Vyhláška č. 72/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku

(v znení č. 75/1984 Zb.)

Čiastka 12/1974
Platnosť od 25.07.1974 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1984
Zrušený 130/1984 Zb.

72

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 24. júla 1974

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Ústrednou radou odborov, s Federálnym ministerstvom financií a s ministerstvami práce a sociálnych vecí, školstva a zdravotníctva republík ustanovuje podľa § 16 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku (ďalej len „zákon“):


§ 1

Pre nárok na materský príspevok je žena povinná sa podrobovať v čase ťarchavosti pravidelnej starostlivosti o ťarchavé ženy v zdravotníckych zariadeniach. Na prvé vyšetrenie je žena povinná sa dostaviť najneskôr do konca 16. týždňa ťarchavosti, pokiaľ dodržaniu tejto lehoty nebránili vážne zdravotné dôvody ženy, a ďalej sa podrobovať odbornému vyšetreniu podľa pokynov lekára. Príslušnosť zdravotníckeho zariadenia sa spravuje osobitnými predpismi.1)

§ 1a

Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na skončenie obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dieťa dovŕši posledný rok povinnej školskej dochádzky, pokiaľ dieťa v tomto čase nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.

§ 2

(1) Žena, ktorá v čase poberania materského príspevku priznaného orgánom príslušným podľa § 11 ods. 1 zákona porodí ďalšie dieťa, prípadne prevezme dieťa do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť a nie je ku dňu pôrodu tohto dieťaťa (prevzatia dieťaťa) už účastná na nemocenskom poistení (zabezpečení v chorobe, nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách), uplatňuje nárok na materský príspevok v novej výške na okresnom národnom výbore príslušnom podľa § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 zákona.

(2) V žiadosti o materský príspevok je žena povinná uviesť orgán, ktorý rozhodol o doterajšom materskom príspevku. Okresný národný výbor upovedomí tento orgán o svojom rozhodnutí o materskom príspevku. Ak došlo po dni, od ktorého bol priznaný materský príspevok v novej výške, k výplate doterajšieho materského príspevku, zúčtuje okresný národný výbor vyplatené sumy na novopriznanom materskom príspevku.

(3) Medzi orgánmi rozhodujúcimi o materskom príspevku podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona sa sumy vyplatené na materskom príspevku navzájom neuhrádzajú, ani keď materský príspevok vyplatil nepríslušný orgán.

§ 3

(1) Materský príspevok sa nezahŕňa do príjmu rozhodného pre poskytovanie

a) služieb sociálneho zabezpečenia, s výnimkou príspevkov uvedených v § 4 ods. 1 a 2 zákona,

b) príspevku na výživu,2)

c) sociálneho štipendia študujúcim na stredných a vysokých školách,

d) príplatku k podnikovému štipendiu na manželku, ktorá nemôže byť zárobkovo činná,

e) príspevku vojakovi na úhradu za užívanie bytu a s tým spojené služby,

f) bezplatného stravovania a ubytovania učňov a mladistvých pracovníkov,

g) prídavkov na deti, výchovného a sirotského dôchodku.

(2) Na materský príspevok sa neprihliada pri určení výšky úhrady nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež3) a výšky príplatku za starostlivosť poskytovanú v jasliach ani pri určení výšky poplatkov za stravovanie poskytované v materských školách a v školských jedálňach pre základné deväťročné školy.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 a 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

2) § 19 vládneho nariadenia č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti v znení nariadenia vlády ČSSR č. 99/1971 Zb.

3) Vyhláška č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež.