Vyhláška č. 18/1966 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy

Čiastka 6/1966
Platnosť od 29.03.1966 do30.06.1976
Účinnosť od 01.04.1966 do30.06.1976

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

z 22. marca 1966,

ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy

Minister spravodlivosti ustanovuje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov:


§ 1

Trestné veci z obvodu Národného výboru hlavného mesta Prahy proti páchateľom trestných činov spáchaných porušením predpisov cestnej, železničnej, leteckej alebo plavebnej prevádzky,

s výnimkou trestného činu opilstva podľa § 201 Trestného zákona č. 140/1961 Zb., pokiaľ páchateľ nie je v tej istej veci stíhaný pre iný trestný čin spáchaný porušením uvedených predpisov, vybavuje Obvodný súd pre Prahu 1.


§ 2

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1966.

(2) Vo veciach došlých súdom pred týmto dňom spravuje sa miestna príslušnosť doterajšími predpismi.


Minister:

dr. Neuman v. r.