Nariadenie vlády č. 89/1966 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Čiastka 39/1966
Platnosť od 03.12.1966 do07.07.1971
Účinnosť od 03.12.1966 do07.07.1971
Zrušený 61/1971 Zb.

OBSAH

89

VLÁDNE NARIADENIE

z 21. novembra 1966

o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o prepožičiavaní vyznamenaní:


§ 1

Čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ zriadený vládnym nariadením č. 60/1962 Zb. sa udeľuje príslušníkom ozbrojených sborov Ministerstva vnútra, vojakom, členom Pomocnej stráže Pohraničnej stráže a Verejnej bezpečnosti a iným občanom, ktorí sa zvlášť zaslúžili pri zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc, sústavne dosahujú také výsledky, že sa stávajú príkladom ostatným, alebo ktorí preukázali mimoriadnu obetavosť alebo odvahu.

§ 2

Čestný odznak „Za ochranu hraníc ČSSR“ udeľuje minister vnútra; vojakom a členom Pomocnej stráže Pohraničnej stráže ho udeľuje minister národnej obrany. Odovzdáva ho príslušný minister alebo funkcionár ním poverený. Nositeľ čestného odznaku dostane súčasne listinu o jeho udelení (dekrét).


§ 3

Vládne nariadenie č. 60/1962 Zb. o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“ sa zrušuje.

§ 4

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.