Nariadenie vlády č. 59/1966 Zb.Vládne naridenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966

Čiastka 22/1966
Platnosť od 28.07.1966 do31.12.1966
Účinnosť od 28.07.1966 do31.12.1966

OBSAH

59

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. júla 1966

o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


§ 1

(1) Doba trvania základnej služby vojakov s nástupným termínom k 1. augustu 1964 zaradených do útvarov cestného vojska, pokiaľ do nich boli prevedení od vojsk Ministerstva vnútra, sa v roku 1966 ustanovuje na 26 mesiacov.

(2) Predĺženie doby trvania základnej služby sa nevzťahuje na baníkov uhoľných baní pracujúcich pod zemou a vojakov získaných náborom pre uhoľné bane, na niektorých pracovníkov hutníckych prevádzok a na vojakov, u ktorých sú na prepustenie dôvody hodné osobitného zreteľa.

(3) Podrobnosti ustanoví minister národnej obrany.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.