Predpisy v roku 1966

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1966 Zb. Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania 25.01.1966
2/1966 Zb. Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov 01.02.1966
3/1966 Zb. Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom 01.02.1966
4/1966 Zb. Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel 01.02.1966
5/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe 01.02.1966
6/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín. 31.01.1966
7/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 16.02.1966
8/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o tvorbe, kontrole a štatistike cien 01.03.1966
9/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vykonávaní kontroly a štatistiky cien 01.03.1966
10/1966 Zb. Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami 01.03.1966
11/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave. 01.03.1966
12/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi 01.03.1966
13/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch 28.02.1966
14/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu 15.03.1966
15/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave 12. októbra 1929 15.03.1966
16/1966 Zb. Vládna vyhláška o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov 01.04.1966
17/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku 29.03.1966
18/1966 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy 01.04.1966
19/1966 Zb. Zákon o vysokých školách 01.05.1966
20/1966 Zb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu 01.07.1966
21/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu 06.05.1966
22/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 11.05.1966
23/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní 01.05.1966
24/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave 01.05.1966
25/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy 01.05.1966
26/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok). 01.05.1966
27/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách. 01.05.1966
28/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy o habilitačnom a vymenúvacom konaní a o obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl. 01.05.1966
29/1966 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
30/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.05.1966
31/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
32/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a Ministerstva financií o tvorbe cien výrobkov podliehajúcich povinnému hodnoteniu a výrobkov technicky pokrokových a technicky zastaraných 24.05.1966
33/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl 14.06.1966
34/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti 29.06.1966
35/1966 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 29.06.1966
36/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy 20.06.1966
37/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov 20.06.1966
38/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.07.1966
39/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach 01.07.1966
40/1966 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií 01.07.1966
41/1966 Zb. Smernica Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach 24.06.1966
42/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 01.07.1966
43/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o sústave zdravotníckych zariadení 01.07.1966
44/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.07.1966
45/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 01.07.1966
46/1966 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o opatreniach proti prenosným chorobám 01.07.1966
47/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o pohrebníctve 01.07.1966
48/1966 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 30.06.1966
49/1966 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo 30.06.1966
50/1966 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku 30.06.1966
51/1966 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
52/1966 Zb. Zákon o osobnom vlastníctve 01.09.1966
53/1966 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 01.09.1966
54/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb. 01.09.1966
55/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii. 19.07.1966
56/1966 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií 01.08.1966
58/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci 10.08.1966
59/1966 Zb. Vládne naridenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966 28.07.1966
60/1966 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.08.1966
61/1966 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET" 28.07.1966
62/1966 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov. 05.08.1966
63/1966 Zb. Rámcové podmienky hospodárenia podnikov
64/1966 Zb. Zásady pre reguláciu ekonomických a finančných vzťahov vnútri výrobných hospodárskych jednotiek schválené uznesením vlády z 15. júla 1966 č. 242. 20.08.1966
65/1966 Zb. Vládne nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami 11.08.1966
66/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom 01.09.1966
67/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch 23.08.1966
69/1966 Zb. Metodické pokyny pre vypracovanie vávrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1967 20.09.1966
70/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o colnom prejednávaní medzinárodných prepráv nákladov vykonávaných automobilovou dopravou 09.10.1966
71/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva 12.10.1966
72/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o civilnom konaní 12.10.1966
73/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii 01.01.1967
74/1966 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu. 29.09.1966
75/1966 Zb. Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy 30.09.1966
76/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov 01.01.1967
77/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o platovom poriadku pre pracovníkov orgánov štátnej správy 26.10.1966
78/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií 26.10.1966
79/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci 19.11.1966
80/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky 01.01.1967
81/1966 Zb. Zákon o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch 01.01.1967
82/1966 Zb. Zákon o poisťovníctve 01.01.1967
83/1966 Zb. Zákon o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky. 08.11.1966
84/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov 01.01.1967
85/1966 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií 01.01.1967
86/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení vyhláška č. 34/1965 Zb. o regresných náhradách 01.01.1967
87/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe 01.01.1967
89/1966 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 03.12.1966
90/1966 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl 03.12.1966
91/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru. 01.01.1967
92/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. 07.12.1966
93/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí. 01.01.1967
94/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní 01.01.1967
95/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 31.12.1966
96/1966 Zb. Vládne nariadenie o jednotných kalkulačných zásadách 01.01.1967
97/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 19.12.1966
98/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku 01.01.1967
99/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1967
100/1966 Zb. Vládne nariadenie o plánovitom riadení národného hospodárstva 01.01.1967
101/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva. 01.01.1967
102/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov. 01.01.1967
103/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností. 01.01.1967
104/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku 01.01.1967
105/1966 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách. 01.01.1967
106/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovujú rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií. 01.01.1967
107/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o dokumentácii stavieb 01.01.1967
108/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť. 01.01.1967
109/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 20.12.1966
110/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl 01.01.1967
111/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) 01.01.1966
112/1966 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani. 01.01.1967
113/1966 Zb. Zákon o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií 01.01.1967
114/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1967
115/1966 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
116/1966 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch. 01.01.1967
117/1966 Zb. Zákon o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti 01.01.1967
118/1966 Zb. Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií 01.01.1967
119/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy 01.01.1967
120/1966 Zb. Vládna vyhláška o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním 01.01.1967
Presunúť na začiatok