Vyhláška č. 15/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do17.02.1995
Účinnosť od 06.03.1974 do17.02.1995
Zrušený 252/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 16. októbrom 1973.

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. decembra 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín

Dňa 3. decembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín.

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 16. októbrom 1973.

Český text Dohody v znení nót z 21. septembra 1973 a zo 16. októbra 1973 sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky, vedené prianím zjednotiť svoje úsilie pri ničení chorôb a škodcov rastlín a burín, vzájomne chrániť štátne územia oboch zmluvných strán pred ich zavliekaním a šírením, uľahčiť prepravu rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu medzi oboma zmluvnými stranami, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Emila Č a k a j d u - námestníka ministra predsedu Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu,

vláda Poľskej ľudovej republiky

Andrzeja K a c a l u - námestníka ministra poľnohospodárstva,

ktorí po vzájomnej výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany v snahe zabrániť šíreniu nebezpečných chorôb a škodcov rastlín, ako aj burín (ďalej len „škodcovia“) zo štátneho územia jednej zmluvnej strany na štátne územie druhej zmluvnej strany sa zaväzujú:

a) vykonávať na svojom štátnom území nevyhnutné opatrenia proti škodcom, najmä tým, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto Dohody,

b) opatrovať všetky zásielky obsahujúce rastliny alebo výrobky rastlinného pôvodu (ďalej len „zásielky“), ktoré sa vyvážajú na štátne územie druhej zmluvnej strany, osvedčeniami o zdravotnom stave vystavenými príslušnými orgánmi ochrany a karantény rastlín vyvážajúcej zmluvnej strany, potvrdzujúcimi, že zásielky sú bez škodcov uvedených v prílohe tejto Dohody a že zodpovedajú podmienkam dovážajúceho štátu uvedeným v obchodných dohodách,

c) dodržiavať pri vývoze zásielok príslušné zákony a iné právne predpisy dovážajúcej zmluvnej strany,

d) používať na balenie zásielok predovšetkým piliny, hobliny, papier, umelé hmoty a ďalšie materiály, ktorými sa môžu škodcovia preniesť len náhodne; seno, slama, plevy, lístie a iné rastlinné materiály, používané na balenie zásielok, sa musia vopred asanovať alebo musia tieto materiály pochádzať z porastov, v ktorých sa nezistil výskyt škodcov uvedených v prílohe tejto Dohody a ktoré boli podľa rastlinolekárskych prehliadok uznané za porasty neobsahujúce uvedených škodcov, čo sa potvrdí v osvedčení o zdravotnom stave,

e) zbavovať zásielky všetkých odstrániteľných zvyškov zeminy,

f) odstraňovať z dopravných prostriedkov používaných na prepravu zásielok všetky nečistoty a v prípade potreby asanovať dopravné prostriedky.

Ustanovenie písmena b) sa netýka zásielok, ktoré boli priemyselne spracované spôsobom zaručujúcim zničenie všetkých škodcov.

Článok 2

Zmluvné strany budú uplatňovať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich štátnych území pred zavlečením škodcov z území tretích štátov.

Prevoz zásielok je dovolený vtedy, ak sú vybavené osvedčením o zdravotnom stave a zodpovedajú karanténnym predpisom štátu, ktorého územím sa budú prevážať, alebo ak sa predloží potvrdenie o ich účinnej asanácii.

Článok 3

Dovoz, vývoz a prevoz zásielok sa bude uskutočňovať cez hraničné priechody určené príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán vykonávajú rastlinolekárske prehliadky dovážaných alebo prevážaných zásielok a nariaďujú potrebné karanténne opatrenia. Ak tieto orgány nepovolia dovoz alebo prevoz zásielok alebo určia osobitné karanténne opatrenia, oznámia to bez meškania príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 5

V záujme uľahčenia a urýchlenia dovozu, vývozu a prevozu sa môžu príslušné orgány zmluvných strán dohodnúť na spoločnom vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok, na spoločnom používaní technických prostriedkov potrebných na prehliadky a asanáciu, prípadne na vykonávaní týchto prehliadok príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany.

Na podmienkach, lehote a mieste prehliadok sa musia v každom jednotlivom prípade dohodnúť vopred príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany si budú navzájom podľa svojich možností poskytovať odbornú a technickú pomoc pri ochrane rastlín pred škodcami za podmienok dohodnutých v každom jednotlivom prípade ich príslušnými orgánmi.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať:

a) každoročne do 1. apríla o výskyte a rozšírení nebezpečných škodcov a o opatreniach na ich ničenie; bez meškania v prípade zistenia nového škodcu,

b) o zákonoch a iných právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany a karantény rastlín a predpisoch upravujúcich dovoz, vývoz alebo prevoz zásielok a ich kontrolu najneskôr do 30 dní po ich vydaní,

c) o zmenách hraničných priechodov spomínaných v článku 3,

d) o výsledkoch vedeckých a výskumných prác, o nových metódach a prostriedkoch na ochranu rastlín, ako aj o vydávaní odborných časopisov, monografií a iných významných publikácií v odbore ochrany a karantény rastlín.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli:

a) vysielať v prípade potreby na štátne územie druhej zmluvnej strany odborníkov s cieľom oboznámiť sa s metódami ochrany a karantény rastlín, s výsledkami vedeckých výskumov a na výmenu skúseností na tomto úseku,

b) umožňovať pracovníkom ochrany a karantény rastlín druhej zmluvnej strany špecializáciu vo svojich ústavoch a zariadeniach,

c) utvárať v prípade potreby, najmä v pohraničných oblastiach, dočasné zmiešané komisie na koordináciu činnosti na úseku ochrany a karantény rastlín.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán budú podľa potreby uskutočňovať spoločné porady o problémoch ochrany a karantény rastlín za účelom prerokovania a riešenia praktických i vedeckých úloh a výmeny skúseností. Porady sa budú konať striedavo na štátnom území oboch zmluvných strán. Na čase, mieste a programe týchto porád sa dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán budú pri vykonávaní tejto Dohody v priamom styku a môžu uzavierať vykonávacie dojednania.

Článok 11

Ustanovenia článku 6, 7, 8, 9 a 10 sa vzťahujú aj na lesné hospodárstvo.

Článok 12

Náklady spojené s vysielaním odborníkov podľa článku 8 písm. a) a b) uhrádza zmluvná strana, ktorá odborníkov vysiela.

Náklady spojené s činnosťou zmiešaných komisií podľa článku 8 písm. c) a náklady spojené s konaním porád podľa článku 9 uhrádza zmluvná strana, na štátnom území ktorej sa bude zmiešaná komisia alebo porada konať.

Náklady spojené s vysielaním odborníkov na porady a na účasť v zmiešaných komisiách uhrádza zmluvná strana, ktorá odborníkov vyslala.

Iné náklady, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody, sa budú riešiť v súlade s platobnou dohodou platnou medzi zmluvnými stranami.

Článok 13

Priložené zoznamy škodcov tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. Príslušné orgány zmluvných strán môžu vlastný zoznam škodcov dopĺňať alebo meniť.

Doplnky alebo zmeny zoznamu sa musia oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a nadobúdajú platnosť po uplynutí 30 dní po tom, čo dostala nótu o vykonaných zmenách.

Článok 14

Táto Dohoda sa netýka ustanovení z oblasti ochrany a karantény rastlín prijatých v iných dohodách uzavretých medzi zmluvnými stranami.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení alebo dňom, keď nadobudne platnosť Protokol o zrušení Dohody medzi republikou Československou a republikou Poľskou o ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 22. januára 1949, podpísaný 3. decembra 1970, podľa toho, ktorý z týchto dátumov bude neskorší.

Táto Dohoda sa uzaviera na čas 5 rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia.

Spísané v Prahe 3. decembra 1970 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

E. Čakajda v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

A. Kacala v. r.

ZOZNAM

chorôb a škodcov rastlín a burín podliehajúcich karanténe v Poľskej ľudovej republike

A. Choroby

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth) Skapt. et Burkh.

Pseudomonas solanacearum (E. F. Smith)

Corynebactericum michiganense (E. F. Smith) Jensen

Tilletia contraversa Kühn

Diplodia zeae (Schw.) Lév

Xanthomonas stewarti (E. F. Smith) Dowson

Septoria linicola (Speg.) Garc.

Peronospora tabacina Adam

Ervinila amylovora (Burr.) Winsl.

Virózy ovocných stromov a krov

Virózy jahôd

Phytophthora fragariae Hickman

Aschochyta chrysanthemi Stev.

Puccinia horiana Heenn

Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson

Pseudomonas rimaefaciens Konig i Aplanobacterium populi Ridé

Chondroplea populea (Sacc.) Kleb.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.

Glomerella miyabeana (Fuk.) v. Arx

Rhabdocline pseudotsugae Sydow.

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall

B. Škodcovia

Heterodera rostochiensis Woll.

Ditylenchus destructor Thorne

Phthorimaea operculella Zell.

Phthorimaea ocellatella Boyd.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Popillia japonica Newm.

Hyphantria cunea Drury

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Laspeyresia molesta Busck.

ZOZNAM

chorôb a škodcov rastlín a burín podliehajúcich karanténe v ČSSR

A. Choroby

Endothia parasitica Murr.

Erwinia amylovora Bur.

Polyspora lini Laff.

Chalara quercina Henry

Ophiostoma ulmi Schw.

Synchytrium endobioticum Schilb.

Virózy na ovocných a okrasných drevinách a na sadeniciach bobuľovín

B. Škodcovia

Heterodera rostochiensis Wllw.*)

Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos. na sadeniciach (na plodoch sa

neberie do úvahy)

Ditylenchus dipsaci Kühn na osive a sadive

Popillia japonica Nwm.

Viteus vitifolii Fitch.

Laspeyresia molesta Busck.

Tarsonemus fragariae Zimm. na sadeniciach (na plodoch sa

neposudzuje)

Leucaspis japonica Coskil.*)

Quadraspidiotus perniciosus Comst.*) (Iba na vegetatívnej časti)

Rhagoletis pomonella Walsh.

Pri škodcoch označených *) sa posudzujú živí i mŕtvi jedinci, pri škodcoch neoznačených len živí jedinci. V oboch prípadoch sa posudzujú všetky vývojové štádiá škodcov.

C. Buriny

Cuscuta sp. div. L.

Orobanche sp. div. L.

Anarsia lineatella Zell.

Rhagoletis pomonella Walsh.

Ceratitis capitata Wied.

Viteus vitifolii (Fitch) schim.

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

Diatronomyia chrysanthemi Ahlb.

Prodenia litura F. i Prodenia Littoralis Boisd

Sitophilus granarius L. (Calandra granaria L.)

Sitophilus zea-mais Motsch (Calandra zea-mais Motsch)

Sitophilus oryzae L. (Calandra oryzae L.)

Trogoderma grana rium Ev.

Tribolium sp. div.

Oryzacphilus sp. div.

Sitotroga cerealella Oliv.

Tinea granella L.

Ephestia sp. div.

Acanthoscelides obsoletus Say

Callosobruchus quadrimaculatus F.

Balaninus glandium Mrsh.

Platypus cylindrus Fabr.

Bostrychus capucinus L.

Xylosandrus germanus Blandf.

Lyctus sp.

Laspeyresia strobilella L.

Gilleteella cooleyi Gill

Megastigmus sp.

Paratetranychus ununguis Jacobi

Rhizopertha dominica F.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.