Nariadenie vlády č. 65/1966 Zb.Vládne nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami

Čiastka 24/1966
Platnosť od 11.08.1966 do31.03.1975
Účinnosť od 11.08.1966 do31.03.1975
Zrušený 135/1974 Zb.

OBSAH

65

VLÁDNE NARIADENIE

z 27. júla 1966

o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Pôsobnosť Ministerstva vnútra, pokiaľ ide o ústredne riadenie ochrany pred povodňami a dozoru nad ňou (§ 2 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane vo vzťahu k ustanoveniu § 29 cit. zákona) sa prenáša na Ústrednú správu vodného hospodárstva.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.