Vyhláška č. 69/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 11/1974
Platnosť od 04.07.1974 do31.12.1987
Účinnosť od 01.09.1974 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.

69

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

zo 17. júna 1974,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


Čl. I

Vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 č. 2 znie:

„2. „hospodárske zvieratá" - hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina, jednokopytníky, králiky, kožušinové zvieratá, včely a ryby;"

2. § 1 č. 4 znie:

4. „veľmi nebezpečná nákaza zvierat“ - slintačka a krívačka, mor hovädzieho dobytka, pľúcna nákaza hovädzieho dobytka, vezikulárna choroba ošípaných, africký mor ošípaných, kiahne oviec, mor koní, klasický mor hydiny; „nebezpečná nákaza zvierat“ - sneť šelestivá, tuberkulóza, brucelóza, sneť slezinová, besnota, Aujeszkého choroba, salmonelóza, Q horúčka, prašivina hovädzieho dobytka, oviec a koní, opar lysivý (trichofytóza), pľuzgierovitý zápal dutiny ústnej, vibrióza hovädzieho dobytka, trichomonóza hovädzieho dobytka, leukóza hovädzieho dobytka, infekčná rinotracheitída hovädzieho dobytka, mor ošípaných, červienka ošípaných, sípavka ošípaných, nákazlivá obrna ošípaných, vírusový zápal žalúdka a čriev ošípaných, pľuzgierovitá vyrážka ošípaných, pseudomor hydiny, cholera hydiny, ornitóza, kiahne hydiny, nákazlivý zápal pečene kačíc, sopľavka, žrebčia nákaza, nákazlivá chudokrvnosť jednokopytníkov, tularémia, myxomatóza, furunkulóza lososovitých rýb, nákazlivá vodnateľnosť rýb, mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu, roztočová nákaza včiel;"

„iné hromadné ochorenia zvierat" - ochorenie viacerých zvierat za tých istých alebo obdobných príznakov, spôsobujúce hromadné hynutie zvierat alebo iné hospodársky významné straty (napr. zápaly mliečnej žľazy dojníc, hromadné poruchy plodnosti hovädzieho dobytka a ošípaných, ochorenie dýchacích ciest);“

3. V § 1 sa pripája č. 14 v tomto znení:

14. „medikované kŕmne prípravky" - liečivé prípravky, ktoré obsahujú farmakologicky účinné látky a ktoré samy osebe alebo po primiešaní do krmiva majú liečebný alebo profylaktický účinok, prípadne vyvolávajú zmeny fyziologických funkcií u zvierat a bez odbornej veterinárnej kontroly môžu poškodzovať zdravie zvierat alebo nepriaznivo pôsobiť na zdravie ľudí.“

4. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na ten účel investorské organizácie vyžadujú posudky veterinárnych zariadení.“

5. § 3 ods. 2 a 3 znie:

(2) Novovyvíjané krmivá a kŕmne zmesi je dovolené vyrábať a uvádzať do obehu iba za podmienok ustanovených ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky; to platí aj o zavádzaní novej kŕmnej technológie.

(3) Medikované kŕmne prípravky, antibiotické doplnky, vitamínové a minerálne prísady, ako aj neobvyklé krmivá a látky ovplyvňujúce fyziologickú funkciu alebo úžitkovosť zvierat, podávané v krmive na liečbu a prevenciu, sa môžu vyrábať, overovať a uvádzať do obehu iba so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky, daným po dohode s ministerstvom zdravotníctva republiky; ich používanie podlieha odbornej veterinárnej kontrole.“

6. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Nie je dovolené vyrábať a uvádzať do obehu krmivá a kŕmne zmesi obsahujúce estrogenné a tyreostatické látky, arzén a antimón.“

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5, doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

7. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Veterinárne biopreparáty a liečivá sa môžu vyrábať, overovať a uvádzať do obehu iba so súhlasom ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky, daným po dohode s ministerstvom zdravotníctva republiky; ich používanie podlieha odbornej veterinárnej kontrole.“

8. § 5 znie:

㤠5

(1) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti plemenníkov a plemenníc na insemináciu a prirodzenú plemenitbu hospodárskych zvierat sa z hľadiska požiadaviek veterinárnej starostlivosti vychádza najmä z toho, či plemenníky a plemennice pochádzajú od rodičov bez závažných konštitučných a dedičných chýb, ovplyvňujúcich zdravie a úžitkové vlastnosti, a ďalej, ak ide o plemenníky, či sú zdravé, bez závažných konštitučných a dedičných chýb a vlastností ovplyvňujúcich zdravie a úžitkové vlastnosti, ak ide o plemennice, či sú bez závažných porúch zdravotného stavu a či nemajú trvale závažné tvarové alebo funkčné úchylky na pohlavnom ústrojenstve a mliečnej žľaze.

(2) Na insemináciu sa používa len sperma mikrobiologicky bezchybná s predpokladom dobrej oplodňovacej schopnosti.

(3) V pochybnostiach o zdravotnom stave plemenníka alebo plemennice je chovateľ povinný dať zviera vyšetriť veterinárom okresného veterinárneho zariadenia (ďalej len „veterinár").“

9. § 7 ods. 3 znie:

(3) Vo veľkochovoch hospodárskych zvierat musia byť jednotlivé druhy, prípadne i vekové skupiny zvierat ustajnené oddelene a prevádzka v nich usporiadaná tak, aby do zariadenia veľkochovu nemali voľný prístup zvieratá iného druhu.“

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) V súčinnosti s okresným veterinárnym zariadením vypracúvajú organizácie, ktoré chovajú hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kone, hrabavú a vodnú hydinu, ako aj organizácie, ktoré spracúvajú potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu alebo priemyselne vyrábajú krmivá, vlastné pohotovostné plány pre prípad vzniku veľmi nebezpečnej nákazy a dbajú o ich pravidelné preverovanie a dopĺňanie; predkladajú ich príslušným nákazovým komisiám."

11. V § 9 ods. 3 písm. d) sa slová „nebezpečné nákazy" nahrádzajú slovami „nebezpečné alebo veľmi nebezpečné nákazy".

12. V § 10 ods. 6 sa slová „nebezpečnou nákazou" nahrádzajú slovami „nebezpečnou alebo veľmi nebezpečnou nákazou".

13. § 11 znie:

㤠11

(1) Na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív, prípadne predmetov, ktoré môžu obsahovať zárodky nákaz, sú organizácie zahraničného obchodu aj ostatní dovozcovia, prevozcovia a vývozcovia povinní včas si vyžiadať od ministerstva poľnohospodárstva a výživy republiky veterinárne povolenie. Pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív, prípadne predmetov, ktoré môžu obsahovať zárodky nákaz, sa musia dodržiavať veterinárne podmienky ustanovené Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, predovšetkým ministerstvami zdravotníctva republík, prípadne i dopĺňajúce (osobitné) veterinárne podmienky ustanovené podľa okolností prípadu vo veterinárnom povolení, vydanom ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky.

(2) Dovážané, prevážané a vyvážané zvieratá, potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu a krmivá, prípadne predmety, ktoré môžu obsahovať zárodky nákaz, podliehajú veterinárnej kontrole v pohraničných vstupných (výstupných) miestach; kontrolu vykonáva veterinár pohraničnej veterinárnej stanice. Veterinárne kontroly organizuje, riadi a usmerňuje ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky, ktoré tiež určí, kedy sa veterinárne vyšetrenie pri vývoze vykonáva. Ak sa uzavrela dohoda o spoločnom vykonávaní pohraničnej veterinárnej kontroly, môžu sa tieto kontroly vykonávať i v pohraničných vstupných (výstupných) miestach na území susedného štátu.

(3) Dovezené zvieratá, prípadne aj potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu a krmivá, ako aj predmety, ktoré môžu obsahovať zárodky nákaz, sa umiestňujú v karanténe po čas a za podmienok ustanovených Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, prípadne po čas a za podmienok ustanovených v jednotlivých odôvodnených prípadoch ministerstvom poľnohospodárstva a výživy republiky."

14. V § 12 ods. 1 sa slová „nebezpečnej nákazy" nahrádzajú slovami „nebezpečnej alebo veľmi nebezpečnej nákazy".

15. V § 13 ods. 1 sa slová „nebezpečných nákaz" nahrádzajú slovami „nebezpečných alebo veľmi nebezpečných nákaz".

16. § 16 písm. d) znie:

d) hlásiť nákazlivý potrat a uhynutie hospodárskych zvierat ihneď veterinárnemu stredisku."

17. V § 17 ods. 3 sa slová „nebezpečných nákaz" nahrádzajú slovami „nebezpečných alebo veľmi nebezpečných nákaz".

18. V § 17 ods. 4 sa slová „nebezpečných nákaz" nahrádzajú slovami „nebezpečných alebo veľmi nebezpečných nákaz".

19. V § 18 ods. 2 sa slová „nebezpečným nákazám" nahrádzajú slovami „nebezpečným alebo veľmi nebezpečným nákazám".

20. V § 28 sa slová „hygienickej a protiepidemickej starostlivosti" nahrádzajú slovami „starostlivosti o hygienu potravín a surovín živočíšneho pôvodu a ochrany proti chorobám prenosným zo zvierat na ľudí".

21. V § 28 sa na konci pripája táto veta:

„Na ten účel investorské organizácie vyžadujú posudky veterinárnych zariadení."

22. § 30 ods. 4 znie:

(4) Všetko mlieko prevzaté mliekárňou musí byť pasterizované. Pasterizácia sa robí zahriatím:

1. mlieka na teplotu najmenej 85oC;

2. mlieka na teplotu 71oC až 74oC počas 20 až 30 sekúnd, ak tak rozhodne okresný národný výbor na návrh okresného veterinárneho zariadenia, podaný po dohode s orgánmi hygienickej služby;

3. smotany na teplotu najmenej 90oC.

O prípadnom zvýšení pasterizačnej teploty alebo úprave pasterizačného režimu z dôvodov protiepidemických alebo protiepizootických rozhoduje okresný národný výbor na návrh okresného veterinárneho zariadenia alebo orgánu hygienickej služby, podaný po vzájomnej dohode."

23. V § 30 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Iný spôsob ošetrenia mlieka alebo smotany nahrádzajúci pasterizáciu povoľuje ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva republiky."

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

24. § 31 znie:

㤠31

Je zakázané zabíjať zvieratá choré sneťou slezinnou, sneťou šelestivou, sopľavkou, morom hovädzieho dobytka, besnotou, maligným edémom, brucelózou oviec a kôz, nákazlivou chudokrvnosťou jednokopytníkov, tularémiou a myxomatózou. Rovnako sa zakazuje zabíjať zdravé brezivé plemennice (ak neustanoví inak ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky v súvislosti s opatreniami na ďalší rozvoj a skvalitnenie chovov) a zabíjať choré zvieratá v agónii."


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1974.


Minister:

Dr. Večeřa v. r.