73

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

z 12. júna 1974

o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch

Federálne ministerstvo spojov podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi na schvaľovanie základných technických parametrov vyvíjaných a dovážaných zariadení, prerokúvanie technických noriem, technických podmienok a záväzných predpisov a na zabezpečenie výkonu štátnej inšpekcie telekomunikácií nad dodržiavaním technických noriem a technických podmienok pri výstavbe a prevádzke zariadení spoločných rozvodov rozhlasových a televíznych signáloch po kábloch ustanovuje:


§ 1

Pôsobnosť

(1) Federálne ministerstvo spojov ustanovuje základné technické parametre v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyrábaných a dovážaných systémov pre spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov a prijímacích zariadení pre skupinový príjem signálov z družíc1) (ďalej len „spoločný rozvod“).

(2) Z poverenia Federálneho ministerstva spojov

a) Výskumný ústav spojov kontroluje základné technické parametre v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyrábaných a dovážaných zariadení spoločných rozvodov,

b) Správa rádiokomunikácií Praha – Inšpektorát rádiokomunikácií Praha v Českej republike a Správa rádiokomunikácií Bratislava – Inšpektorát rádiokomunikácií Bratislava v Slovenskej republike sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie technických noriem, technických podmienok a záväzných predpisov pri projektovaní, výstavbe a prevádzke spoločných rozvodov a zariadení miestnych štúdií pre tvorbu vlastných programov pripojených na spoločné rozvody, vydávajú povolenie na zriadenie televíznych káblových rozvodov a povolenie na prevádzku televíznych káblových rozvodov a prešetrujú sťažnosti poslucháčov a televíznych divákov na zlú funkciu spoločných rozvodov po predchádzajúcej kontrole zariadenia odborným podnikom.

§ 2

Štátna inšpekcia telekomunikácií pri výrobe a dovoze zariadení

(1) Základné technické parametre nových zariadení spoločných rozvodov, pokiaľ tieto parametre neupravujú československé štátne normy a pokiaľ súvisia s parametrami zariadení jednotnej telekomunikačnej siete, sa musia pred začatím vývoja, pred uzavretím licenčnej zmluvy na využitie zahraničného patentu alebo výrobnej dokumentácie alebo pred uplatnením požiadavky na dovoz predložiť na schválenie Federálnemu ministerstvu spojov.

(2) Pre výstavbu, rozširovanie a rekonštrukcie spoločných rozvodov možno použiť iba typy zariadení (včítane antén, káblov a prípadne systémov bezdrôtovej distribúcie signálov), ktorých technické parametre skontroloval Výskumný ústav spojov podľa § 19 ods. 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon“). O kontrolu technických parametrov požiada výrobca alebo dovozca zariadení spoločných rozvodov. K žiadosti pripojí súbor technických parametrov v súlade s česko-slovenskými štátnymi normami a na požiadanie vzorky zariadení a protokoly o meraní parametrov. Výsledok kontroly Výskumný ústav spojov oznámi žiadateľovi, a ak je vyhovujúci, oznámi typ preskúšaného zariadenia vo Vestníku spojov; kontrolu vykonáva za úhradu. Kontrola musí byť ukončená do 60 dní od podania žiadosti a predloženia potrebných vzoriek. Od kontroly technických parametrov zariadenia spoločného rozvodu môže Výskumný ústav spojov sčasti alebo úplne upustiť v prípade, že zariadenie už kontrolovala iná správa spojov alebo iný kompetentný orgán.

§ 3a

Povolenie na zriadenie a povolenie na prevádzku televíznych káblových rozvodov

(1) Zriadiť a prevádzkovať televízny káblový rozvod možno len na základe povolenia vydaného podľa § 4 ods. 1 zákona.

(2) O vydaní povolenia na zriadenie televízneho káblového rozvodu požiada investor akcie Inšpektorát rádiokomunikácií Praha alebo Inšpektorát rádiokomunikácií Bratislava. V žiadosti uvedie tieto základné údaje:

a) názov a adresu budúceho vlastníka káblového rozvodu,

b) schému plánovaného rozvodu,

c) typ navrhovaného zariadenia (včítane káblov),

d) údaje o umiestnení hlavnej stanice a počte účastníkov,

e) zoznam rozvádzaných programov s vyznačením signálov prijímaných z družíc, prevodov a plánované využitie kanálov,

f) názov a adresu dodávateľského (montážneho) podniku pre výstavbu televízneho káblového rozvodu,

g) plánovaný termín uvedenia televízneho káblového rozvodu do prevádzky.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti investora podľa stavebného zákona.2)

(3) Spojenie niekoľkých spoločných televíznych antén do jedného systému televízneho káblového rozvodu podlieha povoleniu podľa tejto vyhlášky.

(4) Káble televíznych káblových rozvodov, ktoré budú vedené v spojových káblovodoch, môžu byť projektované iba po predchádzajúcej písomnej dohode investora so správcom spojového káblovodu. V prípadoch, keď dôjde ku kríženiu alebo súbehu káblov televíznych káblových rozvodov s podzemnými oznamovacími káblami jednotnej telekomunikačnej siete, je investor televízneho káblového rozvodu povinný prerokovať pokládku káblov s miestne príslušnou organizáciou spojov, ktorá bude vykonávať nad káblami televíznych káblových rozvodov štátnu inšpekciu telekomunikácií.

(5) Inšpektorát rádiokomunikácií môže pri vydaní povolenia podľa odseku 1 ustanoviť podmienky pre zriadenie televízneho káblového rozvodu.

(6) Najmenej 15 dní pred termínom kolaudačného konania požiada investor výstavby Inšpektorát rádiokomunikácií o vydanie povolenia na prevádzku televízneho káblového rozvodu. Žiadosť treba doložiť protokolmi o meraní parametrov systému a dokumentáciou skutočného vyhotovenia televízneho káblového rozvodu. Ak vyhovuje televízny káblový rozvod česko-slovenským štátnym normám,2a) vydá povolenie na jeho prevádzku za určenú úhradu. Povolenie má platnosť 10 rokov. Pred uplynutím platnosti povolenia môže požiadať vlastník televízneho káblového rozvodu o predĺženie jeho platnosti.

(7) Zmeny v hlavnej stanici a v primárnej a sekundárnej sieti televízneho káblového rozvodu podliehajú povoleniu.

(8) Vlastníci televíznych káblových rozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky, požiadajú Inšpektorát rádiokomunikácií o vydanie povolenia na prevádzku televízneho káblového rozvodu do 30. júna 1992.

§ 3b

Pripojenie prijímacieho zariadenia na príjem signálov z družíc na spoločný rozvod

Na spoločný rozvod možno pripojiť iba prijímacie zariadenie na skupinový príjem signálov z družíc, ktorého kontrolu vykonal Výskumný ústav spojov podľa § 2 a s pripojením tohto zariadenia prevádzkovateľ (vlastník) rozvodu súhlasí. Pripojené prijímacie zariadenie je súčasťou spoločného rozvodu.

§ 4

Štátna inšpekcia telekomunikácií pri výstavbe

(1) Štátnu inšpekciu telekomunikácií (ďalej len „inšpekciu“) pri výstavbe spoločných rozvodov vykonávajú na území Českej socialistickej republiky územne príslušné pobočky Inšpektorátu rádiokomunikácií Praha a na území Slovenskej socialistickej republiky územne príslušné pobočky Inšpektorátu rádiokomunikácií Bratislava (ďalej len „pobočka Inšpektorátu“), ktoré sú súčasťou uvedených správ rádiokomunikácií v Prahe a Bratislave.

(2) V rámci inšpekcie sa pobočky Inšpektorátov náhodne zúčastňujú na prebierkach zariadení spoločných rozvodov inštalovaných najmä v obytných budovách a za účasti povereného pracovníka orgánu výstupnej kontroly príslušného dodávateľa kontrolujú, či tieto zariadenia vyhovujú technickým normám, technickým podmienkam a technickým predpisom pre montáž.

(3) Na objektívne zistenie skutočného stavu sú pobočky Inšpektorátov oprávnené vyžadovať od dodávateľov alebo prevádzateľov spoločných rozvodov potrebné podklady, napr. projektovú dokumentáciu, doklady o preskúšaní zariadení pred uvedením do prevádzky (protokoly o meraní), správy o východiskovej revízii zariadení, zápisnice o prevzatí rozvodov a pod. Kontroly kvality výstavby zariadení spoločných rozvodov vykonávané v rámci inšpekcie podľa tejto vyhlášky nenahrádzajú činnosť dozorných orgánov dodávateľov ani preberacích orgánov odberateľa.

(4) Pobočky Inšpektorátov sú oprávnené kontrolovať kvalitu montážnych prác (a to aj v priebehu montáže) a môžu tiež zisťovať, či a akým spôsobom budúci prevádzatelia kontrolujú určené parametre (funkcie) zariadení spoločných rozvodov pred ich prevzatím a uvedením do trvalej prevádzky.

(5) Dodávatelia sú povinní informovať príslušné pobočky Inšpektorátov o termínoch prebierok inštalovaných zariadení spoločných rozvodov najmenej 10 dní pred ich konaním a súčasne predkladať doklady o preskúšaní týchto zariadení pred uvedením do prevádzky. Ak sa pracovníci pobočky Inšpektorátu zúčastnia na prebierke, sú dodávatelia povinní umožniť im v dojednanom čase prístup k všetkým častiam inštalovaného zariadenia a zabezpečiť účasť svojho zástupcu a prípadne i zástupcu odberateľa pri kontrole podľa odseku 2, vykonávanej obyčajne pred termínom prebierky.

(6) Skutočný stav zariadení (výsledky meraní, funkčné závady a pod.) zaznamenajú pracovníci pobočky Inšpektorátu do „Protokolu o kontrole zariadení spoločných rozvodov“ („ďalej len “protokol„). Odpisy protokolov dostanú budúci prevádzatelia a dodávatelia. Do zariadení spoločných rozvodov sa v priebehu kontroly nesmú robiť už žiadne zásahy (nastavovanie výstupných úrovní zosilňovačov a pod.). Zistené nedostatky môže ihneď na mieste odstrániť zástupca dodávateľa, ale vykonané úkony sa musia zaznamenať do protokolu.

(7) Pobočky Inšpektorátov sú oprávnené vydávať dodávateľom príkazy na odstránenie zistených funkčných závad pri inštalovaných zariadeniach. Závady sa musia odstrániť v určenom termíne. Ak zistia, že zariadenia spoločných rozvodov sa preberajú nevhodným spôsobom, odporučia odberateľom opatrenia na vhodnejšie uskutočňovanie preberacích konaní. Pobočky Inšpektorátov sú tiež oprávnené kontrolovať, či pracovníci týchto dodávateľov používajú odporúčané meracie prístroje a či majú predpísanú kvalifikáciu podľa príslušných predpisov.

§ 5

Štátna inšpekcia telekomunikácií nad prevádzkou

(1) Inšpekciu nad prevádzkou zariadení spoločných rozvodov vykonávajú pobočky Inšpektorátov s pôsobnosťou uvedenou v § 4 ods. 1.

(2) Pobočky Inšpektorátov pri výkone inšpekcie náhodne kontrolujú prevádzku a vykonávanie pravidelných revízií3) a údržby zariadení spoločných rozvodov. Zistený stav (výsledky meraní, závady a pod.) zaznamenajú do protokolov, ktorých odpisy odovzdajú prevádzateľom zariadení.

(3) Prevádzatelia (vlastníci alebo správcovia) zariadení spoločných rozvodov sú povinní umožniť pracovníkom pobočiek Inšpektorátov prístup k všetkým častiam kontrolovaného zariadenia a zabezpečiť účasť svojho zástupcu pri kontrole, ak im termín a miesto (objekt) kontroly oznámia najneskôr 10 dní vopred. Pobočky Inšpektorátov sú oprávnené vyžadovať od prevádzateľov projektovú dokumentáciu, správy o revíziách, protokoly o meraní, zápisnice o prevzatí rozvodov a ďalšie doklady o prevádzke a údržbe zariadení.

(4) Pobočky Inšpektorátov sú oprávnené vydávať prevádzateľom zariadení spoločných rozvodov príkazy na odstránenie zistených závad. Prevádzatelia sú povinní zabezpečiť ich odstránenie v určenom termíne.


§ 6

Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, platia pre schvaľovanie základných technických parametrov vyvíjaných a dovážaných zariadení a pre inšpekciu spoločných rozvodov rozhlasových a televíznych signálov po kábloch všeobecné ustanovenia, ktorými sa vykonáva zákon o telekomunikáciách.4)

(2) Zrušujú sa smernice Ústrednej správy spojov o výkone štátneho dozoru nad dodržiavaním technických noriem a technických podmienok pri výstavbe a prevádzke spoločných televíznych a rozhlasových antén zo 17. júna 1965, uverejnené v čiastke 28/1965 Vestníka Ústrednej správy spojov.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1974, vyhláška č. 360/1991 nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.


Minister:

Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Systémami pre spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov sa podľa ČSN 36 7211-1. časť rozumejú spoločné televízne antény (STA) a televízne káblové rozvody (TKR).

2) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2a) ČSN 36 7211 atď.

3) ČSN 34 2000 "Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení".
ČSN 34 3800 "Revize elektrických zařízení a hromosvodů".

4) Vyhláška Ústrednej správy spojov č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách.