Opatrenie č. 37/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov

Čiastka 14/1966
Platnosť od 20.06.1966 do31.12.1970
Účinnosť od 20.06.1966 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 51/1966 Zb. zo dňa 29. júna 1966.

37

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. júna 1966

ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Článok I

Zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov sa dopĺňa takto:

Za ustanovenie § 4 sa vkladá § 4a tohto znenia:

㤠4a

(1) V odbore vodného hospodárstva pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo na čele s predsedom. Komisiu zriadi a jej organizáciu a pôsobnosť vymedzí Slovenská národná rada zákonom.

(2) Predseda Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo plní zverené úlohy v medziach právomoci Slovenskej národnej rady. Ďalšie úlohy v odbore vodného hospodárstva na Slovensku plní v rozsahu určenom vládou.“


Článok II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.