Uznesenie č. 115/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

115

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 15. decembra 1966

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 24. novembra 1966 č. 92 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Laštovička v. r.