Vyhláška č. 73/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii

(v znení č. 103/1970 Zb.)

Čiastka 29/1966
Platnosť od 28.09.1966 do31.12.1976
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1976
Zrušený 95/1976 Zb.

73

VYHLÁŠKA

Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky

z 10. septembra 1966

o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii

Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom financií ustanovuje podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii:


§ 1

(1) Socialistické organizácie*) sledujú základné prostriedky**) v národohospodárskej evidencii

a) na prvých dvoch triediacich stupňoch podľa číselných znakov a názvov obsiahnutých v prílohe tejto vyhlášky,

b) na ďalších triediacich stupňoch v rozsahu a podľa číselných znakov a názvov jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a odborových číselníkov priemyslových výrobkov***) a jednotnej klasifikácie stavebných objektov.†)

(2) Ústredné orgány môžu po dohode s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky ustanoviť pre podriadené socialistické organizácie iný spôsob triedenia než uvedený v odseku 1 písm. b).


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška Štátneho úradu štatistického č. 45/1961 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii.

(2) Podľa vyhlášky Štátneho úradu štatistického č. 45/1961 Zb. môžu však socialistické organizácie najdlhšie do 1. januára 1969 sledovať v národohospodárskej evidencii základné prostriedky, ktoré majú v správe k 1. januáru 1967; v tomto prípade použijú pre zostavovanie výkazov o základných prostriedkoch prevodník medzi triedením podľa vyhlášky Štátneho úradu štatistického č. 45/1961 Zb. a triedením podľa § 1 ods. 1 písm. a), ktorý vydá Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister-predseda:

Majling v. r.


Príloha vyhlášky č. 73/1966 Zb.

Jednotné triedenie základných prostriedkov

Trieda1 Budovy (vrátane príslušenstva)
odbory:
1801 Budovy občianskej výstavby okrem halových objektov
1802 Halové objekty občianskej výstavby
1803 Budovy pre bývanie
1811 Pozemné halové objekty
1812 Budovy pre výrobu a služby - okrem hál
Trieda2 Stavby (vrátane rozvodných stavieb)
odbory:
2813 Veže a stožiare
2814 Čistiarne odpadových vôd (okrem budov), vodojemy a zásobníky
2815 Zvláštne pozemné objekty
2816 Žiarotechnické objekty (stavebné časti)
2821 Mosty
2822 Pozemné komunikácie a letiská
2823 Plochy a úpravy území
2824 Železnice
2825 Podzemné objekty (okrem banských)
2826 Podzemné banské objekty
2827 Podzemné vedenia (inžinierske siete)
2828 Nadzemné vedenia
2831 Poľnohospodárske a lesnícko-technické meliorácie
2832 Hrádze a objekty na tokoch
2833 Úpravy v stavidle, úpravy tokov a kanály
Trieda3 Energetické a hnacie stroje a zariadenia
odbory:
3346 Elektrochemické zdroje prúdu
3354 Silové kondenzátory
3356 Výkonové meniče (usmerňovače)
3357 Rozvádzače
3359 Elektromotory
3361 Točivé stroje na výrobu elektriny
3362 Priemyslové transformátory vrátane reaktorov a tlmiviek
3364 Meniarenské jednotky
3365 Blokové a stožiarové transformovne
3366 Elektrické agregáty, jednokotvové meniče a indukčné regulátory
3426 Čerpadlá
3427 Objemové kompresory a vývevy
3428 Turbokompresory
3429 Vzduchotechnické zariadenia
(okrem jednoúčelových zariadení pre pneumatickú dopravu - pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 429 6, zaradená do triedy 6)
3432 Chladiace a mraziace zariadenia
3436 Zariadenia pre úpravu vody
3482 Piestové motory (bez motocyklových, automobilových, traktorových a leteckých motorov)
3483 Priemyslové a lodné kotly
3484 Kotly pre ústredné vykurovanie
3485 Parné turbíny
3486 Plynové turbíny
3487 Vodné turbíny a príslušenstvo vodných turbín
3488 Reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne
Trieda4 Pracovné stroje a zariadenia
odbory:
4363 Priemyslové elektrické pece
4431 Sušiarne
4433 Plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov
4434 Priemyslové palivové pece
4435 Zariadenia na čerpanie a meranie tekutých palív
4492 Stroje a zariadenia pre hlbinné dobývanie
4493 Ťažné zariadenia hlbinných baní
4494 Stroje a zariadenia pre úpravu uhlia a rúd
4495 Kolesové rýpadlá a zakladače
4496 Vrtné súpravy
4497 Zariadenia pre ťažbu a spracovanie rašeliny
4498 Stroje a zariadenia na prípravu vysokopecnej vsádzky a pre výrobu surového železa
4499 Stroje a zariadenia koksovní
4501 Stroje a zariadenia oceliarní
4502 Valcovacie zariadenia
4503 Stroje a zariadenia zlievární
4506 Spoločné zariadenia prevažne pre chemický a potravinársky priemysel
4507 Stroje a zariadenia pre chemický priemysel
4508 Stroje a zariadenia pre výrobu celulózy a papiera
4509 Stroje pre spracovanie gumy a plastických hmôt
4512 Obrábacie stroje (okrem drevoobrábacích strojov)
4513 Tvarovacie stroje na kovy a na plastické hmoty
4514 Stroje a zariadenia pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov
4515 Zariadenia pre povrchovú úpravu výrobkov
4516 Zvláštne stroje a zariadenia pre strojársku a hutnícku druhovýrobu
4519 Stroje a zariadenia pre drevospracujúci priemysel (vrátane strojov pre kefársku a korkársku výrobu)
4521 Stroje a zariadenia pre sklársky priemysel
4522 Stroje a zariadenia pre textilný a konfekčný priemysel
4524 Stroje a zariadenia pre garbiarsky, obuvnícky a kožušnícky priemysel
4525 Stroje a zariadenia pre polygrafický a knihársky priemysel
4526 Stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel I
4527 Stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel II a stroje na spracovanie tabaku
4536 Poľnohospodárske stroje a zariadenia (bez traktorov)*)
4533 Stroje pre zemné, stavebné a cestné práce
4534 Lopatové a korčekové rýpadlá
(vč. plávajúcich korčekových a iných bagrov - drapákových - pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 463 12, vyčlenená z triedy 6)
4535 Stroje a zariadenia pre spracovanie nerastných hmôt
4538 Stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj
4539 Stroje a zariadenia pre komunálne služby
4541 Vykurovacie a varné zariadenia
4544 Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť
Trieda5 Prístroje a zvláštne technické zariadenia
odbory:
5382 Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu
5383 Zariadenia pre rádiokomunikácie a televíziu (bez prijímačov)
5388 Mechanické meracie prístroje
5389 Elektrické meracie prístroje
5391 Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy
5392 Opticko-mechanické prístroje (vrátane zariadení pre spracovanie filmového a fotografického materiálu)
5393 Váhy (bez laboratórnych váh a váh pre domácnosť)
5394 Časomerné prístroje
5395 Stroje a prístroje pre zisťovanie vlastností a chýb materiálu
5396 Vedecké a laboratórne prístroje (okrem prístrojov pre meranie elektrických veličín)
5397 Výrobky zdravotníckej techniky (vrátane prístrojov)
5402 Kancelárske stroje
5403 Stroje na spracovanie informácií
5404 Návestné a zabezpečovacie zariadenia
5405 Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
5409 Meradlá a zariadenia pre meranie geometrických veličín
Trieda6 Dopravné prostriedky
odbory:
6429 Vzduchotechnické zariadenia
(len jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu, položka Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 429 6, vyčlenené z triedy 3)
6444 Osobné automobily a ich úžitkové a účelové modifikácie
6445 Nákladné automobily a ich účelové modifikácie
6446 Prívesy a návesy
6447 Autobusy
6448 Trolejbusy
6449 Protipožiarne automobily a hasiace zariadenia
6451 Jednostopové motorové vozidlá a ich úžitkové modifikácie a návesy
6454 Zariadenia pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov
6456 Elektrické lokomotívy
6457 Motorové lokomotívy
6458 Koľajové vozidlá pre osobnú dopravu
6459 Koľajové vozidlá pre nákladnú dopravu
6463 Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí)
(bez položky Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 463 312 - korčekové a iné bagre - drapákové, začlenenej do triedy 4)
6464 Lode námornej a zmiešanej plavby
6465 Lietadlá
6468 Žeriavy
6469 Zdvíhacie mechanizmy
6471 Výťahy
6472 Transportné zariadenia
6473 Zariadenia pre dopravu po lane
6474 Zariadenia pre ložné operácie
6475 Dopravné vozíky
6476 Zariadenia pre medzioperačnú a operačnú manipuláciu v pretržitých strojárskych a podobných procesoch
6477 Kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontejnerizáciu
6531 Kolesové a pásové traktory
Trieda7 Inventár
odbory:
7384 Rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje
7478 Zariadenia pre sklady
(preradenie z triedy 6)
7542 Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť
7557 Kovový nábytok
7615 Nábytok z dreva
7697 Bytové textílie
(pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce)
7739 Javiskové zariadenia a divadelné potreby
7742 Hudobné nástroje
7744 Športové potreby
Trieda8 Zvieratá*)
Trieda9 Pozemky*) a trvalé porasty
odbory:
9091 Poľnohospodárske pozemky
9092 Lesné pozemky a porasty
9093 Ostatné pozemky
9094 Trvalé porasty (okrem lesných)

Poznámky pod čiarou

*) § 14 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

**) § 5 vyhlášky Ministerstva financií č. 94/1965 Zb. o správe národného majetku.

***) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve.

) „Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov" (v rozsahu prvých šiestich miest číselného znaku) vydá Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky koncom r. 1966 tlačou v Ústave normovania v stavebníctve - vydavateľstvo, Praha 9-Vysočany, Novovysočanská 85.

*) Pôvodné označenie odboru 532 sa pozmeňuje na 536.

*) Pre sledovanie zvierat a pozemkov v účtovníctve a v operatívno-technickej evidencii platia osobitné predpisy.
Poznámka:
Základné prostriedky, ktoré nie sú obsiahnuté v jednotnej klasifikácii priemyslových odborov a výrobkov a v jednotnej klasifikácii stavebných objektov (napr. už sa nevyrábajú), zaradia sa do príslušných položiek (tried a odborov) jednotného triedenia základných prostriedkov podľa ich technických a ekonomických charakteristík, ktoré sú obdobné ako pri výrobkoch (základných prostriedkoch) tvoriacich náplň týchto odborov.