Vyhláška č. 79/1974 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Čiastka 13/1974
Platnosť od 28.08.1974 do30.11.1977
Účinnosť od 01.09.1974 do30.11.1977
Zrušený 65/1977 Zb.

79

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

z 22. júla 1974,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti ustanovuje po dohode so Slovenskou akadémiou vied, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:


Čl. I

Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 174/1973 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis šiestej časti znie:

„NOSTRIFIKÁCIA A UZNÁVANIE VEDECKÝCH HODNOSTÍ A SKÚŠOK“

2. V § 43 sa vkladá odsek 3, ktorý znie:

(3) Vedecké hodnosti získané vo Zväze sovietskych socialistických republík sa v Slovenskej socialistickej republike uznávajú a sú rovnocenné so zodpovedajúcimi vedeckými hodnosťami udeľovanými v Československej socialistickej republike.“

3. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Diplomy o vedeckých hodnostiach udeľovaných vo Zväze sovietskych socialistických republík nadobúdajú platnosť v Československej socialistickej republike vydaním overovacej doložky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto vyhlášky.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1974.


Predseda:

Prof. Dr. Filkorn DrSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 79/1974 Zb.

Vzor overovacej doložky

Vzor 01