Vyhláška č. 22/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 9/1966
Platnosť od 26.04.1966 do17.07.1995
Účinnosť od 11.05.1966 do17.07.1995
Zrušený 183/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Vzájomnou výmenou nôt o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 9 v platnosť 14.januára 1966.

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. marca 1966

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Dňa 29. júna 1965 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.

Vzájomnou výmenou nôt o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 9 v platnosť 14. januára 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky,

vedené prianím uľahčiť a rozvíjať spoluprácu medzi Československom a Francúzskom na poli vedy a techniky,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k posilneniu priateľských vzťahov a výmen medzi oboma štátmi,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú rozvíjať a posilňovať vedeckú a technickú spoluprácu. Vo vzájomnej zhode vymedzia jednotlivé oblasti tejto spolupráce so zreteľom na skúsenosti získané vedcami a technikmi oboch štátov a na možnosti ponúkajúce sa v jednotlivých oblastiach.

Článok 2

Vedecká a technická spolupráca podľa článku 1 bude sa uskutočňovať:

a) poskytovaním študijných štipendií alebo praxe študentom prírodných vied, študujúcim inžinierom a technikom oboch štátov;

b) organizovaním ciest špecialistov a technikov;

c) výmenou vedeckej a technickej dokumentácie;

d) organizovaním vedeckých a technických prednášok, konferencií a kolokvií.

Článok 3

Obe zmluvné strany berú na vedomie Dojednanie medzi Československou akadémiou vied a Národným strediskom vedeckého výskumu uzavretým 21. mája 1964 a budú podporovať obe inštitúcie pri pokračovaní a rozširovaní ich stykov v oblasti vedeckého výskumu.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú podporovať zriadenie a rozvoj stredísk pre vedeckú a technickú dokumentáciu druhej krajiny na svojom území a za tým účelom prijmú príslušné opatrenia.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán uľahčí ďalšie rozširovanie vedeckých a technických kníh a publikácií druhej krajiny, a to tak komerčnou cestu, ako aj formou výmen a darov.

Článok 6

Každá zmluvná strana poskytne na svojom území osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou na základe ustanovení tejto Dohody všetky potrebné podmienky na splnenie ich úloh.

Článok 7

1. Obe zmluvné strany vytvoria Československo-francúzsky stály výbor, ktorý bude zabezpečovať vykonávanie tejto dohody.

2. Na zabezpečenie úzkej koordinácie v oblasti kultúrnych, vedeckých a technických vzťahov budú členovia tohto Stáleho výboru právoplatnými členmi Československo-francúzskej zmiešanej komisie vytvorenej na základe Protokolu o kultúrnych, vedeckých a technických výmenách z 26. septembra 1964.

3. Stály výbor sa bude schádzať striedavo v Prahe a v Paríži v zásade raz ročne. Bude sa zaoberať najmä periodickými plánmi vedeckých a technických výmen. Podľa potreby môže na rokovanie prizvať expertov.

Článok 8

Československý a francúzsky predseda Stáleho výboru vezmú výmenou listov na vedomie osobitné dojednanie, ktoré by príslušné orgány oboch štátov považovali za nevyhnutné uzavrieť v oblastiach zahrnutých v tejto Dohode.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie Dohody podľa svojich príslušných ústavných predpisov. Dohoda vstúpi v platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

Článok 10

Táto Dohoda je uzavretá na päť rokov a možno ju mlčky ďalej predľžiť. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Prahe 29. júna 1965 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

J. Piller v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky

L. Joxe v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.