Vyhláška č. 27/1974 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa

Čiastka 3/1974
Platnosť od 28.03.1974
Účinnosť od 28.03.1974

27

VYHLÁŠKA

Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne

z 15. januára 1974,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa


§ 1

Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku

Mestský národný výbor vo Veľkých Opatoviciach, okres Blansko, ako stavebný úrad I. stupňa.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Šlégl v. r.

Predseda:

Vávra v. r.