66

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 25. júna 1974

o zmenách štátnych hraníc s Rakúskou republikou

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach, podpísanou vo Viedni 21. decembra 1973.

§ 2

Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.