Nariadenie vlády č. 38/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Čiastka 14/1966
Platnosť od 20.06.1966
Účinnosť od 01.07.1966

OBSAH

38

VLÁDNE NARIADENIE

z 20. júna 1966,

ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 956/1949 Ú. l. o úprave rozširovania pohľadníc;

2. vyhláška č. 41/1950 Ú. l. (č. 146/1950 Ú. v.) o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitého drevárskeho a niektorého iného materiálu;

3. vyhláška č. 629/1950 Ú. l. (č. 582/1950 Ú. v.) o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitých kancelárskych strojov a ich súčastí;

4. vyhláška č. 177/1951 Ú. l. (č. 214/1951 Ú. v.) o používaní farebných kovov;

5. vyhláška č. 192/1951 Ú. l. (č. 223/1951 Ú. v.) o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitých telekomunikačných zariadení;

6. vyhláška č. 241/1951 Ú. l. (č. 287/1951 Ú. v.) o používaní obalov z jemného plechu v potravinárskom priemysle;

7. vyhláška č. 176/1952 Ú. l. (č. 216/1952 Ú. v.) o nevyužitých oceľových fľašiach na tekutý plyn slúžiacich na pohon motorových vozidiel;

8. vyhláška č. 229/1952 Ú. l. (č. 276/1952 Ú. v.) o evidencii maloobchodných predajní a závodov spoločného stravovania;

9. vyhláška č. 44/1953 Ú. l. (č. 74/1953 Ú. v.) o používaní farebných kovov;

10. vyhláška č. 241/1953 Ú. l. (č. 283/1953 Ú. v.) o prevádzkovo-bezpečnostnej službe v závodoch podliehajúcich dozoru verejnej banskej správy v znení vyhlášky č. 263/1957 Ú. l. (Ú. v.);

11. vyhláška č. 379/1953 Ú. l. (č. 426/1953 Ú. v.), ktorou sa vydávajú smernice o ustanovení hlavných energetikov a o ich úlohách;

12. podmienky pre výkup a prejímanie nadnormatívnych zásob surovín, materiálov a výrobkov Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu - čiastka 159/1953 Ú. l. (čiastka 3/1954 Ú. v.);

13. podmienky pre výkup a prejímanie nadnormatívnych zásob surovín, materiálov a výrobkov ľahkého priemyslu - čiastka 159/1953 Ú. l. (čiastka 4/1954 Ú. v.);

14. vyhláška č. 155/1955 Ú. l. (Ú. v.) o organizácii závodovej nákladnej automobilovej dopravy;

15. vyhláška č. 80/1955 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa nevyužitých rozmnožovacích strojov a prístrojov v znení vyhlášky č. 192/1958 Ú. l. (Ú. v.);

16. úprava dodávok a odberu strojárskych výrobkov vyrábaných podnikmi Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní - čiastka 117/1955 Ú. l. (Ú. v.);

17. postup pri dodávkach a odbere podnikovo plánovaných hutných výrobkov v prípadoch, v ktorých odberatelia nepredkladajú celoročné požiadavky - čiastka 117/1955 Ú. l. (Ú. v.);

18. vyhláška č. 117/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú druhy drobného tovaru, ktoré sa smú vyrábať iba z dreveného odpadu alebo z palivového dreva;

19. § 5 ods. 2, § 8 a 9 vyhlášky č. 153/1956 Ú. l. (Ú. v.) o archívoch hospodárskych a rozpočtových organizácií;

20. čl. VI až XI vyhlášky č. 175/1956 Ú. l. (Ú. v.) o štatúte Štátnej mzdovej komisie a pôsobnosti štátnych orgánov pri riadení a vykonávaní mzdovej politiky;

21. vyhláška č. 190/1956 Ú. l. (Ú. v.) o čase predaja predajní a závodov verejného stravovania;

22. vyhláška č. 22/1958 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii investičnej výstavby JRD;

23. nariadenie č. 56/1959 Zb. o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku;

24. vyhláška č. 61/1959 Ú. l. (Ú. v.) o predaji poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov a niektorých motorových vozidiel;

25. vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách v znení vyhlášky č. 145/1960 Zb.;

26. vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 149/1960 Ú. l.;

27. články 3, 6, 9 až 25, 29, 30, 32 až 35, 55 až 65, 67 až 69 vyhlášky č. 203/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné predpisy pre prácu závodov verejného stravovania;

28. smernice Štátneho výboru pre výstavbu, ktorými sa určujú niektoré práce, pre ktoré možno navrhovať rozpočtové náklady pomocou ukazovateľov pre určenie limitu odbytovej ceny - čiastka 96/1959 Ú. l. (Ú. v.);

29. výkupné podmienky srsti z angorských králikov - čiastka 85/1960 Zb.;

30. vyhláška č. 43/1960 Zb. o vykonávaní projektových vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie;

31. vyhláška č. 46/1960 Zb. o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb;

32. vyhláška č. 62/1960 Zb. o renovácii nevratných drevených obalov;

33. vyhláška č. 155/1960 Zb. o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach;

34. výkupné podmienky zámotkov hodvábnika morušového - čiastka 21/1961 Zb.;

35. vládna vyhláška č. 85/1962 Zb. o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja;

36. § 3 vyhlášky č. 127/1962 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov;

37. vyhláška č. 77/1963 Zb. o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky;

38. smernice o organizácii a vykonávaní výkupu nepotrebných spotrebiteľských zásob - reg. v čiastke 59/1963 Zb.;

39. vyhláška č. 3/1964 Zb. o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel;

40. § 6 vyhlášky č. 131/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu;

41. § 2 vyhlášky č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu;

42. § 6, § 7 ods. 2 a 3, § 12 vyhlášky č. 142/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív;

43. § 2 vyhlášky č. 150/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry;

44. § 4 vyhlášky č. 152/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných n.p. Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia;

45. § 4 ods. 5 a 6, § 6, § 7, § 9, § 29 vyhlášky č. 173/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov;

46. § 8 vyhlášky č. 1/1965 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vývozných investičných celkov.

§ 2

S účinnosťou od 1. januára 1967 sa zrušujú:

1. smernice Ministerstva dopravy o povinnom vedení záznamov o premávke osobných automobilov socialistického sektora a o vzore záznamu o premávke motocyklov - čiastka 157/1953 Ú. l. (čiastka 3/1954 Ú. v.);

2. vyhláška č. 190/1954 Ú. l. (č. 213/1954 Ú. v.) o zbere a využití odpadov vhodných na kŕmenie hospodárskych zvierat;

3. vyhláška č. 209/1955 Ú. l. (Ú. v.) o výrobe a používaní zliatinových ocelí;

4. vyhláška č. 232/1955 Ú. l. (Ú. v.) o zisťovaní váhy oceľových konštrukcií;

5. vyhláška č. 35/1957 Ú. l. (Ú. v.) o projektovej a rozpočtovej dokumentácii pre vývozné dodávky;

6. vyhláška č. 132/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odbere pohonných hmôt a automobilových olejov z verejných čerpacích staníc;

7. vyhláška č. 177/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní prieskumných a projektových prác pre organizácie socialistického sektora;

8. vyhláška č. 254/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zadávaní prieskumových a projektových prác organizáciami socialistického sektora projektantom jednotlivcom;

9. vyhláška č. 127/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom;

10. vyhláška č. 142/1959 Zb. o normách lehôt výstavby;

11. smernice Ministerstva ťažkého strojárstva a všeobecného strojárstva o zabezpečovaní výroby a dodávok náhradných dielov ku strojárskym výrobkom - reg. v čiastke 37/1961 Zb.;

12. vyhláška č. 130/1961 Zb. o povinnom odvádzaní a využití nepotrebných minerálnych (mazacích) olejov;

13. vyhláška č. 41/1962 Zb. o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu;

14. vyhláška č. 104/1962 Zb. o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov;

15. vyhláška č. 30/1964 Zb. o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom;

16. úprava Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní opotrebovaných plášťov (pneumatík) a zásadách distribúcie plášťov dodávaných pre náhradnú potrebu - reg. v čiastke 51/1964 Zb.;

17. § 2 až 4, § 5 ods. 1, § 7, § 8, § 19 ods. 1 až 7, § 28 ods. 4 vyhlášky č. 145/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov;

18. vyhláška č. 178/1964 Zb. o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1966.


Lenárt v. r.