Vyhláška č. 27/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.

(v znení č. 45/1968 Zb.)

Čiastka 10/1966
Platnosť od 29.04.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 29.03.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 27. apríla 1966

o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje podľa § 57 ods. 6 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“):*)


§ 1

(1) Absolventom lekárskeho štúdia, absolventom vysokých škôl technického, ekonomického a pôdohospodárskeho smeru a absolventom štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry na vysokých školách umeleckého smeru, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona, pokiaľ už v týchto odboroch nedosiahli akademický titul alebo stavovské označenie podľa skorších predpisov, sa priznávajú tieto tituly:

a) absolventom lekárskeho štúdia titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“);

b) absolventom vysokých škôl technického, ekonomického a pôdohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia tituly „inžinier“, prípadne „inžinier architekt“ (v skratke „Ing.“, prípadne „Ing. arch.“);

c) absolventom veterinárneho štúdia titul „doktor veterinárstva“ (v skratke „MVDr.“);

d) absolventom štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry na vysokých školách umeleckého smeru tituly „akademický maliar“, „akademický sochár“ a „akademický architekt“.

(2) Za akademické tituly sa podľa skorších predpisov v zmysle odseku 1 považujú tieto tituly: „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“), „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MSDr.“), „doktor veterinárstva“ (v skratke „MVDr.“), „doktor sociálnych vied“ (v skratke „RSDr.“), „akademický maliar“, „akademický sochár“ a „akademický architekt“; za stavovské označenie sa považujú tieto označenia: „inžinier“ (v skratke „Ing.“) a „inžinier architekt“ (v skratke „Ing. arch.“).

§ 2

(1) Absolventom vysokých škôl univerzitného smeru s výnimkou absolventov lekárskeho štúdia a absolventom umeleckého smeru s výnimkou absolventov štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona, pokiaľ už v týchto odboroch nedosiahli akademický titul podľa skorších predpisov, priznávajú vysoké školy tituly „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) alebo „doktor prírodovedy“ (v skratke „RNDr.“) alebo „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“). Tituly sa priznávajú po zložení predpísanej rigoróznej skúšky podľa vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) (ďalej len „rigorózny poriadok“), alebo po skrátenom rigoróznom konaní (§ 5).

(2) Za akademické tituly sa podľa skorších predpisov v zmysle odseku 1 považujú tieto tituly: „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“), „doktor prírodovedy“ (v skratke „RNDr.“), „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), „doktor farmácie“ (v skratke „DrPH.“), „doktor pedagogiky“ (v skratke „Dr.paed.“), „doktor sociálnych vied“ (v skratke „RSDr.“).

§ 3

(1) Absolventom vysokých škôl univerzitného smeru s výnimkou lekárskeho štúdia a absolventom vysokých škôl umeleckého smeru s výnimkou absolventov štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry, ktorí nedosiahli akademický titul podľa skorších predpisov, získali však pred účinnosťou zákon vedeckú hodnosť v niektorom z odborov vysokých škôl univerzitného smeru, ktoré súvisia s odborom štúdia, v ktorom dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu, nie však v lekárskych odboroch, priznávajú sa bez rigoróznych skúšok tituly uvedené v § 2 ods. 1.

(2) Za akademické tituly sa podľa skorších predpisov v zmysle odseku 1 považujú tituly uvedené v § 2 ods. 2.

§ 4

(1) Rozdelenie vysokých škôl a fakúlt do univerzitného, technického, ekonomického, pôdohospodárskeho a umeleckého smeru podľa stavu k 1. máju 1966 je uvedené v zozname vysokých škôl a fakúlt, ktorý tvorí prílohu zákona.

(2) Vysoké školy a fakulty, ktoré boli zrušené pred 1. májom 1966, prípadne zahraničné vysoké školy a fakulty sa pre účely tejto vyhlášky zaraďujú do smerov uvedených v odseku 1 podľa svojho charakteru.

Za vysoké školy univerzitného smeru sa považujú najmä bývalé:

vysoké školy pedagogické,

vyššie školy pedagogické,

pedagogické inštitúty,

Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe, Fakulta spoločenských náuk a Fakulta politicko-diplomatická (neskôr Fakulta medzinárodných vzťahov) Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe s výnimkou odboru zahraničného obchodu a s výnimkou správneho smeru, ktorého absolventi ukončili štúdium v školskom roku 1951/52.

Za vysoké školy ekonomického smeru sa považujú najmä bývalé:

Vysoká škola sociálna v Brne,

Vysoká škola politická a sociálna v Prahe,

Fakulta hospodárska a správny smer Fakulty politicko-diplomatickej (neskôr Fakulty medzinárodných vzťahov) Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, ktorého absolventi ukončili štúdium v školskom roku 1951/52, a odbor zahraničný obchod tejto fakulty.

§ 5

(1) Tituly v skrátenom rigoróznom konaní (§ 6) môžu získať

a) absolventi Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, pokiaľ sú považovaní za absolventov univerzitného smeru (§ 4 ods. 2 druhá veta) a pokiaľ už v odbore svojho vysokoškolského štúdia nedosiahli akademické tituly podľa skorších predpisov,

b) ostatní absolventi vysokých škôl univerzitného smeru uvedených v § 2, ktorí ukončili najmenej štvorročné štúdium po 1. januári 1952, pokiaľ už v odbore svojho vysokoškolského štúdia nedosiahli akademické tituly podľa skorších predpisov.

(2) Absolventom vysokých škôl uvedeným v § 2, ktorí nezískali tituly v skrátenom rigoróznom konaní, priznávajú vysoké školy tituly uvedené v § 2, ak zložia rigorózne skúšky podľa rigorózneho poriadku.

§ 6

(1) Skrátené rigorózne konanie spočíva v tom, že sa uznajú na žiadosť uchádzača úplne alebo čiastočne skôr vykonané skúšky na vysokej škole za rigoróznu skúšku vo vednom odbore, ktorý si uchádzač zvolí podľa zoznamu fakúlt a vedných odborov pre rigorózne skúšky. Tento zoznam tvorí prílohu rigorózneho poriadku. Absolvent si môže zvoliť len vedný odbor, ktorý súvisí s odborom štúdia, v ktorom dosiahol vysokoškolskú kvalifikáciu. Skrátené rigorózne konanie možno povoliť len tým uchádzačom, ktorí vykazujú náležitý prospech v príslušnom odbore vysokoškolského štúdia v spojení s veľmi dobrými výsledkami dosiahnutými na základe hlbokých odborných znalostí počas najmenej trojročnej praxe v tomto odbore.

(2) Za prax podľa odseku 1 sa považuje taká prax, ktorú vykonajú absolventi

a) denného štúdia po ukončení vysokoškolského štúdia,

b) štúdia popri zamestnaní i pred skončením vysokoškolského štúdia, pokiaľ bola vykonaná vo funkcii, pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolská kvalifikácia.

(3) O uznaní skôr vykonaných skúšok podľa odseku 1 rozhoduje komisia pre rigorózne skúšky podľa ustanovení rigorózneho poriadku. O výsledku upovedomí uchádzača písomne.

(4) Ak boli uznané skôr vykonané skúšky za rigoróznu skúšku len čiastočne, vykonáva absolvent zvyšujúcu časť rigoróznej skúšky podľa ustanovení rigorózneho poriadku.

§ 7

Žiadosť o povolenie skráteného rigorózneho konania podá uchádzač fakulte, na ktorej sa môžu v príslušnom vednom odbore vykonávať podľa rigorózneho poriadku rigorózne skúšky. V žiadosti uchádzač uvedie zvolený vedný odbor (§ 6 ods. 1). K žiadosti uchádzač pripojí tieto doklady:

a) osvedčenie o štátnom občianstve; cudzinci predložia osvedčenie o cudzej štátnej príslušnosti,

b) diplom alebo obdobný doklad o dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie (absolvovaní vysokej školy); u absolventov zahraničných vysokých škôl doklad o nostrifikácii,

c) stručný životopis,

d) doklady o prospechu na vysokej škole a zodpovedajúcu písomnú prácu,

e) doklady o dĺžke a výsledku praxe (§ 6 ods. 1), pokiaľ si predloženie týchto dokladov nevyhradí príslušný orgán.

§ 8

Po úspešne skončenom skrátenom rigoróznom konaní vydá absolventovi vysoká škola, na fakulte ktorej sa toto konanie uskutočnilo, diplom. V tomto diplome bude uvedený príslušný titul a vedný odbor, v ktorom sa skrátené rigorózne konanie uskutočnilo.

§ 9

(1) Absolventom uvedeným v § 1 a 3 sa priznávajú tituly tam uvedené odo dňa účinnosti zákona.

(2) Nové diplomy s vyznačením titulov vydá vysoká škola absolventom československých vysokých škôl uvedeným v odseku 1 na ich žiadosť. Absolventom československých vysokých škôl technického a pôdohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia diplomy sa nebudú vydávať.

(3) Diplom podľa odseku 2 vystavuje na žiadosť uchádzača doloženú dokladmi potvrdzujúcimi ukončenie štúdia na vysokej škole a v prípadoch uvedených pod písmenom b) aj diplomom o získaní vedeckej hodnosti

a) absolventom uvedeným v § 1 vysoká škola, na fakulte ktorej ukončili štúdium, alebo ak bola táto fakulta medzitým zrušená, vysoká škola, ktorá je jej právnym nástupcom; absolventom Vysokej školy politickej a sociálnej v Prahe, Vysokej školy sociálnej v Brne a absolventom ekonomického smeru Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe (§ 4 ods. 2 tretia veta) vystavuje diplom Vysoká škola ekonomická v Prahe,

b) absolventom uvedeným v § 3, ktorým udelila vedeckú hodnosť vysoká škola, Československá akadémia vied alebo Slovenská akadémia vied, vysoká škola, na fakulte ktorej môžu sa vykonávať rigorózne skúšky v príslušnom vednom odbore podľa rigorózneho poriadku.

(4) Do diplomu absolventov zahraničných vysokých škôl uvedených v § 1 a 3, ktorých štúdium bolo v ČSSR nostrifikované, pripojí vysoká škola, ktorej fakulta nostrifikáciu vykonala, na žiadosť absolventov pod nostrifikačnou doložkou potvrdenie o priznaní príslušného titulu s účinnosťou od 1. 5. 1966. Ak nostrifikáciu vykonalo Ministerstvo školstva, pripojí toto potvrdenie Ministerstvo školstva.

§ 10

(1) Za absolventov vysokých škôl podľa § 57 ods. 2 až 5 zákona sa považujú tí, ktorí nielen absolvovali príslušný počet semestrov podľa vtedy platných predpisov, ale vykonali počas štúdia predpísané skúšky a ukončili vysokú školu ustanoveným spôsobom vrátane skúšky predpísanej na záver štúdia.

(2) Za deň ukončenia štúdia podľa § 57 ods. 2 až 4 zákona sa pre účely tejto vyhlášky považuje u absolventov, štúdium ktorých bolo nostrifikované podľa príslušných predpisov po 1. 5. 1966, deň vydania diplomu vysokou školou v zahraničí.


§ 11

Výnimky z ustanovenia § 4 ods. 2 tejto vyhlášky môže povoliť Ministerstvo školstva, a to spravidla na návrh príslušnej vysokej školy.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.


Minister:

Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Táto vyhláška sa nevzťahuje na Vysokú školu stranícku - Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa, ktorá bola zmenená na Vysokú školu politickú Ústredného výboru Komunistickej strany Československa; o priznávaní titulov absolventom tejto vysokej školy platia osobitné predpisy.