Vyhláška č. 139/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne

Čiastka 28/1974
Platnosť od 28.12.1974
Účinnosť od 12.01.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IX nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 2. októbrom 1974.

139

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. novembra 1974

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne


Dňa 2. októbra 1974 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne, ktorá podľa svojho článku IX nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 2. októbrom 1974.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne

Vláda Československej socialistickej republiky

a vláda Nemeckej demokratickej republiky

na základe Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, podpísanej v Prahe 17. marca 1967, a záverov rokovania medzi straníckymi a vládnymi delegáciami Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky z 12. novembra 1971 a z 23. septembra 1972,

vedené prianím podporovať vzájomnú informovanosť o úspechoch socialistickej výstavby, politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja oboch krajín, ešte užšie spolupracovať pri propagovaní socialistickej ideológie a v boji proti nepriateľským názorom, a tak prehlbovať priateľské vzťahy spočívajúce na zásadách socialistického internacionalizmu a prispievať tak k lepšiemu poznaniu a ďalšiemu zbližovaniu ľudu oboch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

1. Obidve zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike.

2. Kultúrne a informačné stredisko Československej socialistickej republiky v Berlíne nesie názov „Kultúrne a informačné stredisko Československej socialistickej republiky“.

Kultúrne a informačné stredisko Nemeckej demokratickej republiky v Prahe nesie názov „Kultúrne a informačné stredisko Nemeckej demokratickej republiky“.

3. Každá zo zmluvných strán môže ďalej zriadiť na území druhej zmluvnej strany pobočku kultúrneho a informačného strediska po predchádzajúcom súhlase tejto druhej zmluvnej strany. V prípade, že sa pobočka strediska nezriadi na základe vzájomnosti, idú náklady na zriadenie a prevádzku na ťarchu zmluvnej strany, ktorá ju zriadila.

4. Kultúrne a informačné stredisko Československej socialistickej republiky v Nemeckej demokratickej republike a Kultúrne a informačné stredisko Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike sú právnickými osobami.

Článok II

Na čele kultúrneho a informačného strediska je riaditeľ vymenovaný tou stranou, ktorá zriaďuje stredisko. Riaditeľ zodpovedá za činnosť kultúrneho a informačného strediska.

Článok III

1. Činnosť kultúrnych a informačných stredísk sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

2. Kultúrne a informačné strediská spolupracujú pri plnení plánov, ktoré sa uzavierajú k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

3. Kultúrne a informačné stredisko je podľa tejto Dohody činné na celom území prijímajúceho štátu. Pokiaľ zmluvné strany zriadia pobočky, vymedzí sa okruh ich činnosti na území prijímajúceho štátu po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IV

1. Činnosť kultúrnych a informačných stredísk zahŕňa najmä:

a) informovanie o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote ich krajín a o všestrannej spolupráci krajín socialistického spoločenstva;

b) rozširovanie a vydávanie publikácií;

c) usporadúvanie prednášok, literárnych vystúpení, filmových predstavení a koncertov, usporadúvanie besied a stretnutí so zaslúžilými pracovníkmi priemyslu, poľnohospodárstva, vedy a techniky;

d) udržiavanie a vedenie čitární a knižníc, ktoré patria kultúrnym a informačným strediskám;

e) požičiavanie kníh, časopisov, filmov, magnetofónových pások, diapozitívov;

f) organizovanie výstav o rôznych oblastiach činnosti a o priateľstve a spolupráci ľudu oboch krajín;

g) usporadúvanie jazykových kurzov;

h) predaj kníh a ďalších polygrafických výrobkov, ako aj gramofónových platní, výrobkov ľudového umenia a umeleckého priemyslu, umeleckých predmetov, umeleckého skla a bižutérie v kultúrnych a informačných strediskách a na predajných výstavách a zásielkovou službou;

i) usporadúvanie spoločenských podnikov v spolupráci s organizáciami hostiteľskej krajiny a s kultúrnymi a informačnými strediskami iných krajín socialistického spoločenstva;

j) usporadúvanie dní priateľstva a kultúry.

2. Predajná činnosť kultúrnych a informačných stredísk má maloobchodný charakter.

Článok V

1. Obe zmluvné strany poskytnú kultúrnym a informačným strediskám na bezodplatné užívanie miestnosti potrebné na vykonávanie činnosti podľa tejto Dohody.

2. Ak bude nevyhnutné premiestniť kultúrne a informačné strediská, potom hostiteľská krajina poskytne druhej strane miestnosti rovnakej hodnoty.

3. Hostiteľská krajina poskytne prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru zodpovedajúce byty riaditeľovi, jeho zástupcovi a ďalším pracovníkom kultúrneho a informačného strediska, vyslaným druhou stranou.

Článok VI

Dodávaný tovar, zariadenie a predmety potrebné na činnosť kultúrnych a informačných stredísk podľa tejto Dohody nepodliehajú odvodu daní, dávok a dovozných poplatkov.

Článok VII

Zástupcovia organizácií zmluvných strán, ktoré strediská zriadili, sa spravidla raz za rok stretnú za účelom výmeny skúseností a na prerokovanie otázok, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok VIII

Ďalšie otázky činnosti kultúrnych a informačných stredísk sú podrobne upravené v protokole, ktorý je súčasťou tejto Dohody.

Článok IX

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti päť rokov.

Platnosť tejto Dohody sa predlžuje vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

2. Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stratí platnosť Protokol o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a Berlíne zo 4. mája 1956 a Dodatkový protokol k Protokolu o činnosti kultúrnych a informačných stredísk zo 4. mája 1956.

Dané 2. októbra 1974 v Berlíne vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Richard Dvořák v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickejrepubliky:

Herbert Krolikowski v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne

Článok I

1. Obe strany poskytnú kultúrnym a informačným strediskám na užívanie miestnosti potrebné na vykonávanie ich plánovanej činnosti. Nájomné a výdavky za elektrický prúd, plyn, vodu, poplatky za čistenie ulice, odvoz odpadkov, kúrenie a vetranie uhrádza prijímajúci štát, s výnimkou prípadu, keď stredisko alebo pobočka nie sú zriadené na základe vzájomnosti.

2. Bežnú stavebnú údržbu platí zmluvná strana, ktorá poskytla na užívanie potrebné miestnosti. Každé kultúrne a informačné stredisko je povinné miestnosti poskytnuté na užívanie poistiť proti živelným škodám na svoj náklad. Prijímajúci štát sa stará o technický stav a kontrolu všetkých zabudovaných zariadení, ktoré dal k dispozícii.

3. Výdavky spojené s vnútorným zariadením, s jeho bežnou údržbou a výdavky za eventuálnu prestavbu kultúrnych a informačných stredísk idú na ťarchu tej zmluvnej strany, ktorá kultúrne a informačné stredisko zriadila.

Článok II

Predajná činnosť kultúrnych a informačných stredísk sa vykonáva na základe vzájomnosti vo vlastnej réžii zmluvnej strany, ktorá stredisko zriadila, a to týmito formami:

- individuálnym predajom v miestnostiach kultúrneho a informačného strediska,

- zásielkovým predajom, včítane objednávkovej služby pre priamych spotrebiteľov,

- predajnými výstavami mimo kultúrneho a informačného strediska,

- v rámci akcií mimo kultúrneho a informačného strediska.

Článok III

1. Predaj v kultúrnych a informačných strediskách zahŕňa najmä:

a) polygrafické výrobky, ako knihy, periodické a neperiodické publikácie, reprodukcie, pohľadnice, leporelá, mapy, atlasy, glóbusy, noty;

b) gramofónové platne, nahrané magnetofónové pásky, diapozitívy;

c) umelecké predmety, výrobky umeleckej tvorivosti, umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu, umelecké sklo a bižutériu.

2. Riaditelia kultúrnych a informačných stredísk určia vo výške potvrdeného limitu na vlastnú zodpovednosť druhy a množstvo obchodného tovaru.

Článok IV

Hodnotový objem predajných kontingentov sa určí v rámci ročných protokolov o vzájomnej výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

Výška kontingentu pre obe kultúrne a informačné strediská je rovnaká. Pri plnení kontingentu sa však pripúšťa rozdiel do 10 %.

Článok V

1. Tovar určený na predaj v kultúrnych a informačných strediskách dodávajú strediskám príslušné organizácie zahraničného obchodu prijímajúceho štátu.

2. Dodávky tovaru medzi príslušnými organizáciami zahraničného obchodu sa uhrádzajú podľa podmienok platnej obchodnej dohody. Kultúrnym a informačným strediskám sa fakturujú dodávky tovaru v maloobchodných cenách v mene prijímajúceho štátu.

3. Obe strany poskytnú kultúrnym a informačným strediskám tridsaťpercentný rabat z maloobchodnej ceny.

4. Tvorba maloobchodných cien sa upravuje platnými predpismi prijímajúceho štátu.

5. Pri úprave maloobchodných cien uskutočňovanej štátom budú vzniknuté cenové rozdiely pri tovare, ktorý kultúrne a informačné stredisko nakúpilo pred touto úpravou a nepredalo, vyrovnané so štátnym rozpočtom prijímajúceho štátu.

Článok VI

Čistý zisk z predajnej činnosti zostáva kultúrnym a informačným strediskám na krytie ich prevádzkových a iných výdavkov.

Článok VII

1. Kultúrne a informačné strediská majú v príslušných štátnych bankách hostiteľskej krajiny prevádzkové kontá v mene tejto krajiny.

2. Účtovníctvo kultúrnych a informačných stredísk sa vedie podľa systému, formou a v jazyku toho štátu, ktorý kultúrne a informačné stredisko zriadil.

Dané v Berlíne 2. októbra 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Richard Dvořák v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Herbert Krolikowski v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.