Vyhláška č. 114/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského

Čiastka 21/1974
Platnosť od 27.11.1974 do29.09.2000
Účinnosť od 27.11.1974 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

114

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 20. novembra 1974

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Janka Jesenského

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia slovenského básnika Janka Jesenského sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, jeho hrana je hladká s opakujúcim sa vlysom vlnovky a hviezdičky.

(3) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, v opise zľava v neuzavretom kruhu je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom. Pod skratkou „Kčs“ je štylizovaný lipový lístok.

(4) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Janka Jesenského. Jeho meno „Janko Jesenský“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. Vpravo od portrétu sú v opise letopočty „1874 - 1974“. Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Jaroslav Štursa, ktorého značka „Š“ je umiestnená pod portrétom.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.