Vyhláška č. 42/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 6/1974
Platnosť od 07.05.1974 do28.02.1979
Účinnosť od 01.07.1974 do28.02.1979
Zrušený 12/1979 Zb.

42

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 6. mája 1974

o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 17 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „príslušníci“) pri výkone svojej právomoci, ustanovenej zákonom a inými právnymi predpismi, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti týmito spôsobmi:

a) rovnošatou príslušníka;

b) služobným preukazom;

c) odznakom kriminálnej služby;

d) ústnym vyhlásením.1)

(2) Preukazovanie príslušnosti podľa odseku 1 sa spravuje tým, či príslušníci vykonávajú svoju právomoc v rovnošate alebo v občianskom odeve, charakterom konkrétnych služobných úkonov, zákrokov alebo ostatnej služobnej činnosti (ďalej len „služobný úkon“).

§ 2

Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v rovnošate, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti rovnošatou a podľa okolností ústnym vyhlásením; služobným preukazom iba:

a) pri vstupe do podnikov, závodov, úradov, ústavov a pod., kde vstup kontroluje člen závodnej stráže alebo iná oprávnená osoba;

b) pri služobnom úkone na žiadosť občana.

§ 3

Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti pred začatím služobného úkonu ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom kriminálnej služby.

§ 4

Vojaci vojsk ministerstva vnútra, Československej ľudovej armády, príslušníci Ľudových milícií, Zboru nápravnej výchovy a verejných požiarnych útvarov, ktorí sú povolaní podľa § 51 ods. 1 a ods. 2 a § 52 ods. 1 zákona na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti, preukazujú toto svoje oprávnenie:

a) svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením „ZNB“2) a podľa okolností ústnym vyhlásením; v prípadoch uvedených v § 2 písm. a) a b) sú vždy povinní preukázať sa preukazom potvrdzujúcim oprávnenie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti;

b) ústny vyhlásením a preukazom potvrdzujúcim oprávnenie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti, ak vykonávajú právomoc v občianskom odeve.

§ 5

Príslušníci pri výkone svojej právomoci a osoby uvedené v § 4, ktoré sú oprávnené plniť úlohy Zboru národnej bezpečnosti, nesmú v žiadnom prípade doklady uvedené v § 1 písm. b) a c) a § 4 písm. b) vydať z ruky, ale na žiadosť ich dávajú iba na nazretie, prípadne oznámia ich číslo. Pritom neoznamujú svoje meno, hodnosť a funkciu.

§ 6

(1) Príslušníci a osoby uvedené v § 4 pri výkone svojej právomoci v rovnošate nie sú povinní, s výnimkou ústneho vyhlásenia, preukazovať príslušnosť k Zboru národej bezpečnosti alebo oprávnenie plniť jeho úlohy, ani keď sú o to požiadaní,

a) ak zakročujú pod jednotným velením pri mimoriadnych udalostiach a iných hromadných akciách ohrozujúcich verejný poriadok;

b) pri strážení objektov a inej obdobnej službe;

c) osobám, ktorých sa služobný úkon týka, najmä

- podnapitým, a ktoré sa dopúšťajú výtržností alebo iného neprístojného správania,

- pristihnutým pri páchaní úmyselného trestného konania,

- ozbrojeným strelnou alebo bodnou zbraňou, zbraňou hromadnej účinnosti alebo iným predmetom spôsobilým vážne ohroziť život alebo zdravie ľudí,

- nebezpečným páchateľom,

- ktoré ušli z výkonu trestu alebo väzby,

- ktoré na príkaz prokurátora alebo súdu sa majú zadržať a dodať do väzby alebo na rozkaz súdu dodať na výkon trestu,

- na ktoré je vyhlásené celoštátne pátranie,

- predvedeným, predvolaným alebo tým, ktoré sa ustanovili za účelom oznámenia alebo dotazu do služobnej miestnosti Zboru národnej bezpečnosti.

(2) Príslušníci alebo osoby uvedené v § 4, ak vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku, sú povinní preukázať príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti alebo oprávnenie plniť jeho úlohy ústnym vyhlásením; iným spôsobom, t. j. služobným preukazom, odznakom kriminálnej služby alebo preukazom o oprávnení na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti preukazujú príslušnosť iba vtedy, ak to okolnosti dovoľujú.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.


Minister:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. slovami: „Tu príslušník ZNB“, „Kriminálna služba ZNB“.

2) Páska žltej farby s čiernymi písmenami „ZNB“ umiestnená na ľavej ruke.