákonníka práce.

5) § 10 ods. 1 písm. a) vl. nar. č. 92/1958 Zb.

6) § 10 ods. 1 písm. b) vl. nar. č. 92/1958 Zb.

7) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1.6.1971 č. II/3-190/71-7208/Šm o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania (reg. v čiastke 13/1971 Zb. uverejnená v Ú. v. ČSR pod č. 13 v čiastke 5 roč. 1971 a v Ú. v. SSR pod č. 27 v čiastke 16 roč. 1973).

8) § 19 vl. nar. č. 92/1958 Zb.

9) §15 ods. 1 vl. nar. č. 92/1958 Zb.

10) §15 ods. 1 a §10 ods. 3 vl. nar. č. 92/1958 Zb.

11) § 36, 37 a 40 Zákonníka práce.

12) Napr. podľa úpravy Ministerstva stavebníctva z 26. októbra 1967 č. 8/1967 Vestníka MSv o náhradách cestovných výdavkov pracovníkov stavebnej výroby, úpravy Ústrednej správy spojov zo 17. júna 1968 č. 11 611/1968 PaM o poskytovaní náborovej stabilizačnej odmeny pracovníkom spojov alebo podľa úpravy Ministerstva dopravy z 20. júla 1968 č. 7887/68-21 o poskytovaní stabilizačných náborových odmien niektorým pracovníkom železničnej dopravy.

13) Na obdobie dlhšie než 1rok, ale kratšie ako 3 roky sa poskytuje pomerná časť odvodená od výšky príspevku pri jednoročnom záväzku.