Nariadenie vlády č. 5/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe

Čiastka 2/1966
Platnosť od 31.01.1966 do29.09.1974
Účinnosť od 01.02.1966 do29.09.1974

OBSAH

5

VLÁDNE NARIADENIE

z 19. januára 1966,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Fakulta prírodovedecká a technická Univerzity 17. Novembra v Prahe sa zrušuje.

§ 2

Univerzita 17. novembra v Prahe najmä:

a) poskytuje zahraničným študentom v odboroch určených ministrom školstva a kultúry vysokoškolské vzdelanie,

b) poskytuje v odboroch určených ministrom školstva a kultúry vysokoškolské vzdelanie československým študentom,

c) pripravuje zahraničných študentov na štúdium na iných vysokých školách v ČSSR a zabezpečuje podmienky pre to, aby zahraniční študenti mohli nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie na týchto školách,

d) je metodickým a organizačným strediskom pre výchovu zahraničných študentov,

e) stará sa o prípravu československých expertov pre expertíznu činnosť v zahraničí.


§ 3

Ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe sa zrušuje.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1966.


Lenárt v. r.