Vyhláška č. 86/1974 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu

Čiastka 14/1974
Platnosť od 13.09.1974 do30.04.1975
Účinnosť od 13.09.1974 do30.04.1975

86

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 13. septembra 1974

o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom financií ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákona“):


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje niektoré ustanovenia o hospodárskych záväzkoch, ktorých účastníkmi sú CENTROTEX, účastinná spoločnosť v Prahe, KOOSPOL, účastinná spoločnosť v Prahe, KOVO, podnik zahraničného obchodu v Prahe a MOTOKOV, podnik zahraničného obchodu v Prahe (ďalej len „organizácia zahraničného obchodu“).

(2) V rozsahu ustanovenom v § 5 upravuje táto vyhláška aj niektoré ustanovenia o hospodárskych záväzkoch, ktorých účastníkom je TUZEX, podnik zahraničného obchodu v Prahe.

§ 2

(1) Zrušujú sa majetkové sankcie za nesplnenie záväzku, prípadne iné právne povinnosti organizácií zahraničného obchodu, ktoré ustanovuje zákon alebo vykonávací predpis, pokiaľ na ne oprávnenej organizácii vznikne právo v období od 15. augusta 1974 do 30. apríla 1975. Nezrušuje sa však penále za omeškanie dodávateľa1) pri hospodárskych zmluvách o dodávke z dovozu uzavretých začínajúc 1. novembrom 1974.

(2) Organizácie zahraničného obchodu nemusia účtovať ani vymáhať majetkové sankcie, na ktoré im vznikne v období od 15. augusta 1974 do 31. októbra 1974 právo podľa zákona alebo vykonávacieho predpisu; ak v tomto prípade organizácia zahraničného obchodu majetkovú sankciu neúčtuje a nevymáha, nezapočítava sa nezaplatená majetková sankcia na náhradu škody.

§ 3

(1) Lehota na reklamáciu organizácie zahraničného obchodu na základe včasnej správy zahraničného zákazníka o vadách dodávky,2) ktorá začne plynúť v období od 30. júla 1974 do 31. marca 1975, sa predlžuje na 30 dní s tým, že pri správach zahraničného zákazníka o vadách dodávky došlých organizácii zahraničného obchodu do 14. augusta 1974 začne plynúť až dňom doručenia urgencie zahraničného zákazníka.

(2) Lehota na odoslanie reklamácie organizácie zahraničného obchodu dopravcovi3) sa predlžuje o ďalších 6 mesiacov, pokiaľ by inak zanikla najneskôr 31. októbra 1974.

§ 4

Organizácie zahraničného obchodu môžu uplatniť najneskôr do 30. apríla 1975

a) právo zo zodpovednosti za vady,4) ktoré by inak zanikli v období od 2. augusta 1974 do 2. apríla 1975,

b) práva voči dopravcovi na hospodárskej arbitráži,5) ktoré by inak zanikli najneskôr 31. marca 1975,

c) práva na majetkové sankcie (ak nejde o majetkové sankcie, ktoré sú súčasťou práv zo zodpovednosti za vady),6) ktoré by inak zanikli v období od 2. augusta 1974 do 2. apríla 1975,

d) iné práva, než sú uvedené pod písmenami a) až c),7) ktoré by inak zanikli najneskôr 2. januára 1975.

§ 5

Ustanovenia § 2 sa vzťahujú aj na TUZEX, podnik zahraničného obchodu v Prahe, pokiaľ je povinný platiť alebo účtovať a vymáhať majetkové sankcie určené v predpisoch o fakturovaní a platení.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pozri §204 zákona a úpravu v základných podmienkach dodávky.

2) Pozri §232 ods. 1 zákona.

3) Pozri §345 ods. 3 zákona.

4) Pozri §130 ods. 2 písm. a) a §131 ods. 1 zákona.

5) Pozri §346 ods. 1 zákona.

6) Pozri §130 ods. 2 písm. a) a §131 ods. 2 zákona.

7) Pozri §130 ods. 2 písm. b) a §131 ods. 3 a ods. 4 zákona.