Vyhláška č. 124/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

(v znení č. 143/1990 Zb.)

Čiastka 23/1974
Platnosť od 13.12.1974 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 423/1991 Zb.

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 13. decembra 1974,

ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Ministerstvo Financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Prvá časť

Rozsah a podmienky poistenia

§ 1

(1) Zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel (ďalej len „zákonné poistenie“) vykonávané Slovenskou štátnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“) sa vzťahuje, ak sa ďalej neustanovuje inak, na prevádzateľov a vodičov motorových vozidiel,

a) ktoré sú v evidencii motorových vozidiel v Slovenskej socialistickej republike, a ak ide o motorové vozidlá, pre ktoré sa štátna poznávacia značka neprideľuje, ktorých vlastníci (správcovia) majú bydlisko (sídlo) v Slovenskej socialistickej republike, a to bez ohľadu na to, kde uvedené vozidlá majú trvalé stanovište v Československej socialistickej republike (ďalej len „tuzemské motorové vozidlá“), a týka sa ich zodpovednosti za škody spôsobené

1. v Československej socialistickej republike,

2. v ostatných európskych štátoch, v Maroku a v Tunisku v čase, na ktorý sa platí osobitné poistné (§ 16 ods. 5);

b) ktoré majú trvalé stanovište v cudzine (ďalej len „cudzozemské motorové vozidlá“), ak prídu na územie Československej socialistickej republiky v mieste, ktoré je v Slovenskej socialistickej republike, a týka sa ich zodpovednosti za škody spôsobené v Československej socialistickej republike v čase, na ktorý sa platí poistné (§ 21).

(2) Zákonné poistenie sa nevzťahuje na

a) prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel, ktoré sú na území Československej socialistickej republiky na základe medzinárodných dohôd upravujúcich aj náhradu škody spôsobenej týmito vozidlami;

b) prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel, ktorých zodpovednosť je poistená v cudzozemskej poisťovni, a v zmysle dohôd, na ktorých sa zúčastňujú aj poisťovne v Československej socialistickej republike, je poisťovňa splnomocnená, aby na ťarchu cudzozemskej poisťovne a v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou nahradila škody spôsobené prevádzkou cudzozemského motorového vozidla v Československej socialistickej republike rovnako ako za prevádzateľov alebo vodičov tuzemských motorových vozidiel.

(3) Ako prevádzateľ motorového vozidla sa na účely tejto vyhlášky posudzuje aj ten, kto použije motorové vozidlo bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa, ako aj prevádzateľ podniku, v ktorom je motorové vozidlo v oprave.

(4) Zákonné poistenie podľa odseku 1 písm. a) bodu 2 sa preukazuje medzinárodnou kartou automobilového poistenia alebo iným dokladom vydaným poisťovňou, ak jeho preukazovanie inak neupravujú osobitné dohody, na ktorých sa zúčastňujú aj poisťovne v Československej socialistickej republike.

(5) Dokladom o poistení zodpovednosti v cudzozemskej poisťovni [odsek 2 písm. b)] je medzinárodná karta automobilového poistenia alebo iný doklad vydaný cudzozemskou poisťovňou. Preukazovanie nie je potrebné, ak ide o prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel, na poistenie ktorých sa vzťahujú osobitné dohody, podľa ktorých poisťovňa predloženie dokladu o poistení nevyžaduje.

§ 2

(1) Motorovým vozidlom sa na účely tejto vyhlášky rozumie, s výnimkou koľajových a trolejových vozidiel, vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné vozidlo, pre ktoré sa vydáva technický preukaz vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz vyžadovaný pre takéto vozidlá v cudzine.

(2) Jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom a vozidlom motorovým či nemotorovým, pracovným strojom alebo náradím sa považuje za jedno motorové vozidlo.

§ 3

(1) Prevádzateľ a vodič motorového vozidla, na ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie (ďalej len „poistený“), má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla inému na zdraví alebo usmrtením, ako aj poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, ale len ak poistený za tieto škody zo zákona zodpovedá a ak sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť túto škodu. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.

§ 4

Za škodu spôsobenú občanovi na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie najviac 5000 Kčs za jednu vec (zbierku) a za škodu na peniazoch najviac 2000 Kčs.

§ 5

Poisťovňa je povinná v súvislosti s poistnou udalosťou nahradiť za poisteného trovy

a) obhajoby v prípravnom konaní a pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní súdnom vedenom proti poistenému; trovy obhajoby pred odvolacím súdom je povinná nahradiť len vtedy, ak sa zaviazala ich uhradiť;

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody, ak toto konanie bolo nevyhnutné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovne; trovy právneho zastúpenia poisteného je však povinná nahradiť len vtedy, ak sa zaviazala ich uhradiť;

c) mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného, ak sa zaviazala ich uhradiť.

§ 6

Poisťovňa nenahradí škodu,

a) ak za ňu poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;1)

b) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ani na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom; ak však bola škoda spôsobená na veciach, ktoré mali dopravované osoby, s výnimkou osôb uvedených pod písmenom a), v čase poistnej udalosti na sebe alebo pri sebe, je poisťovňa povinná škodu nahradiť;

c) ktorú sa poistený zaviazal uhradiť nad rámec určený právnymi predpismi;

d) vzniknutú pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim pretekajúcim a súťažiacim účastníkom ani škodu spôsobenú na motorových vozidlách pri nich použitých.

§ 7

(1) Zákonné poistenie sa nevzťahuje

a) na nároky osôb, ktoré majú bydlisko (sídlo) v cudzine, ak im bola spôsobená škoda prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, ktorým boli dopravované;

b) na nároky československého štátu, prípadne československých orgánov a organizácií na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody

1. uvedenej pod písmenom a),

2. spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za spôsobenú škodu (§ 9),

3. spôsobenej poistenému;

c) na zodpovednosť za škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) platí aj o nárokoch iných štátov alebo cudzozemských právnických osôb, ktoré uhradili uvedené náklady alebo poskytli uvedené alebo obdobné dávky.

§ 8

(1) Náhradu platí poisťovňa poškodenému; poškodený však nemá právo na plnenie proti poisťovni, s výnimkou prípadu uvedeného v § 9. Ak poistený nesúhlasí, aby sa plnilo poškodenému, zloží poisťovňa plnenie do notárskej úschovy.

(2) Ak má poisťovňa vyplatiť náhradu poškodenému, ktorému vzniklo aj právo na plnenie zo zmluvného poistenia veci zničenej, poškodenej alebo odcudzenej pri tej istej poistnej udalosti, je povinnosť poisťovne nahradiť podľa § 3 ods. 1 za poisteného škodu na tejto veci splnená do výšky plnenia zo zmluvného poistenia dňom jeho výplaty.

§ 9

(1) Ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej socialistickej republiky, má poškodený priamo proti poisťovni právo, aby mu túto škodu nahradila, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, v tom istom rozsahu, v akom by mu ju nahradila, keby táto osoba bola známa. Ak ide o škodu na motorovom vozidle, je poisťovňa povinná vyplatiť len časť náhrady presahujúcu 1000 Kčs, a ak ide o škodu na iných veciach, časť presahujúcu 500 Kčs.

(2) Podmienkou uplatnenia práva podľa odseku 1 je, že orgány Verejnej bezpečnosti nehodu bezprostredne po jej vzniku zistili, alebo im bola bez zbytočného odkladu oznámená.

(3) Právo podľa odseku 1 zaniká, ak ho poškodený neuplatní v poisťovni do jedného roka od poistnej udalosti.

§ 10

Poisťovňa je povinná plniť do 15 dní po skončení vyšetrenia nevyhnutného na zistenie jej povinnosti plniť, najneskoršie do 15 dní po tom, keď s jej súhlasom alebo s jej dodatočným schválením bola dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody.

§ 11

(1) Poistený je povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný poisťovni najneskoršie do 15 dní po udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne písomne oznámiť, že došlo ku škode, a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ďalej je povinný predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.

(2) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že

a) poškodený uplatnil proti nemu nárok na náhradu škody, a vyjadriť sa k požadovanej náhrade;

b) v súvislosti so vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie súdne, prípadne, že poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody u orgánu príslušného rozhodnúť o nároku.

§ 12

(1) Poisťovňa má právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, proti poistenému, ktorý

a) spôsobil škodu úmyselne alebo v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholického nápoja alebo omamného prostriedku;

b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré podľa právoplatného rozsudku v trestnom konaní súdnom použil neoprávnene;

c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia;

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktoré použil na prevádzku na pozemnej komunikácii, hoci ppodľa platných predpisov ta nesmel urobiť;

e) zveriť vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nemala predpísané vodičské oprávnenie, alebo osobe, o ktorej vedel, že jej schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholického nápoja alebo omamného prostriedku.

(2) Ak poistený porušil povinnosť uloženú pravidlami cestnej premávky oznámiť orgánom Verejnej bezpečnosti nehodu,2) ktorá je poistnou udalosťou, má proti nemu poisťovňa právo na náhradu až do polovice súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Rovnaké právo má poisťovňa proti poistenému, ktorý bez vážnych dôvodov poruší povinnosť uvedenú v § 11 ods. 1.

(3) Ak nastala skutočnosť uvedená v odseku 1 pod písm. a), c) až e) alebo v odseku 2 pri plnení úloh organizácie alebo v priamej súvislosti s ním, má poisťovňa právo na náhradu proti organizácii.

(4) Proti poistenému, ktorý je v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného alebo osobitného poistného, má poisťovňa právo na náhradu 20% súm, ktoré vyplatila z dôvodu poistnej udalosti, najviac však na náhradu 6000 Kčs.

(5) Výška náhrady, na ktorú poisťovni vznikne právo podľa odsekov 1 až 4, nemôže presiahnuť úhrn súm, ktoré poisťovňa vyplatila z dôvodu poistnej udalosti.

§ 13

(1) Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, prechádza na ňu právo poisteného na náhradu škody, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti inému.

(2) Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku či na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, ak za poisteného túto sumu zaplatila alebo za neho vypláca dôchodok.

(3) Na poisťovňu prechádza aj právo poisteného na úhradu týchto trov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, ak ich poisťovňa za poisteného zaplatila.

Poistné a osobitné poistné za tuzemské motorové vozidlá

§ 14

(1) Za tuzemské motorové vozidlá vzniká povinnosť platiť poistné pridelením štátnej poznávacej značky a trvá, kým ju má vozidlo pridelenú. Za motorové vozidlá, pre ktoré sa štátna poznávacia značka neprideľuje (ďalej len „motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky“), vzniká povinnosť platiť poistné dňom nadobudnutia vozidla a trvá do zániku vozidla.

(2) Pri ceste konanej motorovým vozidlom do európskych štátov, do Maroka a do Tuniska vzniká povinnosť platiť osobitné poistné v kalendárnom roku, v ktorom sa cesta začala; ak bola táto povinnosť splnená, pri ďalších cestách v tom istom kalendárnom roku už nevzniká.

§ 15

(1) Povinnosť platiť poistné má, kto je k 1. januáru zapísaný v technickom preukaze vozidla ako jeho držiteľ. Ak ide o motorové vozidlo, pre ktoré sa technický preukaz vozidla nevydáva, má povinnosť platiť poistné, kto má toto vozidlo k 1. januáru vo vlastníctve (v správe).

(2) Za motorové vozidlá prvý raz uvádzané do prevádzky má povinnosť platiť poistné, kto je ako držiteľ zapísaný pri prvom pridelení štátnej poznávacej značky, a ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, ten, kto toto vozidlo nadobudol.

(3) Ak sa prevedie motorové vozidlo zo socialistickej organizácie na iného, vzniká mu povinnosť platiť poistné dňom nadobudnutia vlastníctva motorového vozidla.

(4) Povinnosť platiť osobitné poistenie má, kto je povinný platiť poistné.

§ 16

(1) Poistné sa platí naraz na celý kalendárny rok a je splatné najneskoršie do konca februára tohto roka.

(2) Ak do konca februára kalendárneho roka nastane zmena v osobe zapísaného držiteľa motorové vozidla alebo zmena v osobe toho, kto má motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky vo vlastníctve (v správe), je poistné na celý na celý kalendárny rok splatné najneskoršie pri zápise zmeny držiteľa vozidla alebo pri prevzatí motorového vozidla bez štátnej poznávacej značky.

(3) Ak vznikne povinnosť platiť poistné v priebehu kalendárneho roka, platí sa pomerná časť poistného na čas od prvého dňa mesiaca, v ktorom vznikla táto povinnosť, do konca kalendárneho roka. Toto poistné je splatné v deň nadobudnutia motorového vozidla; zaokrúhľuje sa na celé koruny dole a je najmenej 10 Kčs.

(4) Ak nejde o prevod motorového vozidla zo socialistickej organizácie na iného, je pri zmene zapísaného držiteľa motorového vozidla nový držiteľ povinný zaplatiť poistné na celý kalendárny rok, ak nepreukáže, že poistné zaplatil predchádzajúci držiteľ; to isté platí, ak nastane zmena v osobe toho, kto má motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky vo vlastníctve.

(5) Osobitné poistné sa platí naraz na celý kalendárny rok a je splatné najneskoršie pri prvom odchode motorového vozidla z Československej socialistickej republiky v kalendárnom roku, ak už nebolo zaplatené spolu s poistným; ak sa má cesta skončiť až v nasledujúcom roku, je osobitné poistné splatné pred začatím aj na nasledujúci rok.

§ 17

(1) Poistné sa platí bez vyzvania poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave. Na doklade o zaplatení poistného treba uviesť štátnu poznávaciu značku motorového vozidla; ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, uvedie sa číslo motora.

(2) Poistné sa platí na účet pobočky poisťovne, v obvode ktorej je motorové vozidlo v evidencii, a ak ide o motorové vozidlo bez štátnej poznávacej značky, v obvode ktorej je bydlisko (sídlo) vlastníka (správcu).

§ 18

(1) Platenie poistného za motorové vozidlá v správe rozpočtových organizácií upravujú osobitné predpisy.3)

(2) Ostatné socialistické organizácie platia poistné na kalendárny rok za motorové vozidlá, ktoré majú vo vlastníctve (v správe), podľa stavu k 1. januáru tohto roka prevodom zo svojho účtu úhrnnou sumou s uvedením špecifikácie. Poisťovňa je oprávnená overiť si v organizácii správnosť výpočtu poistného.

(3) Ak socialistická organizácia nadobudne do vlastníctva (do správy) po 1. januári kalendárneho roka motorové vozidlo (motorové vozidlá), je povinná platiť poistné podľa § 16 ods. 3, ak k 1.januáru tohto roka nemala vo vlastníctve (v správe) nijaké motorové vozidlo.

§ 19

Poistné za motorové vozidlá so zvláštnou štátnou poznávacou značkou

Povinnosť platiť poistné má aj ten, komu bola pridelená zvláštna štátna poznávacia značka, okrem ak táto značka bola pridelená len na prevoz dosiaľ neevidovaného motorového vozidla k držiteľovi. Poistné sa platí podľa počtu pridelených zvláštnych štátnych poznávacích značiek, podľa druhu motorových vozidiel, pre ktoré boli vydané, a podľa času, na ktorý boli pridelené; je splatné v prvý deň tohto času. Ak sa zvláštne poznávacie značky prideľujú na neurčitý čas, platí sa poistné ako za ostatné motorové vozidlá.

§ 20

Ak poistné alebo osobitné poistné nebolo zaplatené včas, zvyšuje sa o 20% ročnej sadzby poistného za každý i začatý mesiac omeškania, najmenej však o 10 Kčs, a zaokrúhľuje sa na celé koruny dole.

§ 21

Poistné za cudzozemské motorové vozidlá

(1) Povinnosť platiť poistné za cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2, vzniká dňom jeho príchodu na územie Československej socialistickej republiky. Poistné sa platí na celý čas jeho pobytu a je splatné dňom jeho príchodu; vyberie ho pohraničná colnica a odvedie na účet pobočky poisťovne, v obvode ktorej cudzozemské motorové vozidlo prišlo na územie Československej socialistickej republiky .

(2) Pri predĺžení pobytu cudzozemského motorového vozidla v Československej socialistickej republike nad čas, na ktorý bolo zaplatené poistné, alebo nad čas poistenia v cudzozemskej poisťovni [§ 1 ods. 2 písm. b)] vzniká prvým dňom predĺženého času povinnosť platiť poistné na čas predĺženia. Poistné je splatné v prvý deň predĺženého času a platí sa na účet pobočky poisťovne uvedenej v odseku 1.

(3) Ak nebolo poistné zaplatené podľa odsekov 1 a 2, vyberie ho pohraničná colnica pre odchode cudzozemského motorového vozidla z územia Československej socialistickej republiky a odvedie na účet pobočky poisťovne uvedenej v odseku 1.

(4) Platiť poistné podľa predchádzajúcich odsekov je povinný, kto pri príchode alebo odchode má cudzozemské motorové vozidlo v skutočnej moci.

§ 22

Zaplatené poistné a osobitné poistné sa nevracia.

Druhá časť

Sadzby poistného

§ 23

Výška poistného sa určuje týmito sadzbami:

A. Tuzemské motorové vozidlá Ročné poistné Kčs
1. Jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka so zdvihovým objemom valcov
a) do 50 cm3 12
b) nad 50 cm3 do 100 m3 24
c) nad 100 cm3 48
2. Osobný automobil do 9 sedadiel, vrátane vodiča, so zdvihovým objemom valcov
a) do 500 cm3 60
b) nad 500 cm3 144
3. Dodávkový, sanitný a pohrebný automobil 144
4. Osobný a dodávkový taxík alebo osobný automobil požičovne motorových vozidiel určený na požičiavanie 216
5. Nákladný automobil
a) s nosnosťou do 1000 kg 216
b) s nosnosťou nad 1000 kg 300
6. Ťahač, samohybný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou, špeciálne motorové vozidlo 300
7. Traktor, samohybný pracovný stroj bez štátnej poznávacej značky 54
8. Motorový dopravný vozík (akumulátorový vozík, fréza a pod.) 24
9. Autobus alebo iné motorové vozidlo s počtom sedadiel väčším ako 9
a) do 25 sedadiel, vrátane vodiča 360
b) nad 25 vozidiel 600
10. Motorové vozidlo so zvláštnou poznávacou značkou Sadzby uvedené v bodoch 1 až 9
podľa druhu motorového vozidla,
pre ktoré bola pridelená zvláštna
štátna poznávacia značka
B. Osobitné poistné bez ohľadu na druh motorového vozidla a dĺžku jeho pobytu v cudzine v jednom kalendárnom roku Kčs 20
C. Cudzozemské motorové vozidlá za pobytu na území Československej socialistickej republiky Mesačné poistné za každý aj začatý
mesiac pobytu
Kčs
1. Jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 50
2. Osobný automobil do 9 sedadiel, vrátane vodiča 250
3. Autobus alebo iné motorové vozidlo s počtom sedadiel väčším ako 9, nákladný automobil, ťahač 500
D. Prívesy a návesy
Poistné je zahrnuté v sadzbách poistného uvedených v oddieloch A až C
Cudzozemský príves ťahaný tuzemským motorovým vozidlom, ak sa naň nevzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2 Mesačné poistné za každý aj začatý
mesiac pobytu
Kčs 250

Tretia časť

Spoločné ustanovenia

§ 24

(1) Vodič motorového vozidla je povinný mať so sebou pri jazde doklad o zaplatení posledného splatného poistného a predložiť ho na výzvu kontrolnému orgánu; to neplatí pre vodičov motorových vozidiel socialistických organizácií.

(2) Dokladom o zaplatení poistného je podací lístok poštovej poukážky alebo výpis z účtu vedeného v peňažnom ústave.

§ 25

Orgány Verejnej bezpečnosti sú povinné pri prihlasovaní motorových vozidiel do evidencie, pri kontrole cestnej premávky, ako aj pri všetkých ostatných príležitostiach zisťovať, či poistné bolo riadne a včas zaplatené. Zistené závady oznámia bez meškania príslušnej pobočke poisťovne.

§ 26

Od uplatnenia práva uvedeného v § 12 a 13 môže poisťovňa upustiť čiastočne alebo úplne, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Z rovnakých dôvodov môže poisťovňa upustiť od vymáhania súm zvýšenia poistného a osobitného poistného podľa § 20.

§ 27

Ak sa v tejto vyhláške neustanovuje inak, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak je poisteným občan; ak je poistenou organizácia, použijú sa primerane príslušné ustanovenia Hospodárskeho zákonníka.


Štvrtá časť

Záverečné a prechodné ustanovenia

§ 28

Zrušuje sa s platnosťou pre zákonné poistenie vykonávané Slovenskou štátnou poisťovňou vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 83/1970 Zb.

§ 29

(1) Sadzba určená v § 23 oddiele A č. 1 písm. a) sa vzťahuje na poistné od 1. apríla 1974.

(2) Sumy zaplatené poisťovňou v roku 1974 nad sadzbu poistného uvedenú v odseku 1 vyplatí hociktorá jej pobočka tomu, kto najneskoršie do 1. apríla 1975 predloží doklad o zaplatení poistného podľa sadzby platnej do 1. apríla 1974.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.


Námestník ministra:

Dr. Prokop v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 115 Občianskeho zákonníka.

2) § 29 ods. 3 vyhlášky č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

3) Smernice Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1972 pod por. č. 101, registrované v čiastke 7/1973 Zb. Smernice Ministerstva financií SSR na financovanie niektorých výdavkov národných výborov a nimi riadených rozpočtových a príspevkových organizácií, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1974 pod por. č. 8, v znení smerníc uverejnených vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1974 pod por. č. 65.