Vyhláška č. 23/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní

Čiastka 9/1966
Platnosť od 26.04.1966
Účinnosť od 01.05.1966

23

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra

z 31. marca 1966

o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní

Ústredná správa spojov a Ministerstvo vnútra ustanovujú podľa § 5 ods. 4 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách:


§ 1

Vysielacie rádiové stanice

Vysielacie rádiové stanice sú telekomunikačné zariadenia na dopravu správ, údajov, obrazov a návestí na princípe vyžarovania elektromagnetických vĺn o kmitočtoch vyšších ako 10 kHz.

§ 2

Povolenie na prechovávanie vysielacích rádiových staníc

(1) Vydávaním povolení na prechovávanie vysielacích rádiových staníc sa poverujú organizácie spojov oprávnené povoľovať zriadenie a prevádzanie príslušného druhu vysielacích staníc podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách. Toto poverenie sa nevzťahuje na vysielacie rádiové stanice amatérske [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona], prechovávanie ktorých povoľuje Ministerstvo vnútra.

(2) Povolenie na prechovávanie treba i pre vysielacie rádiové stanice neúplné, ktoré by po jednoduchej úprave, najmä po doplnení chýbajúcich alebo po oprave vadných súčastí boli schopné prevádzky. V pochybnostiach je prechovávateľ stanice povinný vyžiadať si rozhodnutie príslušného povoľujúceho orgánu.

(3) Povolenie na prechovávanie netreba pre vysielacie stanice, ktoré sú uvedené ako zálohové v povolení na zriadenie a prevádzanie vysielacích rádiových staníc.


§ 3

Prechodné ustanovenia

(1) Povolenia na prechovávanie vysielacích rádiových staníc vydané Ministerstvo vnútra podľa vyhlášky č. 324/1953 Ú. l. o prechovávaní vysielacích rádioelektrických staníc (č. 369/1953 Ú. v.) a podľa § 5 ods. 4 zákona zostávajú v platnosti po dobu v nich uvedenú.

(2) O predĺžení platnosti týchto povolení, prípadne o vydaní nového povolenia na prechovávanie rozhoduje orgán príslušný podľa tejto vyhlášky.

§ 4

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 54/1951 Ú. l. o vymedzení pojmu vysielacej rádioelektrickej stanice (č. 135/1951 Ú. v.) a vyhláška č. 324/1953 Ú. l. o prechovávaní vysielacích rádioelektrických staníc (č. 369/1953 Ú. v.).

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.


Minister vnútra:

Kudrna v. r.

Riaditeľ Ústrednej správy spojov:

Ing. Laipert v. r.