Vyhláška č. 3/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974
Účinnosť od 28.02.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1973.

3

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. októbra 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 16. februára 1973 bola v Oslo podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave. Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1973. Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva, vedené snahou podporiť cestnú dopravu osôb a tovaru medzi oboma štátmi, ako aj tranzit ich územím, sa dohodli takto:

I.

Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Pravidelné prepravy cestujúcich medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím, podliehajú povoleniu príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán vydávajú povolenie pre úsek trasy na ich území a určia po vzájomnej dohode podmienky pre vydávanie povolení.

Článok 2

1. Príležitostné prepravy cestujúcich nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých prípadoch, keď tie isté osoby sú prepravované tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod na území druhého štátu, a to s podmienkou, že sa vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - vráti prázdne do štátu, kde je evidované;

c) pri tranzite.

2. Pri vykonávaní prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku musí byť vo vozidle menovitý zoznam cestujúcich.

Článok 3

Povolenia pre ostatné nepravidelné prepravy cestujúcich sa vydávajú na základe žiadostí, ktoré sa predkladajú príslušnému orgánu štátu, kde je vozidlo evidované. Ak tento orgán môže vydanie povolenia odporučiť, odovzdá sa žiadosť príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

II.

Preprava tovaru

Článok 4

1. Prepravy tovaru vykonávané dopravcami jedného štátu medzi oboma štátmi alebo tranzitom územím druhého štátu podliehajú povoleniu príslušného orgánu tejto druhej zmluvnej strany, s výnimkou prípadov vymenovaných v článku 6.

2. Povolenia sa vydávajú v rámci kontingentu dohodnutého každoročne v Zmiešanej komisii predvídanej v článku 15.

3. Príslušné orgány oboch zmluvných strán si navzájom odovzdajú takto dohodnutý počet nevyplnených povolení.

Článok 5

Povolenia predvídané v článku 4 vydávajú príslušné orgány štátu, na území ktorého je vozidlo evidované. Opatrenia potrebné na vykonávanie povoľovacieho konania dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 6

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) prepravy sťahovaných zvrškov,

b) prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzania,

c) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených na športové podujatia,

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít,

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb určených na rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania,

f) prepravy tovaru automobilmi, ktorých užitočné zaťaženie, včítane užitočného zaťaženia prívesu, neprevyšuje 1000 kg,

g) príležitostné prepravy tovaru na letiská a z letísk v prípade odklonenia leteckých služieb,

h) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravu cestujúcich a prepravy batožín vozidlami každého druhu na letiská a z letísk,

i) prepravy poštových zásielok,

j) prepravy poškodených vozidiel,

k) prepravy včiel a rybacieho plôdika,

l) pohrebné prepravy.

Prepravy tovarov uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sú dovezené dočasne.

III.

Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenia na prepravy cestujúcich a na prepravy tovaru podľa tejto Dohody len dopravcom, ktorí sú podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 8

Dopravcom jedného štátu nie je dovolené uskutočniť bez osobitného povolenia prepravy medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhého štátu.

Článok 9

Dopravcovia jedného štátu sú oprávnení vykonávať prepravy medzi druhým štátom a tretím štátom, ak im bolo vydané osobitné povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Pokiaľ

1. váhy, prípadne rozmery použitého vozidla a prepravovaného tovaru presahujú najväčšie váhy alebo rozmery prípustné na území druhého štátu, alebo ak

2. ide o prepravy nebezpečného tovaru,

treba na vykonanie prepravy osobitné povolenie vydané príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 11

1. Dopravcovia vykonávajúci prepravy podľa tejto Dohody platia za prepravy uskutočnené po území druhého štátu dane, poplatky a dávky určené predpismi platnými v tomto štáte.

2. Zmiešaná komisia, predvídaná v článku 15, však môže na základe vzájomnosti odporučiť príslušným orgánom zmluvných strán oslobodenie alebo zníženie týchto daní, poplatkov a dávok.

Článok 12

Povolenie na prepravu a ostatné doklady, predvídané touto Dohodou, musia byť vo vozidlách a musia sa na požiadanie príslušných kontrolných orgánov kedykoľvek predložiť.

Článok 13

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa použijú vnútroštátne predpisy každého z oboch štátov.

Článok 14

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jedného z oboch štátov, urobia príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov a informujú o nich príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 15

1. Zmluvné strany budú riešiť konzultáciou všetky otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto Dohody.

2. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

3. Spôsob vykonávania tejto Dohody určia zmluvné strany v Protokole podpísanom súčasne s touto Dohodou.

4. Na vykonávanie tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu. Táto komisia je oprávnená v prípade potreby meniť a dopĺňať v rozsahu právomoci zmluvných strán Protokol uvedený v odseku 3 tohto článku.

5. Zmiešaná komisia sa schádza podľa potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany, a to striedavo na území každého z oboch štátov.

IV.

Záverečné ustanovenia

Článok 16

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch štátov a nadobudne platnosť dňom výmeny nót oznamujúcich splnenie tejto podmienky.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok a bude ďalej mlčky predlžovaná z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím kalendárneho roka.

Dané v Oslo 16. februára 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

RSDr. Jaroslav Podzimek v. r.

Za vládu Nórskeho kráľovstva:

Per Magnar Arnstad v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.