Vyhláška č. 84/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík

(v znení č. 145/1976 Zb.)

Čiastka 14/1974
Platnosť od 13.09.1974
Účinnosť od 01.01.1977
Redakčná poznámka

Podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 114/1982 Zb. táto vyhláška pre vysoké školy neplatí s účinnosťou od 1. novembra 1982.

84

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 23. augusta 1974

o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 31 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

(1) Vysvedčenia o ukončení ôsmeho ročníka strednej školy vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s vysvedčeniami o ukončení povinného základného vzdelania v deviatom ročníku základnej deväťročnej školy vydávánými v Slovenskej socialistickej republike.

(2) Vysvedčenia o stredoškolskom vzdelaní a diplomy o ukončení stredných odborných škôl vydávané vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s vysvedčeniami o maturitnej skúške vydávanými v Slovenskej socialistickej republike.

(3) Diplomy vydávané po ukončení štúdia na vysokých školách vo Zväze sovietskych socialistických republík sú rovnocenné s diplomami vydávanými absolventom vysokých škôl v Slovenskej socialistickej republike.

§ 2

(1) Vysvedčenia a diplomy uvedené v § 1 nadobúdajú platnosť na území Slovenskej socialistickej republiky 6. júnom 1972, keď nadobudol platnosť Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík,1) prípadne dňom vydania dokladu, ak bol vydaný po nadobudnutí platnosti Protokolu. Rovnocennosť vysvedčení a diplomov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sa osvedčuje vydaním overovacej doložky, diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydaním osvedčenia o rovnocennosti.

(2) Overovaciu doložku na vysvedčenia uvedené v § 1 ods. 1 vydáva okresný národný výbor podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

(3) Overovaciu doložku na vysvedčenia a diplomy uvedené v § 1 ods. 2 vydáva krajský národný výbor podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

(4) Osvedčenie o rovnocennosti diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydáva vysoká škola rovnakého alebo príbuzného zamerania.

(5) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola svojím zameraním je najbližšia absolvovanému štúdiu. Ak ide o školu, ktorá má obdobu len na území Českej socialistickej republiky, pošle Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu školstva Českej socialistickej republiky.

(6) O vydaných overovacích doložkách a osvedčeniach o rovnocennosti vedie orgán, ktorý ich vydal, jednoduchú evidenciu.

§ 3

Overovacie doložky a osvedčenia o rovnocennosti vydávané príslušnými orgánmi Českej socialistickej republiky platia aj na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

(1) O vydanie overovacej doložky alebo osvedčenia o rovnocennosti požiada žiadateľ písomne príslušný orgán. K žiadosti predloží žiadateľ originál vysvedčenia alebo diplomu a jeho overený preklad.

(2) Na originál vysvedčenia alebo diplomu uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 vydá orgán uvedený v § 2 ods. 2 až 4 overovaciu doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 tejto vyhlášky.

(3) K originálu diplomu uvedeného v § 1 ods. 3 vydá osvedčenie o rovnocennosti vysoká škola podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Na doklady vydané podľa vyhlášky č. 84/1974 Zb. do 1. januára 1977 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 tejto vyhlášky.


Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 84/1974 Zb.

VZORY OVEROVACÍCH DOLOŽIEK

Vzor 01

Príloha 2 vyhlášky č. 84/1974 Zb.

VZOR

OSVEDČENIE o rovnocennosti diplomov vydávaných po ukončení štúdia na vysokých školách v ZSSR (vyhláška FMZV č. 123/1973 Zb.)

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 123/1973 Zb. o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík.